สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Focus Motoring

"ตลาดรถ"พลิกกลยุทธ์สู้ "ม.หาดใหญ่" พบความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำ

by Focus Team @23-05-2559 11.41 ( IP : 110...207 ) | Tags : Focus Motoring
photo  , 640x302 pixel , 42,121 bytes.

"ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ" คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดทำ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน 2559 โดยเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัว อย่างจากประชาชนภาคครัวเรือน ในพื้นที่
14 จังหวัดภาคใต้ 420 ตัวอย่าง เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.1 เพศหญิง ร้อยละ 52.9 และส่วน ใหญ่มีอายุระหว่าง 35 ? 44 ปี ร้อยละ 31.9 และศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 47.4


ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้จัด การ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ อธิบายว่า
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 อีกทั้งดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายจ่ายด้านต่าง ๆ ก็ลดลง โดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในครัวเรือนมีการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ประกอบด้วย ดัชนีความเชื่อมั่นภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โอกาสในการหางานทำ  รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าโดยรวม และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
อีกทั้ง ค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินด้านต่าง ๆ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อรายได้จากการทำงาน ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากราคายางพาราและปาล์ม น้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำยางสด อยู่ที่ 62 บาท (กยท., 29 เม.ย. 59)  ส่วนปาล์ม น้ำมัน ราคารับซื้อ ณ โรงงาน ปาล์มทะลาย แบบคละอยู่ที่ 5.10 ? 5.60 บาท (กรมการค้า ภายใน, 29 เม.ย.2559) ทั้งนี้ราคาที่ปรับ เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูแล้งมี ผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดน้อย จึงส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น 


อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราและปาล์มน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ยังไม่มีความแน่นอนและยั่งยืน  ดังนั้นรัฐบาลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้ราคายางพาราและปาล์มน้ำมันไม่ลดต่ำลง รวมถึงพยายามทำให้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไป ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่ม ขึ้น เนื่องจากในเดือนเมษายน เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดยาวติดกัน หลายวัน ซึ่งเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว อีกทั้งรัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีเพื่อ กระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาล สงกรานต์ และสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ขณะที่ผลคาดการณ์ใน 3 เดือนข้าง หน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐ กิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 62.9 และ 61.7 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 26.6 และ 20.5 ที่คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน ใน 3 เดือนข้างหน้าจะปรับเพิ่มสูงขึ้น
ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 26.6 และ 23.4
ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากราคาพืชผลการ เกษตรมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง จึงกระตุ้นให้ประชาชนมีการจับจ่าย ใช้สอยเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งเดือนพฤษภาคมจะมีวันหยุดหลายวัน ได้แก่ วันแรงงาน วันวิสาขบูชา และวันหยุดที่รัฐบาลได้อนุมัติ เพิ่มเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยประกาศให้ 6 พฤษภาคม เป็นวันหยุดต่อเนื่องจากวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม ทำให้ มีวันหยุดยาวคือ 5-9 พฤษภาคม 2559


ปัจจัย ที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุดคือ การว่างงาน ร้อยละ 21.9 รองลง มาคือ ค่าครองชีพ การเมือง และหนี้สินครัวเรือน ร้อยละ 17.5  14.6 และ 11.7 ตามลำดับ
ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรช่วยเหลือเป็น อันดับแรก
คือ ค่าครองชีพ รองลงมาคือ การว่างงาน เศรษฐกิจทั่วไป และหนี้สินครัวเรือน
กรณีดังกล่าว ส่งผลกระทบหลักต่อ ?ตลาดยานยนต์? โดยเฉพาะปัจจัยจากราคายางรายาหรือปาล์ม
นายณรงค์ ตั้งภัสสรเรือง นายกสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ไตรมาสแรกปีนี้กระเตื้องขึ้นนิดหน่อย ยอดขายเริ่มไม่ตก ถือว่ายังคง ทรงตัว ราคายางที่สูงขึ้นอาจเป็นเพราะ สภาวะแล้งจัด เราต้องดูเรื่องอุปสงค์ (demand) และอุปทาน (supply) เมื่อผล ผลิตออกมาน้อยราคาก็จะขยับขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ขณะนี้ราคายังไม่คงที่เป็นการขยับตัวในระยะสั้นจึงไม่ได้ส่งผลกับตลาดรถยนต์เท่าที่ควร ก็คงต้องให้เวลากับทางภาครัฐที่พยายามจะให้เกษตรกรปรับพื้นที่การปลูกยางให้มีผลผลิตอย่างอื่นทดแทนเป็นรายได้เสริมก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว "ตลาดระดับล่าง กลุ่มอีโคคาร์ที่รา คาไม่สูงนัก ผ่อนน้อย ประหยัดน้ำมันยังคง ขายดี และตลาดบนยังไม่สะเทือนเพราะกลุ่มลูกค้าจะเป็นผู้ที่มีรายได้สูง จึงสามารถบริโภครถยุโรปได้อย่างต่อเนื่อง" นายณรงค์ กล่าว และว่า ผู้ประกอบการก็จะต้องเน้นการลด


ต้นทุน เพราะการแข่งขันที่สูงใครที่มีที่ปรึกษาและแผนการตลาดที่ดีก็ได้เปรียบ
"เราต้องขยันออกบูธ ไปตามแหล่งชุมชนที่มีผู้ซื้อเป็นกลุ่มก้อน จะเน้นการตลาดเชิงรุกมากกว่า" ส่วนไตรมาสที่ 2 การเจริญเติบโตยัง น้อยมากมองว่า ไตรมาส 4 ที่จะมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีเพราะมีปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เมื่อปรับแผนต่างๆ ให้ดีขึ้นแล้ว ปลายปีก็จะเป็นฤดูกาลของการจับจ่ายใช้สอยจะทำให้ตลาดกระเตื้องขึ้นได้พอสมควร
นางสาวออมทอง สุวรรณมงคล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ กล่าวว่า ยอดขายไตรมาสแรกปีนี้มีจำนวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นผลตอบรับ จากการเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ ISUZU 1.9/3.0 DDI BLUE POWER ซึ่งลูกค้าอีซูซุและต่างยี่ห้อให้ความสนใจ สอบถามและทดลองขับเป็นจำนวนมาก บวกกับการที่กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ทำกิจกรรมทดลองขับที่โชว์รูมและในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วย ส่วนสัญญาณราคายางและปาล์มขยับขึ้นลูกค้ากลุ่มเกษตรกรรมเข้ามาสอบถามและให้ความสนใจปิกอัพตอนเดียวเครื่องยนต์ Blue Power ซึ่งเพิ่มสมรรถนะในการบรรทุกหนักแต่ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังเห็นแนวโน้มและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ากลุ่มค้าขาย ซึ่งส่วนใหญ่กำลังมองหารถปิกอัพไปทดแทนคันที่มีอยู่เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ นายจิรพล นาถประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานขายและการตลาดบริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด กล่าว ว่า ภาพรวมไตรมาสแรกตลาดตกลงไปจาก ปีที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งโตโยต้าเองขาดรถยนต์วีออสที่เป็นความต้องการของตลาดผู้บริโภคส่วนใหญ่
ซึ่งในไตรมาส 2 นี้จึงได้เพิ่มวีออสใหม่ เข้ามารองรับลูกค้าเพราะคนรอวีออสกันมากเนื่องจากเป็นรถที่คุ้มค่าและประหยัด ?แม้ราคายางขยับขึ้น ผู้บริโภคยังคงชะลอตัวเพราะอาจติดปัญหาในเรื่องของผลผลิต กลุ่มลูกค้าของโตโยต้ามีทุกกลุ่มปัญหานี้จึงไม่ได้ส่งผลกระทบกับยอดขายมากนัก? นายจิรพล กล่าว นายสิทธิพร ปิติเจริญกิจ รองกรรม การผู้จัดการ บริษัท ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ จำกัด กล่าวว่า ไตรมาสแรก ปี 2016 ยอดขาย เพิ่มขึ้นสูงกว่าปี 2015 กว่า 50% ซึ่งมาจะตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องความคุ้มค่าการใช้งาน โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการ  พนักงานประจำ ตลอดจนเจ้าของธุรกิจยอดขายจึงไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราคายางมากนัก และเราไม่ได้เน้นขายกระบะเป็นหลักตัวเลขกลุ่มนี้อาจตกลงไปจริง แต่ทางบริษัทเราขายมาสด้า2 ได้มากจึงทำให้เป็นการผลักดันยอดขายให้เพิ่มขึ้น
ส่วนไตรมาสที่2 คาบเกี่ยวกับงานมอ เตอร์โชว์ ยอดน่าจะสูงขึ้นหากเทียบกับปีที่แล้ว แต่อาจไม่ได้สูงมากนัก เราจะทำตลาดเพิ่มขึ้นเ น้นให้ความรู้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อเขาทราบถึงความคุ้มค่าแล้วก็จะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นายเสวี บุญยเกียรติ ผู้จัดการทั่ว ไป บริษัท เอ็มจี ลักซูรี่ หาดใหญ่ จำกัด กล่าวว่า ไตรมาสที่1 หากมองเฉพาะ MG เอง
ถือว่าเติบโตอยู่พอสมควร แต่ภาพรวมของวงการรถยนต์ในจังหวัดสงขลาต้องใช้คำว่าย่ำแย่ มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา MG เป็นค่ายที่ สวนตลาดเพราะเรามียอดขายถึงเป้าที่วางไว้ เนื่องจากเราได้ชื่อเรื่องความคุ้มค่าและความปลอดภัย โดยลูกค้าจะมองจุดนี้เป็นหลัก อีกทั้งความสวยงามเราก็มีความโดดเด่นเฉพาะในรถแต่ละรุ่นที่ต่างกัน หากพูดถึงสถานการณ์ราคายางก็ยังคงนิ่งอยู่ เพราะลูกค้าต้องมีการตัดสินใจที่หนักอยู่ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเราเป็นรถยนต์จึงไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเกษตรกรมากเท่าที่ควรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายในกลุ่มนี้ นายอุดมศักดิ์ ชาตะรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขายและการตลาด บริษัท จ.วินิตฯ กล่าวว่า ไตรมาสแรกของมิตซูบิชิดี กว่าปีที่แล้ว เพราะได้เปรียบที่มีสินค้าตัวใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆ ที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย เราจะเน้นรถยนต์นั่งเพราะกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนในปัจจุบันจะเป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนและข้าราชการ ส่วนเกษตร กรก็ยังคงรักษา แต่ไม่หวือหวาในช่วงนี้ คน กลุ่มนี้ยังขาดความมั่นใจว่าจะมีความยั่ง ยืน เงินในการจับจ่ายใช้สอยยังไม่เหลือเฟือจึงยังไม่ได้รับแรงกระตุ้นจากลูกค้ากกลุ่มนี้ ?กิจกรรมส่งเสริมการขาย เราออกบูธ โชว์รถตามสถานที่ต่างๆ การโฆษณาอาจเบาลงไปบ้าง แต่ก็ต้องรักษาเอาไว้ แผนการตลาดช่วงนี้เน้นคนเมือง?

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง