สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

"สร้าง-ซ่อม"บ้านประชารัฐ707หลัง "ภาณุ" ชื่นใจชาวบ้านช่วยกัน-เป็นคนดีในสังคม

photo  , 640x428 pixel , 47,947 bytes.

เลขาธิการ ศอ.บต. จัดสร้างและซ่อมบ้านประชารัฐ เน้นดูแลคนยากจน คน พิเศษ ชื่นใจชาวบ้านลงแรงช่วยกัน พร้อมสร้างซ่อม ครอบครัวซะกาต ด้วย


นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)กล่าวถึง การจัดสร้างและ ซ่อมบ้านประชารัฐมี 3 ชุดคือ บ้านอาสา คลายทุกข์ 70 หลัง บ้านประชารัฐเพื่อ คนพิเศษ(พิการ) 70 หลัง และบ้านประชา รัฐประชาคม 707 หลัง โดยบ้านทั้งหมด เป็นการเฉลิมฉลองที่สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี และสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 7 รอบ
เนื่องด้วยในวโรกาสอันสำคัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมฉลองราชสมบัติ ครบ 7 รอบ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ ครบ 7
รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ศอ.บต. ได้พิจารณาร่วมกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยทำ 3 ชุดคือ จัดสร้างและซ่อมบ้านประชารัฐ 3 ชุด บ้านอาสาคลายทุกข์ 70 หลังบ้านประชารัฐเพื่อพิเศษ(พิการ) 70 หลัง บ้านประชารัฐประชาคม 707 หลัง
"บ้านพี่น้องประชาชนของเรายังมีหลายจุด หลายที่ที่ยังมีสภาพยากจน ไม่มีสภาพเป็นบ้านอยู่ ตรงนี้เราจึงคิดว่า ควรให้มีการปรับปรุง เพื่อให้บ้านได้มีความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขอนามัย"


การจัดสร้างบ้านให้กับครอบครัวยากจน เป็นไปตามข้อเสนอของอาสาคลายทุกข์ ศอ.บต. ซึ่งชุดดังกล่าวได้มา จากการเข้าไปตรวจสอบ ช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องขอของประชาชนด้วย จึงได้เข้าไปตรวจสอบสภาพบ้าน ตามที่มีการร้องขอเข้ามา เป็นไปตามการ พิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการในระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ รวมทั้งคณะกรรมการของ ศอ.บต. ชุดแรกคือ บ้านอาสาคลายทุกข์ 70 หลัง โดย ศอ.บต.จะจัดสร้างและซ่อม บ้านประชารัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินของญาติพี่น้องที่อนุเคราะห์ให้ ซึ่งเราได้ดำเนินการไป 70 หลังด้วยกัน โดยรายหนึ่ง สร้างไม่เกิน 100,000 บาท และซ่อมขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไป ไม่เกิน 500,000 บาท


"วันนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ" วิธีการดังกล่าว จึงใช้เงินไม่มาก แต่ ได้งาน เนื่องจากเราใช้ลักษณะเหมือนตามประชารัฐ โดย ศอ.บต.ได้ให้เงินไปบางส่วน เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน  ได้ร่วมกันบริจาควัสุดอุปกรณ์ ขณะทีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านก็ช่วยกันออกแรง เพื่อจะให้พี่น้องในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ชุดที่ 2 บ้านประชารัฐเพื่อคนพิเศษ(พิการ) จัดสร้างและซ่อม 70 หลัง โดยบ้านสำหรับคนพิการนั้น ควรมี ลักษณะที่พิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับบุคคลกลุ่มพิเศษที่สำคัญ คือ กลุ่มคนพิการกาย และตาบอด ซึ่งเน้น 3 เรื่อง ได้แก่ การสร้างปรับปรุงห้องน้ำ เนื่อง จากคนพิการต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เพื่ออำนวยความสะดวกได้มากขึ้น รวมถึงการสร้างปรับปรุงห้องนอน และทางเดินพิเศษ เนื่องด้วยสภาพ ภายในบ้าน โดยเฉพาะทางเดิน บันได ต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้มีเหมาะสมกับคนพิเศษ ให้เขาสามารถใช้ประโยชน์ โดยงบประมาณทั้งหมดใช้แบบประชารัฐ ซึ่ง ศอ.บต.ซื้อหาวัสดุ ภาคเอกชนช่วยเสริมอุปกรณ์บางอย่าง และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันออกแรง ชุดที่ 3 บ้านประชารัฐประชาคม 707 หลัง หลังจากที่ ศอ.บต.มีงบประมาณ เข้าไปยังตำบล และหมู่บ้านๆ ละ 128,000 บาท สำหรับตำบลสันติธรรมๆ
ละ 1 ล้านบาท ทั้ง 2 ส่วน ทำให้เราสามารถ ทำประชาคมขึ้นมาในเขตแต่ละหมู่บ้านได้ เพื่อให้คนทราบว่า 1 ใน 10 ครอบครัว ชะอวตในแต่ละหมู่บ้าน ที่มีชื่อในบัญชีของมัสยิด ถือเป็นกลุ่มแรกที่จะมาร่วมกันพิจารณา  และกลุ่มที่ 2 จะร่วมกันให้ ความเห็นว่า ควรให้กับหลังไหน โดยพิจารณาจากข้อกำหนดอื่นๆ เช่น ทั้งหมดมีความยากจน และอยู่ในบัญชีรายชื่อ บัญชีซากาต และจำนวนสมาชิกคนในครอบครัว หากเป็นผู้หญิงต้องเพิ่มการดูแลให้มากขึ้น ด้วยเหตุที่ว่า หากลูก สาวโตแล้ว อยู่บ้านที่สภาพไม่แข็งแรง ไม่มีห้องน้ำ อาจไม่สะดวกปลอดภัยนักและพิจารณาสภาพความมั่นคงแข็งแรงของบ้าน เพื่อจะซ่อมหรือสร้างให้ใหม่


"เรามีบ้านประชารัฐประชาคม มากกว่า 1,000 แห่ง โดยเราใช้เป้าหมาย เพื่อให้ครอบครัวยากจนในหมู่บ้านได้รับการสงเคราะห์ดูแล ประมาณ 707 หลัง"
การคัดเลือกดังกล่าวทำให้ง่ายต่อ การจัดลำดับ เพื่อให้ได้ช่วยเหลือ โดยบาง จุดบางพื้นที่ งบประมาณสร้างบ้านต่อ 1
หลังอาจเกินกว่า 1 แสนบาทตามที่ได้ตั้งไว้
ซึ่งจังหวัดจะเพิ่มเติมส่วนนี้ และบ้านจะถูกทาสี เป็นสัญลักษณ์สี ?ฟ้าเหลือง? บางจุดที่เห็นชัดเจน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ โครงการดังกล่าว ศอ.บต. ได้ดำเนิน การงบประมาณทั้งหมด เฉลี่ยการสร้าง บ้าน  1 หลัง ประมาณ 100,000 บาท และซ ่อมอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท โดยบ้าน อาสาคลายทุกข์และบ้านประชารัฐเพื่อคนพิเศษ(พิการ) จะอยู่ใน 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เฉพาะบ้านประชารัฐประชาคม ที่ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดคือ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล "ชื่นใจที่ชาวบ้านได้ช่วยกันจริงๆ เพราะ ศอ.บต.เราทำงานตรงนี้ สามารถตอบโจทย์ชาวบ้านได้ดี คราวนี้ เมื่อใช้ประชารัฐเข้ามา ชาวบ้านก็จะได้ช่วยลง แรง สร้างหรือซ่อมบ้านให้ ก็จะเกิดความ รู้สึกที่ได้ทำประโยชน์ให้กับคนในหมู่ บ้านตนเอง"


ทั้งนี้ บ้านที่เกิดจากประชารัฐ โดยมาจากความร่วมมือกัน ถือเป็นความรัก ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ที่ร่วมมือ ช่วยเหลือ ซึ่งกิจกรรมในลักษณะนี้จะช่วย สร้างความเป็นปึกแผ่น ของคนในหมู่ บ้าน ส่วนคนที่ได้รับการสร้างบ้าน จะเห็น ถึงน้ำใจของคนในทั้งหมู่บ้าน
?การตอบแทนบุญคุณที่สามารถทำ ได้คือ การเป็นคนดีของชุมชน และสังคม? นายภาณุ กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง