สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

คอนโด

บัณฑิตใส่ยีนส์ ต้องพร้อมลุย "รศ.ดร.ประเสริฐ"นายกสภา มทร.ศรีวิชัย

 คำอธิบายภาพ : FOCUS_953-7

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ตามประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น เนื่องจาก นายพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ได้ดํารงตําแหน่ง มาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 139-4/2559


เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบ ให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้ง นายประเสริฐ ชิตพงศ์ ดํารง ตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว


บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับเรื่องนี้ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า โดยหลักของการจัดตั้งมทร.ศรีวิชัย คือต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็ง ด้านการปฏิบัติงาน และต้องการผลิตงานวิชาการที่สังคมสามารถนำไปใช้ได้เลย ซึ่งเป็นงานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม, เทคโนโลยีด้านเกษตร, เทคโนโลยีด้านการบริหารการจัดการ

"ผมมองว่าตอนนี้ประเทศต้องการบัณฑิตที่สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ทันที สามารถใช้ความรู้ในการทำงานได้เลย วันนี้มทร.ศรีวิชัย ทำงานคือต้องการพยายามเดินไปในส่วนของเชิงวิชาการมากกว่า แต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆ อย่างอาจจะทำให้เดินไปถึงตรงนั้นยาก" รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว และว่า ด้านความรู้งานวิจัยระดับสูง มองว่าน่าจะให้ม.อ.เป็นฝ่ายดูแล


"การทำงานที่มทร.ศรีวิชัย เราจะต้องมาช่วยกันปรับแนวทางว่าจะฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติการ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทให้เข้มแข็งยังไง"
เมื่อเข้าไปทำงานในสภามทร.ศรีวิชัย ก็จะเข้าไปดูว่าในแผนนโยบายที่มีการดำเนินการไว้นั้น มีส่วนไหนบ้างที่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่เคยทำงาน ในตำแหน่งอดีตสมาชิกวุฒิสภาและสภาปฏิรูป

"การทำงานของผมคือ เข้าไปวางนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ แต่การบริหารเป็นเรื่องของอธิการบดี" รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวถึง Position
ของมทร.ศรีวิชัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ


ในภาคใต้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ม.อ. หรือมหาวิทยาลัยทักษิณนั้น แตกต่างกัน ยกตัวอย่างว่า ในสังคมมีภารกิจที่ต้องทำประเภทเชิงวิชาการขั้นสูง บัณฑิตจะต้องไปดูในเชิงบริหาร เหมือนคนที่ใส่สูท กับประเภทปฏิบัติการจริงที่ต้องลุย ต้องเอาคนประเภทใส่ยีนส์ ก็คือบัณฑิตของ มทร.ศรีวิชัยนั่นเอง  คำอธิบายภาพ : pic57986509c81fe

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง