สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

เปิด "วงแหวน"ตะวันตกหาดใหญ่ "ตะวันออก"3.5พันล้าน30กม.เสร็จปี65

by Focus Team @23-04-2558 14.29 ( IP : 110...49 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , หาดใหญ่
photo  , 640x829 pixel , 91,604 bytes.

ศึกษาวงแหวน "เลี่ยง" เมืองหาดใหญ่ด้านตะวันตก 3 อำเภอ 9 ตำบล เชื่อมต่อด้านตะวันออกที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 65 รองรับการจราจรอีก 20 ปี

วันที่ 3 เมษายน 2558 นายเอกรัฐ
หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น ประธานการประชุมปฐมนิเทศโครง การ(สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางพาริสา จั่นนุ้ย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักแผนงาน กรมทาง หลวง กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อจะเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ แผนงานที่จะสำรวจ คัดเลือกแนวเส้นทาง ในการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบทาง ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการทางเลี่ยงเมือง หาดใหญ่(ด้านตะวันตก)
เนื่องจากโครงการทางเลี่ยงเมือง หาดใหญ่ด้านตะวันออก ได้ศึกษาออกแบบ รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เราต้องการ ทำให้เป็นวงแหวนที่ครบรอบโดยสมบูรณ์ ของตัวเมืองหาดใหญ่ เพื่อจะช่วยแยกการ จราจรที่ไม่ต้องการจะเดินทางผ่านตัว เมือง ให้ออกนอกเมืองได้สะดวกรวดเร็ว ก็จะเกิดโครงข่ายเป็นทางหลวงที่สมบูรณ์
โดยจะเริ่มจากจุดปลายทางของทางเลี่ยงเมืองด้านตะวันออก ที่ออกแบบไว้แล้ว เสร็จ ตรงทางหลวงหมายเลข 4135 ทางเข้า สนามบิน หลังจากนั้นก็จะเลี่ยงไปทางด้าน ตะวันตกเฉียงเหนือผ่านทางหลวงหมาย เลข 4284 ตรงถนนสาย 4 เดิม แล้วขึ้นเหนือ ทางทางหลวงหมายเลข 4  ไปทางอำเภอบาง กล่ำ วกกลับเข้ามาบรรจบกับจุดต้นทางของงานออกแบบรายละเอียด  คือจะเกิดเป็นวงรอบที่สมบูรณ์ จุดต้นทางจะอยู่บน ทางหลวงหมายเลข 414 ถนนลพบุรรรา เมศวร์ ใกล้ๆ กับมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา
พื้นที่ศึกษาครอบคลุม 3 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ 1.อำเภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลควนลัง
ทุ่งตำเสา ฉลุง คลองอู่ตะเภา และคูเต่า 2. อำเภอบางกล่ำ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่
ตำบลท่าช้าง บางกล่ำ และแม่ทอม 3. อำเภอควนเนียง ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางเหรียง
?ระยะทางประมาณ  30 กิโลเมตร  อาจจะบวกลบอีก เพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้แนวที่ชัดเจน? นางพาริสา กล่าว และว่า งบประมาณในการศึกษาครั้งนี้ประมาณ 19 ล้านบาทเศษ แต่งบประมาณก่อสร้างยังบอกไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ทราบแนวที่ชัดเจน หลังจากทราบแนวเราก็จะมาทำการคัดเลือกรูปแบบ สรุปคัดเลือกรูปแบบ ถึงจะประมาณราคาก่อสร้างได้
นางพาริสา กล่าวต่อว่า ต้องศึกษาแนวเส้นทางก่อน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องหลีกเลี่ยง อุปสรรคกีดขวางทั้งหมด เช่น วัด บ้านเรือน ชุมชน มัสยิด หรือพื้นที่ชุ่มลุ่มน้ำ จึงกำหนดเป็นกรอบกว้างๆ ไว้ เพื่อให้ทำงาน
ฉะนั้น หลังจากประชุมปฐมนิเทศโครงการนี้แล้ว ก็จะลงไปพบกับพ่อแม่ พี่น้องในพื้นที่ และจะจัดประชุมสัมมนา กลุ่มย่อย เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น
ข้อห่วงใย ข้อกังวล ลักษณะเชิงลึก  ทะเลสาบ สงขลาก็มีผลกระทบเช่นกัน ลุ่มน้ำทะเล สาบสงขลา ซึ่งก็จะต้องไปหาทางป้องกัน  ระวังแก้ไข ซึ่งช่วงพื้นที่ลุ่มแถวๆ ตรงบางกล่ำ
อาจจะพิจารณาจำเป็นจะต้องก่อสร้างเป็น โครงสร้างยกระดับ ให้การระบายน้ำ เนื่อง จากว่าปัญหาที่เคยพบจากถนนลพบุรีรา เมศวร์ ก็จะเอามาเป็นตัวอย่างในการดำ เนินการแนวเส้นทางแนวใหม่นี้ด้วย
สำหรับขั้นตอนการเวนคืน จะต้องอยู่หลังจากที่ได้ศึกษาความเหมาะสม ว่าถนนที่จะทำในรูปแบบนี้ แนวคิดเช่นนี้
มีความเหมาะสม คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่
ถ้าศึกษาแล้วไม่เหมาะสม และไม่คุ้มค่าการลงทุน เราก็จะไม่ลงทุน เนื่องจากรัฐบาลจะมี ข้อจำกัดเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะฉะนั้น การจะดำเนินการศึกษาโครงการทางหลวงแต่ละโครงการใช้เงินมาก และจะลงทุนไปแบบเหวี่ยงแหไม่ได้  ก็จะต้องมองว่า มันคุ่มค่าการลงทุนหรือไม่  ถ้าไม่คุ่มค่าเราก็จะไม่ดำเนินงานต่อ จะไม่ไปถึงขั้นตอนการออกแบบใดๆ แผนที่เราคิดไว้ เป็นนโยบายภาพรวมของรัฐ ของกรมทางหลวงเอง คือ ต้องการจะแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ และช่วงแบ่งเบา การจราจร รถไม่ให้เข้าตัวเมือง ช่วยเป็นทาง เลือกหนึ่งในการเดินทางของผู้ที่ต้องการเดินทางในระยะทางไกล เช่น มาจากอำเภอรัตภูมิ ต้องการจะไปปัตตานี ยะลา ก็ไม่ต้องผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ สามารถบายพาสออกไปได้ทันที
?ถ้าเราทำถนนตรงนี้ครบวงรอบ ทำ ให้การจราจรในตัวเมืองหาดใหญ่ดีขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการเดินทางจากการใช้รถ?
นอกจากนั้น จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ และในภาพรวมของพื้นที่เองและในระดับประเทศด้วย เนื่องจากเรา สามารถเชื่อมโยงไปยังด่านชายแดนที่สะเดา และปาดังเบซาร์ ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นด้วย
แต่เนื่องจากว่า ด่านสะเดาเป็นด่าน ชายแดนระหว่างประเทศคือ ไทยกับมาเล เซีย ที่มีมูลค่าการค้า การส่งออกสูงที่สุดเป็นลำดับหนึ่งของประเทศไทย เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีมอเตอร์เวย์ด้วย มีทางเลี่ยง เมืองด้านตะวันออกด้วย และมีทางเลี่ยงเมืองด่านตะวันตกด้วย ถนนในตัวเมืองหาดใหญ่ก็จะถือว่า มีความสมบูรณ์พร้อมและเพียงพอต่อการรองรับการจราจรในอีก 20 ปี ในอนาคต ตามที่เราคาดการณ์ไว้ ด้าน นายไพศาล สุวรรณรักษ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กล่าวว่า โครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่(ด้านตะวันออก) เราได้มีการสำรวจและออกแบบเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้ งบประมาณในเบื้องต้นที่ประมาณการอยู่ที่ 3,500 ล้านบาท แต่ยังไม่รวมค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โดยความคืบหน้าของทางเลี่ยงเมือง หาดใหญ่ด้านตะวันออก ตอนนี้แบบได้ดำ เนินการไป 95 เปอร์เซ็นต์  และตัวรูปแบบ จะเริ่มต้นจากตำบลน้ำน้อย ผ่านตำบลทุ่งใหญ่ ผ่านตรงบ้านพรุ มาบรรจบเส้นที่ไป สนามบิน ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  และมีทางแยกทั้งหมด 4 จุด
การออกแบบจะเป็นลักษณะเดินทางได้สะดวก ไม่มีสัญญาณไฟ  ในลักษณะของวงแหวนนี้
?ถ้าเกิดเราได้ทำทางด้านตะวันตกด้วยก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้น? นายไพศาล กล่าว และว่า
คาดว่าการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง หาดใหญ่ด้านตะวันออก จะเสร็จเร็วที่สุดภายในในปี 65

หนังสือพิมพ์ ภาคใต้โฟกัส
ฉบับที่889 วันที่11 - 24 เมษายน 2558 7 eleven/ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป โฆษณา/สมัครสมาชิก
Tel. 074-368523-4 ประชาสัมพันธ์ fanpage/Website focuspaktai@gmail.com

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง