สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

จังหวัดสงขลามอบป้าย "โครงการจังหวัดสงขลาลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข" ใน 16 อำเภอ ขานรับนโยบายของรัฐบาล

  • photo  , 1155x770 pixel , 116,618 bytes.
  • photo  , 1155x770 pixel , 81,796 bytes.

จังหวัดสงขลามอบป้าย โครงการจังหวัดสงขลาลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข  ใน 16 อำเภอ ขานรับนโยบายของรัฐบาล
วันนี้ (27 ก.ย. 59) ห้องประชุม1 ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบป้าย ?โครงการจังหวัดสงขลาลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข?                  ทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน้นการพัฒนาจังหวัด 15 วาระ ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือนกันยายน


นายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน    11 ด้าน โดยได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วย ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เป็นสำคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด

ซึ่งในด้านการพัฒนาคน ได้กำหนดนโยบาย ข้อที่ 3. นโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานโดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหา ผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมแก่แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จำเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคนในชาติ ทั้งในระยะเฉพาะหน้า  และระยะยาว


ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพคนจะต้องมีการพัฒนาทั้งในภาพรวมของชาติ และในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล จังหวัดสงขลาได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล คือ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และได้กำหนดแนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัด 15 วาระสงขลา ?สงขลาปันสุข : ฐานรากเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข? เพื่อช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสด้านรายได้ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่ยังไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยตรง เป็นเพียงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ จึงทำให้เกิดความซ้ำซากของปัญหา สงผลกระทบต่อจังหวัดในภาพรวม


ศิริลักษณ์  แคล้วคลาด//ข่าว
จักริน  แก้วมณีโชติ//ภาพ 27  ก.ย.59
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง