สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Songkhla Tomorrow

ประกาศแล้ว!!! สอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 8-30 พ.ค. 2556

by Focus Team @25-04-2556 16.58 ( IP : 183...76 ) | Tags : Songkhla Tomorrow , ข่าวเด่นประจำวัน
photo  , 650x650 pixel , 124,444 bytes.

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (ม.6 สมัครไม่ได้) โดยผู้สมัครสอบเลือกสมัครระดับใดระดับหนึ่งได้เพียงระดับเดียว-ศูนย์สอบเดียว

1.ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ.จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ

2.วิธีดำเนินการ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อประกาศผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ดังกล่าว และดำเนินการสอบภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไปข้อสอบ กพ, ติวสอบ กพ., ผลสอบ กพ, สอบ กพ, สอบ กพ 2556, สอบ กพ 56, แนวข้อสอบ กพ

กำหนดการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556

24 เม.ย. 2556 ? เผยแพร่ข่าว สอบ กพ. 2556 8-30 พ.ค. 2556 ? กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต 8-31 พ.ค. 2556 ? ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ปิดรับสมัคร 30 พ.ค. แต่ชำระเงินได้ถึง 31 พ.ค.) ค่าสมัครสอบ 130 บาท (รวมค่าธรรมเนียม) 10 ก.ค. 2556 ? ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 28 ก.ค. 2556 ? สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบแรก)* 25 ส.ค. 2556 - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบสอง)* 9 ต.ค. 2556 ? ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ที่เว็บไซต์

**ท่านใดจะได้สอบรอบแรกวันที่ 28 ก.ค. 2556 หรือ สอบรอบสองวันที่ 25 ส.ค. 2556 ก.พ. จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผู้สมัครสอบหนึ่งท่านสอบเพียงวันใดวันหนึ่งในสองวันนี้เท่านั้น)

รายชื่อศูนย์สอบ และ จำนวนที่นั่งสอบ

สมัครศูนย์ใด..สอบศูนย์นั้น

เลือกสมัครได้เพียง 1 ศูนย์สอบ 1 ระดับ และไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฉะนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับว่าสะดวกจะไปสอบที่ศูนย์ใด **กรณีที่นั่งศูนย์สอบที่ประสงค์จะเลือก ครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ แต่หากไม่สามารถเลือกศูนย์สอบใดๆ ได้เนื่องจากที่นั่งสอบทุกศูนย์สอบครบจำนวนแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

รหัสศูนย์สอบ 01 - กรุงเทพมหานคร ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 90,000 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 90,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 02 - พระนครศรีอยุธยา ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 25,000 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 25,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 03 - ฉะเชิงเทรา ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 24,000 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 24,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 04 - ราชบุรี ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 23,000 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 23,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 05 - ชลบุรี ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 22,000 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 22,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 06 - เชียงใหม่ ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 43,000 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 43,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 07 - พิษณุโลก ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 42,500 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 42,500 คน

รหัสศูนย์สอบ 08 - อุดรธานี ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 45,500 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 45,500 คน

รหัสศูนย์สอบ 09 - อุบลราชธานี ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 10 - สุราษฎร์ธานี ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 11 - สงขลา ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 40,000 คน ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 40,000 คน

หลักสูตรการสอบ

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

  1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1.1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ 2.2 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต้ม 100 คะแนน) 2.1 ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย 2.2 การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


อ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่ คลิกที่นี่


ติดตามข่าวสาร กิจกรรมทั้งหมดได้ที่    ปฎิทินกิจกรรม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง