สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สังคมคนใต้

เชิญ3นายพลร่วมโค่นยาง คืนความเป็นธรรม บโด แบเฮาะลั่นรอไม่ได้แล้ว

photo  , 640x652 pixel , 74,153 bytes.

เชิญ สามนายพล ร่วมโค่นยางพาราต้น แรก 25 มกราที่บาเจาะ เป็นสัญลักษณ์แก้ ปัญหาที่ดินทำกินที่ถูกประกาศเขตอุทยาน แห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีทับซ้อน คืนความ เป็นธรรมพี่น้องชายแดนใต้ แบเฮาะ ระบุ ชาวบ้านทุกข์มา 8 ปี และรอต่อไปไม่ได้ ผศ.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาคณะ ทำงานที่ดินทำกิน 3 จังหวัดภาคใต้(ศอ.บต.) ในฐานะผู้แทนเครือข่ายปัญหาที่ดินเทือกเขา บูโด-สุไหงปาดี กล่าวถึงกิจกรรมโค่นต้นยาง แรกในวันที่ 25 มกราคม 2558 ว่า เป็นการ แสดงออกของพี่น้องชาวบูโด ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่จะร่วมตัวกันออกมาเรียก ร้องถึงความเดือนร้อนที่พวกเขาต้องเผชิญ อันเกิดจากการประกาศเขตอุทยานทับทำกิน ที่เรื้อรังมากว่า 50 ปี รวมทั้งกฎหมายของ รัฐที่เกิดความล่าช้า จึงทำให้ชาวบ้านจำเป็น ต้องแสดงออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของ คณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้ประกาศใช้แผนแม่บท ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ทำให้กระบวนการ ที่ชาวบ้านได้เรียกร้องมา ได้รับการรับรอง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ตุลาคม 2557 ไม่ สามารถดำเนินการต่อไปได้ เ นื่อ ง จ า ก แ ผ น แ ม ่บ ท ป ร ะ เ ภ ท นี้ เกี่ยวข้องกับแผนการดำเนินการสิทธิที่ดิน ทำกินที่ถูกป่าทับซ้อน สามารถดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 มิถุนายน 2547 มติดั่งกล่าวทำให้ชาวบ้านไม่เห็นด้วย เพราะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่มี ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา โดยตามแผนแม่บท ของกอ.รมน. ตาม ความเห็นชอบของ คสช. กลายเป็นอุปสรรค ต่อกรอบการทำงานของชาวบ้านที่ก่อนหน้า นั้นได้รับความเห็นชอบตาม มติ ครม. วันที่ 14 ตุลาคม 2551 โดยการเสนอของ พลเอกอนุ พงษ์ เผ่าจินดา ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชา การทหารบก ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย

?ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่า นโยบายของ รัฐบาลในปัจจุบันขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐเคยเสนอ ให้กับพวกเขา เมื่อปี 2551 ฉะนั้นการแก้ไข ปัญหาที่ดิน ทำกินที่เขาต่อส้ตู ลอด 50 ปี เท่ากบั ไม่เห็นทางออก ชาวบ้านจึงมีความจำเป็นที่เขา ต้องแสดงออกถึงความอึดอัด คับข้องใจตรง นี้? ผศ.ธนพร กล่าว และว่า นำ ไปสู่การจดั กิจกรรมที่ชาวบ้านเลือก ที่จะแสดงออก ในวันที่ 25 มกราคมนี้ คือการ เดินพลิกป่า ปลูกใหม่ทดแทน ซึ่งดำเนินการ ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี 14 ตุลาคม 2551 โดย ศูนย์อำนวยการบริหารสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ยืนยันที่จะ ช่วยเหลือมาตลอด แต่เนื่องจาก ศอ.บต.ไม่มี ฐานะอยู่ในส่วนงานขับเคลื่อนในเชิง นโยบาย จากศูนย์กลางในเรื่องการจัดการปัญหาที่ทำ กินประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด เพราะถูกกำกับแผนแก้ปัญหาตามแม่บทของ กอ.รมน. ตามแผ่นแม่บทชื่อ ?แผนพิทักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งได้ผ่านความ เห็นชอบของคสช.แล้ว พอแผนแม่บทตรงนี้มีขึ้น ทำให้หน่วย งานต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม ฉะนั้นสิ่งที่ ศอ.บต. พยายามทำทุกวันนี้คือ ในการทำงานในระดับ พื้นที่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ เป็นปัญหาใน เชิงนโนบาย ซ้อนลงมาอีกชั้นหนึ่งด้วย มันจึง เกินกำลังของ ศอ.บต.? กิจกรรมในวันที่ 25 มกราคม มีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องใน ระดับนโยบายดังกล่าวทั้ง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะที่ดูแลสามจังหวัดชาย แดนภาคใต้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง 5-6 ปีที่ผ่านมาได้เป็นคนเสนอแนว ทางการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ในฐานะผู้ บัญชาการทหารบก การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งสามท่านต้องลงมาคุยกับชาวบ้าน เพื่อให้ ชาวบ้านเกิดความเชื่อมั่นในแนวทางการ แก้ไขปัญหา สำหรับรัฐบาลชุดนี้ต้องดำเนิน ไปอย่างไร ผมเข้าใจดี ท่านภาณุ อุทัยรัตน์ ท่าน ได้ดำเนินการเต็มทีในอำนาจของ ศอ.บต. แต่ส่วนนี้เป็นปัญหานโยบายของรัฐ ซึ่ง กิจกรรมของชาวบ้านเป็นการช่วย ศอ.บต. ด้วย เพื่อทำให้ส่วนกลางเข้าใจปัญหาและ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ ศอ.บต.กับชาวบ้าน เผชิญอยู่ ผศ.ธนพร กล่าวต่อว่า กรณีปัญหาที่ดิน ทำกินถูกประกาศอยู่ในเขตอุทยานเป็นเงื่อน ไขที่นำไปสู่ปัญหาที่ตามมาหลายเรื่องรวมทั้ง การเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ ส่วนการจัดกิจกรรมใน วันที่ 25 มกรา-คม ถือเป็นการช่วยให้ ศอ.บต.ให้สามารถสื่อสารไปยังศูนย์กลางให้ ทราบถึงแนวนโยบายของท่านที่นำไปสู่การ เกิดปัญหาพื้นที่ ทำให้กระบวนการพิจารณาใน พื้นที่ไม่สามารถเดินต่อไปได้
ซึ่งวิธีที่จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไข ในพื้นที่ได้ คือผู้ใหญ่ในสังคมที่ทำหน้าที่ด้าน นโยบายในขณะนี้ เช่น พลเอก ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในการทำหน้าที่ ดูแล ศอ.บต.ในขณะนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตน สุวรรณ รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นบุคคล ที่มีบทบาทและต้องลงมาพบกับชาวบ้าน ใน วันที่ 25 มกราคมนี้ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น ปัญหาในระยะยาวต่อไป และนำไปสู่การ สร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ด้านอาชีพ เศรษฐกิจ ความมั่นคงและการจัดการ ทรัพยากรให้เดินต่อไปไม่ได้

วันที่ 25 มกราคม จึงเป็นการแสดง ออกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติ ศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ แสดงออกให้เห็นถึงปัญหาที่ชาวบ้านในพื้นที่ เทือกเขาบูโดเผชิญเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ สิ่ง ที่จะเกิดขึ้นที่บ้านมาแอ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส กับสิ่งที่จะตามมาด้วย กระบวนการแก้ไขปัญหาจากศูนย์กลางนั้น เนื่องจากปัญหาวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของชาวบ้าน ที่ลักลอกตัดไม้ หรือทะเลาะกับเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์กลาง แต่เป็นปัญหาจากการประกาศเขต อุทยานในที่ดินทำกินของชาวบ้าน ซึ่งแนวทางการแก้ไข เคยดำเนินการ แก้ไขมาแล้วตามมติ ครม.ในปี พ.ศ.2551 แต่ พอหลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เจอแผน พิทักษ์ชนบทของ กอ.รมน. ทำให้มติ ครม.ปี 2551 ที่ชาวบ้านมีส่วนรวมทุกอย่างไม่ สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เนื่องจากแผนแม่บท ประกาศไว้ว่า ให้กลับไปใช้ มติของวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เท่ากับได้ฉีกทิ้งในสิ่งที่ชาว บ้านได้เรียกร้องทำให้ชาวบ้านยอมรับไม่ได้ โดยวันที่ 25 มกราคมนี้ นอกจากมีชาว บ้านเข้าร่วม ยังมีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ ชาวบ้าน ในปี 2555 ? 2557 ที่ผ่านมาเข้าร่วม ทั้งยังมีหน่วยงานของรัฐ เครือข่ายประชาชน จากหลายภาคส่วนเข้าร่วมด้วย สิ่งที่อาจ จะเกิดขึ้นคือ การลงมาแก้ไขปัญหาอย่าง จริงจังของศูนย์กลางโดยอำนาจหน้าที่ตาม บัญญัติของ ศอ.บต.ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ ได้ แต่ ศอ.บต.จะทำหน้าที่เป็นข้อต่อ เพื่อให้ ศูนย์กลางลงมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้ง ทำหน้าที่เป็นเวทีกลางระหว่างชาวบ้านกับ นโยบายของรัฐ ผศ.ธนพร กล่าวด้วยว่า หากการจัด กิจกรรมในวันที่ 25 มกราคม ที่อำเภอบาเจาะ ไม่ประสบความสำเร็จ จะมีการจัดกิจกรรมไป ที่ อำเภอสุไหงปาดี,ระแงะ,สุคิริน,รือเสาะ,ยิ่งอ, เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส อ.กระพ้อ จ.ปัตตานี และรามัน จ.ยะลา พื้นที่การประกาศเขตพื้นที่ อุทยานบูโด?สุไหงปาดี หากศูนย์กลางเห็น ชอบให้ชาวบ้านดำเนินการได้ เราก็จะตัดต้น ยางทิ้ง และปลูกใหม่ทดแทน เนื่องจากชาว บ้านมีความจำเป็นต้องใช้ต้นยางพาราในการ ประกอบอาชีพ การจัดงานแถลงข่าวในวันที่ 21 มกรา คม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ซึ่ง มีผู้แทนชาวบ้าน เช่น นายดือราแม ดาราแม หรือ เปาะจิ นายสิโรตม์ แวปาโอะ ประธาน เครือข่ายชุมชน และบังวี ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน ซึ่งการแถลงข่าวใช้เวลา 1- 2 ชั่วโมง ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวันที่ 25 มกราคม อ่านฉบับเต็มในหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ทีมงาน : สำนักข่าวโฟกัส

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง