สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้ว่าสงขลา มอบภาพถ่ายพระราชทานแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2558 หลังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

  • photo  , 1155x770 pixel , 119,037 bytes.
  • photo  , 1155x770 pixel , 91,188 bytes.
  • photo  , 1155x770 pixel , 84,131 bytes.

ผู้ว่าสงขลา มอบภาพถ่ายพระราชทานแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2558 หลังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น


            วันนี้ (27 ก.ย.59) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  มอบภาพถ่ายพระราชทานแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้  หลังได้ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานประกาศนียบัตรและพระราโชวาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา  ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประชุมเดือนกันยายน เพื่อยกย่องและแสดงความยินดี  แก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น


            นายอำพล พงศ์สุวรรณ. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี  ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ  และกำลังใจ ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีความมุ่งมั่น และตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และบังเกิด ผลดีต่อทางราชการและประชาชน


          ผลการพิจารณาคัดเลือกของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา      มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 13 ราย และได้เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่  นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ,  นางสาว มนตร์ฤดี ชาตรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด ,  นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ,  นายโยธิน พรหมณี พนักงานราชการครูอาสาฯ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี ,  นายชัยยุทธ หมันหลัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.คลองทราย อ.นาทวี,  นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา,  นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา,  นางฤทัยวรรณ ทองแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองทราย อ.นาทวี,  นายพงศธร บัวทองรองประธานสภาเด็กและเยาวชน,  นางสุธาสินี ไตรภูมิ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน อ.รัตภูมิ,  นายสุทิน พรหมกัณฑ์ นักจัดรายการวิทยุชุมชน บ้านนาทวี,      นางสาว ละมัย ศรีรักษา อุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ,  นางสาวณัชญ์ณิชา บุญยนิตย์ วิทยากรครูภูมิปัญญาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี  พร้อม มอบโอวาทแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและสมควรได้รับ การยกย่องให้สาธารณะชนได้รับทราบ ?.
ประชา โชคผ่อง //ข่าว จักริน แก้วมณีโชติ //ภาพ 28 ก.ย. 59 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง