สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

พากิน-พาเที่ยว

โหนด นา ไผ่ คน ความภาคภูมิใจ"คนรำแดง"

by Focus Team @16-08-2559 15.33 ( IP : 110...238 ) | Tags : พากิน-พาเที่ยว
photo  , 640x605 pixel , 65,704 bytes.

?ตำบลรำแดง ไม่มีภูเขา ทะเล หรือจุดขายอื่นๆ จากตำบลที่ไม่มีชื่อเสียง ทุกวันนี้เรามีทุ่งปอเทือง 300 ไร่ เป็นสถาน ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว? ส่วนหนึ่งในเหตุผลของ นายอุดม ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ที่ชักชวนชาวบ้านที่มีอาชีพหลักคือ ทำนา มาปลูกปอเทืองในปีนี้กว่า 300 ไร่
ที่มาของการปลูกปอเทืองคือ เรา มีฐานการเรียนรู้วิถีชีวิต ?โหนด นา ไผ่ คน? โดยได้กำหนดให้ทั้ง 7 ฐานการเรียนรู้ชุมชนที่นี่ ประกอบด้วย ฐานการบริหารงานของ อบต.รำแดง วิถีความเป็นอยู่หรือ วิถีตาลโตนด บ้านใบตาล ครัวรำแดง วัดป่าขวาง หัตถกรรมพื้นถิ่น และฐานการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งผลิตปอเทือง
เมื่อก่อนคนที่มารำแดง บางคนมาดู ทุ่งนา แต่เมื่อทุ่งนาโรยรา ทางอบต.ก็อยาก สร้างสีสัน ขณะที่ประโยชน์ของปอเทืองหลังไถกลบ ตรงนี้ชาวบ้านจะได้ปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี ชาวบ้านเกิดกระแสสำนึกรักบ้านเกิด ทุกคนรู้สึกดีที่ตำบลเป็นที่รู้จัก กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ?ผมอยากให้รำแดงเป็นโมเดลให้พื้นที่อื่นที่มีทรัพยากรน้อย โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณ แต่สามารถพัฒนาภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จริงได้? นอกจากนี้ ตำบลรำแดงมีอีกหนึ่งความภูมิใจคือ บ้านใบตาล เป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้วิถี ?โหนด นา ไผ่ คน? ที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นของสมเด็จพระเทพฯ เมื่อปี 2558 มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นบ้านต้นแบบของชาวตำบลรำแดง ยังคงมีผู้อยู่อาศัยจนถึงปัจจุบัน คือ
นางสาวอุบล บุญรัตน์ อายุ 40 ปี  เป็นรุ่นที่ 3
ของครอบครัว โดยเกือบทุกส่วนของบ้านใบตาล ล้วนมาจากต้นตาลโตนด ซึ่งมีจำนวนมากในตำบล โดยเฉพาะฝาบ้านที่ทำจาก ใบตาลทั้งหมด หลังคาเป็นกระเบื้องดินเผาคือ ยังคงรูปแบบเดิมบ้านใบตาลหลังนี้ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 ต.รำแดง อ.สิงหนคร โครงการนี้เราร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
?ผมเป็นคนรำแดงตั้งแต่กำเนิด มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาราเบีย แต่พอกลับมาที่รำแดง เมื่อปี 2531 พบว่า สภาพทรุดโทรม มีแต่ผู้สูงอายุอาศัย เพราะ คนรำแดงเริ่มอพยพออกไปจากที่นี่ เนื่อง จากปัญหาการทำมาหากิน?
ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านกำลังเกษียณ จึงตัดสินใจมาเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.
2535 ส่่วนภรรยามีธุรกิจส่วนตัว ลูกก็ไม่มี พ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้ว ภาระไม่มี จึงสามารถทำงานรับใช้อุดมการณ์ได้ โดยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.รำแดง เมื่อปี 2533-2544 และเป็น ?นายกอบต.รำแดง? ตั้งแต่พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันรวม 4 สมัย
?แรกๆ การบริหารท้องถิ่นไม่สามารถตอบโจทย์ได้เต็มร้อย แนวคิดของ ผมค่อนข้างแตกต่างกับคนอื่น ผมมองว่า วันนี้รำแดงประสบความสำเร็จ แต่ยังไม่ถึงที่สุด? ที่เป็นตัวอย่างที่ดี และเรารณรงค์กัน คือ กระแสของคนรำแดงดูจากการขายที่ดินยังค่อนข้างน้อย เพราะอาชีพหลักของคนรำแดงคือ การปลูกข้าว ,การเลี้ยงโค หนุ่มสาวรำแดงบางส่วนออกไปทำงานโรงงานแล้วส่งรายได้กลับมาให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่นี่ เราจึงเริ่มมุ่งเรื่องของสำนึกรัก บ้านเกิด ด้วยการให้รำแดงเป็นที่รู้จักของทุกคน คนรำแดงจะรู้สึกรักและภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตน เราจะเน้นในเรื่องของ โหนด นา ไผ่ คน เพราะเป็นวิถีชีวิตของเรา
อย่าง โหนดเปรียบเสมือนอัตลักษณ์ที่นี่ ที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาต่างๆ มาช่วยที่นี่มาก เช่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำให้เวลาเราทำผังชุมชน หรืองานวิจัยอะไร จะได้ราคาประหยัดและเป็นการต่อยอดทางการศึกษาให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ จะช่วยเข้ามาเติมในส่วนของเทคนิควิธีการทำวิจัย และการเรียนรู้ให้ชาวบ้าน ช่วงปริญญาโทมีโอกาสได้เรียน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้นำองค์ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้จริง และเคยได้เรียนกับ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา ช่วงเรียนหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องของการสร้างท้องถิ่นในอุดมคติ อย่างเรื่องการวิเคราะห์ทุนสังคมของ อบต.รำแดง, วิธีการบริหารทุน ส่วนนั้นคือสิ่งที่นำไปใช้จริง แต่เรื่องของการสร้างท้องถิ่นในอุดมคติเป็นความตั้งใจแต่แรกที่อยากจะพัฒนาบ้านเมืองอยู่แล้ว ?เรามักจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วยการจัดตั้งโครงการ เวทีวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่ปี 2554 คือเชิญชาวบ้านทุกคนมานั่งคุย แสดงความคิดเห็น ชาวบ้านสามารถแต่งตัวสบายๆ แต่มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เก็บข้อมูล เวลามีชาวบ้านแสดงความคิดเห็น ก็จะรวบรวมเป็นแผนงานประจำปี? เราตั้งเป้าหมายว่า รำแดงจะพัฒนา ร่วมกับคาบสมุทรสทิงพระ โดยไม่กังวลต่อคนที่จะมาสานต่อ
?ถึงวันนั้นผมจะมีความสุข แต่ผมไม่ได้อยากฝากไปที่ตัวผู้นำ แต่อยากฝากไปให้คนในชุมชน? ด้าน ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า นายกฯอุดม เป็นคนที่เก่งอยู่ แล้ว เคยเป็นวิทยากรให้สมัยที่ท่านศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า

"ตอนนั้นยังไม่รู้จักกับท่าน จนกระทั่งเรียนจบ เจอกันท่านก็บอกว่าได้นำความรู้ไปใช้จริง คิดว่าท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์สูง เพราะท่านเคยออกไปทำงานต่างประเทศ เมื่อกลับมาบ้านเกิดก็มาสนใจด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น" ผศ.สุพจน์ กล่าว และว่า
พอได้มาเรียนปริญญาโท รัฐ ประศาสนศาสตร์ ที่คณะวิทยาการจัดการ
ม.อ. นายกอุดมฯ ก็ได้รับเลือกเป็นประธาน รุ่นที่ 19 เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง มาเรียนตลอด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตให้ความรู้ในเรื่องการบริหาร การวางแผน การบริหารโครงการ การติดตามการประเมินผล มีความรู้ด้านการวิจัย สิ่งสำคัญคือได้รู้จักผู้คนในสาขาอาชีพหลากหลาย เมื่อมาเรียนที่ม.อ.
?ท่านเรียนกับผมวิชาการบริหารการพัฒนา ว่าด้วยทฤษฏีการพัฒนาประเทศ ผมไปศึกษาดูงานที่อบต.รำแดง ท่านก็บอกว่าได้นำความรู้ที่เคยเรียนไปใช้จริง เราเป็นอาจารย์ก็รู้สึกภาคภูมิใจ?

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง