สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อให้คนในชาติ

photo  , 980x390 pixel , 97,984 bytes.

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณไปยังนานาประเทศด้วย วันนี้ (4 มีนาคม 2559 ) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 สรุปผลการประชุม ดังนี้

การกำหนดชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือเรียนราชเลขาธิการ ขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แนวทางการดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการกรอบการดำเนินโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559ดังนี้

  1. การจัดงานพระราชพิธี และศาสนพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยสำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ และกรมการศาสนา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ ภายหลังรัฐบาลขอพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ขอให้กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง จัดทำร่างหมายกำหนดการต่อไป

  2. การจัดสร้างถาวรวัตถุเป็นของที่ระลึกน้อมเกล้าฯ ถวาย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบให้จัดสร้างถาวรวัตถุเป็นของที่ระลึกน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 2 รายการ คือ 2.1 จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมศิลปากร และกรมยุทธโยธาทหารบก เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 2.2 เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ โดย สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

  3. พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 พร้อมกันในเวลา 09.08น.

3.1 พระสงฆ์ในโครงการอุปสมบท 770 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

3.2 ประชาชนคนไทยทั่วประเทศและทั่วโลก (ที่เวลาสอดคล้องและปฏิบัติได้) เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ/สถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ โดยมีผู้นำชุมชนเป็นประธาน

3.3 ผู้นำศาสนาต่าง ๆ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ โดยมีผู้นำแต่ละศาสนาเป็นประธาน

4.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ?ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา? ภายใต้โครงการ ?ปณิธานความดี ปีมหามงคล? เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะตั้งปณิธานความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ รวมทั้งแสดงโครงการ/กิจกรรมสาธารณะประโยชน์สร้างสรรค์สังคมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ๔ ภาค ดำเนินการโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (CSR) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1. การจัดทำตราสัญลักษณ์และหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

5.1 กรมศิลปากรดำเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจาก 9 แบบ เหลือ 3 แบบ เพื่อนายกรัฐมนตรีจะได้มีหนังสือนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป

5.2 สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ กรณีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความประสงค์ขอนำตราสัญลักษณ์เพื่อการค้าและเพื่อโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

5.3 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลัก เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ตามอาคาร หน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดปี 2559

5.4 การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

6 การจัดมหกรรมคอนเสิร์ต การแสดงพลุดอกไม้ไฟ และแสงสีเสียงเฉลิมฉลองในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยที่ประชุมมอบรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานการหารือเพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  1. โครงการและกิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นใหม่ในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 คือ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ภายใต้แนวคิด ?ปลูกไทย... ในแบบพ่อ? ซึ่งเป็นการน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกและปูรากฐานให้เยาวชน มีความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางที่ทรงสอนไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต สร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการรับเสด็จ การต้อนรับพระประมุขของประเทศต่าง ๆ และเสด็จเยือน ณ สถานเอกอัครทูตไทยทั่วโลก โดยที่ประชุมมอบรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการหารือเพื่อบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ภาครัฐ/ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2. โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 คือ การขุดลอกคูคลองทั่วประเทศตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559โดยกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ


ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง