สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา ประจำปี 2556

by Focus Team @25-04-2556 09.39 ( IP : 183...22 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามข้อบังคับหอการค้าจังหวัดสงขลา หมวดที่ 7 ข้อ 30.1  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่เกินเดือนเมษายนของทุกปี  สำหรับปีนี้ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาได้กำหนด วันประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกประจำปี 2556  ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจามจุรี  โรงแรมซากุระแกรนด์วิว  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2555
                        เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555
ระเบียบวาระที่ 3  รายงานกิจกรรมประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ื 4  พิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 5  เลือกตั้งคณะกรรมการหอการคา ประจำปีบริหาร 2556 - 2557
ระเบียบวาระที่ 6  เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ในการนี้ หอการค้าจังหวัดสงขลาจึงขอเชิญท่านสามชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2556 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกจะให้ความร่วมมือสละเวลาไปร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน จึงขอขอบคุนมา ณ โอกาสนี้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง