สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ยกระดับงานวิจัย "ทะเลสาบ" "มรภ.สงขลา" จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 3

by Focus Team @12-06-2558 11.03 ( IP : 110...207 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , hatyai songkhla
photo  , 640x599 pixel , 69,171 bytes.

?มรภ.สงขลา? ยกระดับคุณภาพผล งานวิจัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 สร้าง เครือข่ายสถาบันการศึกษากับท้อง ถิ่น ชูแนวคิดพัฒนาคุณชีวิตตามโจทย์ ปัญหาชุมชน

นายบรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวย การสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่ม น้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 ระหว่างวัน ที่ 28-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ หอ ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า กิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศประกวด ภาพถ่ายมองผ่านเลนส์ วถิ ชี วี ติ ล่มุ นำ เล สาบ ครั้งที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการ ทางวิชาการ การจัดเวทีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากับการ พัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษร แก้ว พลเรือเอกธราธร ขจิตสุวรรณ คณะ กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นาย ชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งจัดแสดงผล งานและนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยทั่ว ประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดเวที สมัชชา เสริมสร้างกระบวนการสมัชชา ลุ่มนำทะเลสาบสงขลา ขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่นำไปสู่ การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ของชมุ ชนท้องถนิ่ ล่มุ นำ ทะเลสาบสงขลา ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริมคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัย ตระหนักและเห็นถึง ความสำคัญในการผลิตและเผยแพร่ผล งานวิชาการงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ของท้องถิ่น ส่งเสริมและสร้างเครือ ข่ายงานวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ในท้องถิ่น แลก เปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผล งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระดับชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า ตลอดทั้ง 2 วัน มีการจัดเวทีนำเสนอบทความทาง วิชาการลุ่มน้ำทะเลสาบ ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติฯ ห้องที่ 1 ด้านสาขา สิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำ และสาขาท่อง เที่ยว นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 7 เรื่อง ห้องที่ 2 ด้านสาขาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม นำเสนอผล งานวิจัยภาคบรรยาย 12 เรื่อง ห้องที่ 3 ด้านสาขาการศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 9 เรื่อง ห้องที่ 4 ด้านสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานวิจัยภาค บรรยาย 9 เรื่อง ห้องที่ 5 ด้านสาขา หลักสูตรสัมพันธ์ เสวนา : ผล กระทบ และแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรจาก นโยบายประชาคมอาเซียน เวทีวิชาการ ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปเครือข่าย ภูมิศาสตร์ภาคใต้ ห้องที่ 6 ณ หอประชุม 1 นำเสนอ ผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดย นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เวทีสมัชชาลุ่มนำ ห้องที่ 7 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ นำเสนอ ร่างรัฐธรรมนูญลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธรรมนูญ ลุ่มน้ำด้วยพลังชุมชนท้องถิ่น ลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลาจัดการตนเอง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง