สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

สนง.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความร่วมมือสื่อสารและเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคในเขตเมือง

  • photo  , 640x427 pixel , 42,791 bytes.
  • photo  , 640x427 pixel , 37,447 bytes.
  • photo  , 640x427 pixel , 37,447 bytes.

วันนี้ (7 มิ.ย.59) ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา นายทีปวัฑฒ์  มีแสง หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือสื่อสารและเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคในเขตเมือง ปี 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรืองานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ศูนย์บริการสาธารณะสุขในเขตเมือง, อปท., ประชาสัมพันธ์จังหวัด, สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 12 สงขลา, โรงพยาบาลสงขลา, สถานีวิทยุในเขตเมือง และแกนนำ อสม. จำนวน 50 คน

นายแพทย์อิฏฐพล เอี้ยววงษ์เจริญ นายแพทย์ชำนาญการ ฝ่ายควบคุมติดต่อทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า ในปี 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีเป้าหมายที่สำคัญคือ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีและใช้บริการอย่างเหมาะสม และมีเป้าหมายให้ชุมชนภาคีเครือข่ายร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่าเข้มแข็ง ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีกลยุทธ์พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งต้องดำเนินการรณรงค์สร้างกระแสสังคมและการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจและตระหนักต่อภาวะเสี่ยงและการป้องกันควบคุมโรค ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาเพื่อให้ประชาชนรับทราบและร่วมมือแก้ไขปัญหานั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างในปีนี้จากการพยากรณ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข จะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประกอบกับพื้นที่จังหวัดสงขลาได้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกเมื่อปี 2556 ซึ่งธรรมชาติของโรคไข้เลือดออกมักจะมีการระบาดปีเว้นสองปี ดังนั้นในปี 2559 พื้นที่จังหวัดสงขลาจึงคาดการณ์ได้ว่า หากไม่มีการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างจริงจังแล้ว อาจจะทำให้โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดอีกได้

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสงขลา พบว่า ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 578 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี จำนวน 133 ราย รองลงมาคือ กลุ่ม 5-9 ปี, 10-14 ปี, 25-34 ปีจำนวน 113 , 109 และ 102 ราย ตามลำดับ อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อ.คลองหอยโข่ง รองลงมา คือ อ.บางกล่ำ,      อ.สิงหนคร และ อ. สะเดา ตามลำดับ

เจนจิรา ไชยพูน/ ข่าว สมศักดิ์  สังข์สม/ภาพ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง