สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เตือนภัยน้ำท่วม

จากฤดูร้อนเขาสู่ฤดูฝน ฝนเพิ่มมากขึ้น

by Focus Team @19-05-2559 10.40 ( IP : 110...222 ) | Tags : เตือนภัยน้ำท่วม
photo  , 640x890 pixel , 118,599 bytes.

ลักษณะอากาศทั่วไป เดือนนี้เปนเดือนที่เปลี่ยนจากฤดูร้อนเขาสู่ฤดูฝน ระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยประเทศไทย ตอนบนจะยังคงมีอากาศร้อนอบอ่าวเกือบทั่วไป สลับกับจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สวนภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝน หนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะทางผ่านตะวันตกของภาค จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นตนไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปก คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทย โดยจะมีกำลังคอนขางแรงเปนระยะๆ กับจะมีรองความกดอากาศต่ำพาดผานบริเวณ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ซึ่งจะทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร สวน อันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร อนึ่ง คาดวา ปริมาณฝนสวนใหญ่ต่ำกวาคาปกติเล็กน้อย ขอควรระวัง ชวงเดือนนี้ อาจมีหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงกอตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเปนพายุ ไซโคลน และมีแนวโนมการเคลื่อนตัวทางเหนือคอนไปทางตะวันออกเขาใกลดานตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำใหภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ติดตามขาวอากาศประจำวันจากกรม อุตุนิยมวิทยาอยางใกล้ชิดต่อไปด้วย

อุตุนิยมวิทยา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง