สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

มรภ.สงขลา ผุด 7 โครงการพัฒนาครูใต้

 • photo , 537x655 pixel , 44,499 bytes.
 • photo , 986x655 pixel , 71,616 bytes.

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่ง 7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูตลอดเดือน มิ.ย. ติวอังกฤษ ภาษาไทย เสริมกึ๋นวิจัย-วัดผล ถ่ายทอดเทคนิคกระโดดเชือก สร้างสมรรถภาพทางกาย                


        ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเดือน มิ.ย.59 นี้ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่

 1. อบรมจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) สำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 4-5 มิ.ย. ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หรือครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง

 2. โครงการครูเพื่อศิษย์ พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) จ.สตูล วันที่ 7-8 มิ.ย. ฝึกทักษะการทำงานและการจัดการเรียนการสอนจากการลงมือปฏิบัติจริง

 3. โครงการพี่สอนน้องให้อ่านเขียน แก้ปัญหานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทั้งสองโครงการเป็นผลงานนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพานิชย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสงขลาฟอรั่ม

 4. อบรมพัฒนาการคิดวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25-26 มิ.ย. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการที่

 5. อบรมครูภาษาไทยยุคใหม่สอนนักเรียนให้อ่านได้ คิดเป็น วันที่ 25-26 มิ.ย. เพื่อให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านได้ คิดเป็น สร้างภูมิคุ้มกันในการรับข้อมูลข่าวสาร และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการทำงานพื้นฐานอาชีพ

 6. อบรมพัฒนาครูชายแดนใต้เรื่องวิจัย-วัดผล รุ่นที่ 3 วันที่ 7-10 มิ.ย. และรุ่นที่ 4 วันที่ 21-24 มิ.ย. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการทำวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ

 7. อบรมเชิงปฏิบัติการ กระโดดเชือกภูมิปัญญาไทยสู่การแข่งขันระดับสากล วันที่ 25-26 มิ.ย. เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักเรียนให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ และเรียนรู้เทคนิคในการฝึกฝนกระโดดเชือก เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง