สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

35ปีที่จชต."ศุภณัฐ"เลขาฯศอ.บต. "บิ๊กป้อม"ชงครม.อนุมัติ เผยเกิดนครฯ เรียนและโตที่รือเสาะ

photo  , 640x495 pixel , 64,005 bytes.

?รองนายกประวิตร? เลือก ?ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ? รองเลขาธิการ ศอ.บต.ที่รับราชการในพื้นที่ชายแดนใต้มากว่า 35 ปี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคนใหม่แทน ?ภาณุ อุทัยรัตน์? ที่เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม เผยเกิดนครฯโตรือเสาะ-ยะลา ฟังและพูดมลายูได้
?วาระแต่งตั้งนายศุภณัฐ เสนอโดย
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะกำกับดูแลศอ.บต. ทำ หนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุคุณสมบัติของนายศุภณัฐ ว่า ปัจจุบันนายศุภณัฐอายุ 59 ปี (28 พ.ย. 2500) จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561? แหล่งข่าวเปิดเผยถึงกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการศอ.บต. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แทน นายภาณุ อุทัยรัตน์ ที่เกษียณอายุราชการ โดยนายศุภณัฐ จบปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหา วิทยาลัยรามคำแหง และจบปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ (วจก.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงในการทำงาน ทั้งประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 5 ธันวาคม 2553  ประถมาภรณ์ช้าง เผือก (ป.ช.) 5 ธันวาคม 2555 และรางวัลมหาวิชรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2558 ด้วย ส่วนความอาวุโส นายศุภณัฐ เป็นรองเลขาศอ.บต. ลำดับที่ 1 ด้านความรู้ ความสามารถ นายศุภณัฐ เริ่มรับราช การในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตั้งแต่ ปี
2525 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง 3  ทั้งปลัดอำเภอระแงะ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก ปลัดอำเภอยิ่งอ
ปลัดอำเภอสุคิริน และปลัดอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส มาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2525 ? 15 ธันวาคม 2539 รวม 14 ปี
ปี 2548 นายศุภณัฐ ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอยะหา จ.ยะลา ในฐานะเจ้าพนักงานปกครอง 8 (อำนวยการต้น) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 ? 5 ธันวาคม 2552 จนปีวันที่ 1 กันยายน  2554 ? 10
มีนาคม 2556 ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวย การสำนัก (อำนวยการสูง) สำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. และ 11 มีนาคม 2556
? 13 พ.ค.2556 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนัก (อำนวยการสูง) สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนกระทั่ง ปี 2556 ได้ขึ้นเป็น ?รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส? ตำแหน่งบริหารต้น ตั้งแต่วันที่
14 พฤษภาคม 2556 -21 ธันวาคม 2557 และ 22 ธันวาคม 2557 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง ?รองเลขาธิการ ศอ.บต.? ตำแหน่งบริหารสูง
เรียกได้ว่า นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่คนที่รับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องติดต่อกันมาตลอด 35 ปี ทำให้ได้รับการ ยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน รวมทั้งผู้นำศาสนาในพื้นที่
ทั้งนี้ ยังสามารถพูดและฟังภาษามลายูท้องถิ่นได้ รวมทั้งได้ศึกษาหลักคำสอนในพระคัมภีร์ อัล-กุรอาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านมวลชน โดยเฉพาะงานด้านการข่าว ทำให้มีเครือข่ายด้านการข่าวค่อนข้างกว้างขวางมาก จากความรู้ความสามารถด้านภาษามลายู  ตลอดจนอายุราชการที่อยู่ในพื้นที่ทำให้คือข้อได้เปรียบ และเมื่อมีประกาศคสช.ฉบับที่ 98/2557 เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ศอ.บต. ทำงานเป็นสองระดับ คือ ศอ.บต. ส่วนกลาง ที่กทม. และศอ.บต.ส่วนหน้า ที่จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ ในฐานะรองเลขาธิการศอ.บต. คนที่ 1 สามารถบริหารงานทั้งระบบทำให้ทุกอย่างดำเนินไปตามประกาศทุกประการ ส่งผลดีต่อทางราชการและประชาชนเป็นอย่างมาก นายศุภณัฐ ยังถือได้ว่าเป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการเชื่อมประสานกับ ฝ่ายความมั่นคง ซึ่ง นายศุภณัฐ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ?รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า? และปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผลงานที่เป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนผ่านการทำงานไปสู่ระยะที่ 3 การสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างมวลชนให้หัวใจอยู่กับประเทศไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและครบวงจร การประสานงานการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเจตคติและสร้างการยอมรับของประชาชน และสร้างความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ตำแหล่งเลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งหมายถึงตำแหน่งสูงสุดสำหรับข้าราชการพลเรือน เทียบเท่า ?ปลัดกระทรวง? จึงมีคนลงแข่งด้วยมาก กว่า 6 คน โดยมีทั้งข้าราชการ ระดับ 10
จากกระทรวงมหาดไทย 4 คน จาก สำนัก นายกและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกแห่งละ 1 คน รวม 6 คน โดยนาย ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เป็นผู้ได้รับเลือก  และผ่านมติครม.เห็นชอบ ทั้งหมดเป็นไปตามนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นเงื่อนไข
?ต้องทำงาน บูรณาการงานพัฒนาความมั่นคง และมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ? นั่่นเป็นเหตุผลในการเลือกนายศุภณัฐ ที่สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ตามที่มีการประกาศแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ ?ผมเป็นคนอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่มาเรียนจบ
ม.ศ.3 ที่โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และเข้าศึกษาต่อ
ม.ศ.5 แผนกวิทย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา จนจบ แต่ไม่ยอมเอน ทรานซ์ และเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบ มหาวิทยาลัยเปิด ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแทน จนจบปริญญาตรี และจบ ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์?  นายศุภณัฐ เล่าประวัติย่อๆ กับ
?ภาคใต้โฟกัส? พร้อมระบุว่า จะให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้ว หลังวันที่ 1 ตุลาคมนี้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง