สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

อุดมการณ์สู่อนาคต : ปฐมบทวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา

  • photo  , 873x655 pixel , 72,173 bytes.
  • photo  , 873x655 pixel , 64,424 bytes.
  • photo  , 873x655 pixel , 44,124 bytes.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ประสานงบประมาณดำเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ทุ่งใหญ่สารภี ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล มีเจตนารมณ์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาวิชาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

              วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เป็นวิทยาลัยแห่งใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้ และเป็นหนึ่งในโครงการใต้สันติสุขในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ลดความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเป็นการแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและรัฐบาลได้มีนโยบายให้เร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างแท้จริง โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มุ่งการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันที อีกทั้งได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้อย่างจริงจัง


                โดยได้ผลักดันบุคคลากรสายวิชาการในโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศ-ต่างประเทศ และหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ เพื่อให้โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นสถาบันเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเข็มแข็งทางด้านวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสามฝ่ายประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการผลิตผลงานวิจัยในการแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในภาคใต้และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประการสุดท้ายเพื่อวางระบบบริหารโครงการที่มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การคิดและดำเนินวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะต้องไม่ติดคุกอยู่กับอดีตและคร่ำเครียดอยู่กับปัจจุบัน หากมุ่งมั่นไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเสมอ ด้วยความรัก ด้วยความสุขและความภาคภูมิใจกับวิทยาลัยแห่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นสถานที่แห่งศาสตร์วิชาสากลที่สร้างความเชื่อมั่นและความใฝ่ฝันทีดีที่สุดในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

                  สตูลเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มในการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ เช่นด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ดังนั้น ปัญหาที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมการสำหรับรองรับการขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจของสตูลและจังหวัดใกล้เคียงในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือ การพัฒนาให้คนมีศักยภาพและมีทักษะในการทำงาน รวมถึงประสบการณ์ เพื่อรองรับ ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสหพันธรัฐมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  การจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (The College of Innovion and Management ) ใน จ.สตูล ที่จะดำเนินการสอนใน พ.ศ.2561 นั้น  เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเรียนรู้ระดับสากลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสอดรับกับทิศทางแผนการก่อตั้งวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ดำเนินการในการผลิตบุคลากรและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาองค์ความรู้อันมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และศักยภาพคนในเขตพื้นที่ จ.สตูลและภาคใต้ เพื่อความเป็นเลิศในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต

              ทั้งยังเป็นการส่งเสริมโอกาสต่อชุมชนรอบวิทยาเขตโครงการก่อสร้างวิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ จะต้องก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประชากรในชุมชนเดิมรอบๆวิทยาเขต อย่างแน่นอนทั้งทางด้านบวกและลบ จึงควรเตรียมการประชาสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันและวางกุศโลบายที่จะทำให้ชุมชนมีศรัทธาและให้ความร่วมมือในการดำเนินการทุกๆขั้นตอนด้วยดี เปิดโอกาสให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มเติม เช่นการจ้างแรงงานท้องถิ่น การลงทุนในธุรกิจบริการ เช่น บ้านพัก หอพัก ร้านค้าปลีก ฯลฯ ให้ความเอาใจใส่กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโดยไม่ชักช้าและยุติธรรม


                ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยแรงขับเคลื่อนจากกระแสโลกาภิวัฒน์และสังคมสารสนเทศ จำเป็นจะต้องอาศัยสร้างวิสัยทัศน์และ พันธกิจ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งจะต้องพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบหรือโอกาสทางการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมการสื่อสาร จึงสำคัญและจำเป็นจะต้องมีขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ เพราะการสื่อสารสามารถส่องแสงและชี้นำองค์การการศึกษาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้


....................................................................................................................................... * ตัดทอนจากบทความเรื่อง อุดมการณ์สู่อนาคต : ปฐมบทวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เขียนโดย ดร.อาชารินทร์  แป้นสุข อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง