สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ชายแดนใต้โพล ชี้ประชาชน 71.3 เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาความไม่สงบ และ 72 พึงพอใจในผลงานภาพรวมของ คสช.

 • photo , 826x547 pixel , 64,466 bytes.
 • photo , 360x547 pixel , 37,129 bytes.

ผลสำรวจชายแดนใต้โพล ม.ราชภัฎยะลา  ชี้ประชาชนชายแดนใต้ ร้อยละ71.3 เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาความไม่สงบ และร้อยละ 72 พึงพอใจในผลงานภาพรวมของ คสช. ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ คสช. กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1,480 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของ คสช.ร้อยละ 71.3 และมีความพึงพอใจในผลงานภาพรวมของ คสช. ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 72  แถลงผลสำรวจโดย ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ชายแดนใต้โพล By YRU โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เผยผลสารวจ เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ คสช. กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ทาการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2559 จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

ทั้ง 33 อาเภอ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ จานวน 1,480 กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.9 เป็นเพศชาย ร้อยละ 44.1 เป็นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.8 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 24.2 อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 22.9 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 14.5 อายุ 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 6.6 อายุต่ากว่า 20 ปี และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.2 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 31.3 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 0.5 นับถือศาสนาคริสต์ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29.9 กลุ่มชาวบ้านทั่วไป ร้อยละ 4.9 กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ 5.4 กลุ่มนายก/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ร้อยละ 5.5 กลุ่มข้าราชการครู ร้อยละ 4.9 กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ร้อยละ 5.2 กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ร้อยละ 4.9 กลุ่มตารวจ ร้อยละ 4.8 กลุ่มทหาร ร้อยละ 5.3 กลุ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ร้อยละ 5.2 กลุ่มค้าขาย ร้อยละ 5.0 กลุ่มแม่บ้าน ร้อยละ 4.8 กลุ่มเยาวชน (14-18 ปี) ร้อยละ 4.9 กลุ่มนักศึกษา (18 ปีขึ้นไป ? 24 ปี) ร้อยละ 4.6 กลุ่มผู้นา/คณะกรรมการศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4.7 กลุ่มผู้นา/คณะกรรมการศาสนาพุทธ กลุ่มตัวอย่างมีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 35.3 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 32.3 จังหวัดยะลา ร้อยละ 21.7และร้อยละ 10.7 มีภูมิลาเนาอยู่ใน 4 อาเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)


ผลการสำรวจความคิดเห็นมีทั้งหมด 8 ข้อดังนี้

 1. ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง พบว่า ร้อยละ 63.6 เห็นด้วย ร้อยละ 16.2 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.2 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.0 ไม่ทราบ

 2. คุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ดีขึ้น พบว่า ร้อยละ 33.9 เห็นด้วย ร้อยละ 12.4 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 51.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.4 ไม่ทราบ

 3. ความร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้น พบว่า ร้อยละ 68.2 เห็นด้วย ร้อยละ 12.6 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.1 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 6.1ไม่ทราบ

 4. การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจ พบว่า ร้อยละ 67.2 เห็นด้วย ร้อยละ 14.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 6.6 ไม่ทราบ

 5. คนนอกพื้นที่รับรู้ข้อมูลในพื้นที่มากขึ้น พบว่า ร้อยละ 43.1 เห็นด้วย ร้อยละ 24.6 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.9 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 12.4 ไม่ทราบ

 6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น พบว่า ร้อยละ 44.4 เห็นด้วย ร้อยละ 25.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 25.2 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 4.9ไม่ทราบ

 7. ความโปร่งใสในการใช้อานาจ ความยุติธรรมและเยียวยามีมากขึ้น พบว่า ร้อยละ 48.6 เห็นด้วย ร้อยละ 22.2 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 10.5 ไม่ทราบ

 8. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมดีขึ้น พบว่า ร้อยละ 78.5 เห็นด้วย ร้อยละ 10.1 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.5 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 4.9 ไม่ทราบ

 9. ความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของ คสช. ร้อยละ 71.2

 10. ความพึงพอใจในผลงานภาพรวมของ คสช. ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 72.0

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง