สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สังคมคนใต้

วิจัยชี้ ผู้ชาย ชายแดนใต้น่าห่วง 10ปีรัฐสูญ206ล้าน-ยังต้องแก้ความเชื่อมั่น

photo  , 508x282 pixel , 61,090 bytes.

งานวิจัยพบ สถานการณ์ผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่เปราะบางชาย แดนใต้ น่าเป็นห่วง


ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และมีการส่งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหานี้ อย่างมาก แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่และไม่ได้ ลดน้อยลง ?สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้? ลงพื้นที่เพื่อไปทำการศึกษาและวิจัย ว่าต้นเหตุของปัญหานี้ที่ควรแก้จริงๆ แล้ว คืออะไร
ปัญหาในความไม่สงบที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2547 ที่เริ่ม มีเหตุการณ์ความรุนแรงปะทุขึ้นจากหลายปัจจัย ประกอบเข้าด้วยกัน อาทิ
การเมืองแห่งอัตลักษณ์และชาติพันธุ์, การเรียกร้องสิทธิในการดำรงอัตลักษณ์
ศาสนา และภาษาของตน จึงมีการใช้ ความรุนแรงจากหลายกลุ่มที่ต่อต้านรัฐอย่างไม่เปิดเผยตัวที่ชัดเจน เพื่อลดทอนความชอบธรรมในอำนาจรัฐ
ประกอบกับปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น เรื่องอิทธิพลและผลประโยชน์ การ เมืองท้องถิ่น ฯลฯ ทำให้ปัญหาชายแดนภาคใต้คลุมเครือไม่ชัดเจนและซับซ้อนรัฐได้พยายามแก้ไขปัญหา
โดยมี 2 แนวทางควบคู่กันคือ งาน ด้านความมั่นคง


โดยการใช้กำลังทหารเข้าจำกัดและตอบโต้ผู้ก่อเหตุความรุนแรง กับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ใช้งบ ประมาณไปถึง 206,094,440 บาท
ส่งผลให้การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงหลังปี 2551 และค่อนข้างคง ที่ แต่ลักษณะของเหตุการณ์ความรุนแรงยังมีความแปรปรวนสูง เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมทางสังคมในแต่ละช่วงด้วย พอมาพิจารณาในแง่ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลับพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและ ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้ลดลงในแต่ละปี เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อเหตุ จากรอบยิ่งมาเป็นการวางระเบิดมากขึ้น
ต่อมาได้ริเริ่ม ?กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ? ระหว่างรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2556  แต่ก็ได้หยุดลงจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ขณะเดียวกันการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งมี
?ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาย แดนภาคใต้(ศอ.บต.)? เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตยังคงมี ปัญหาทางสังคมที่รุนแรงขึ้น ทั้งยาเสพ ติดที่ระบาดหนัก การว่างงานของเยาวชน


เนื่องจาก การสนับสนุนการพัฒนาใน ด้านต่างๆ ยังทำในลักษณะโครงการพิเศษ เป็นครั้งๆ ไม่มีความต่อเนื่อง เปลี่ยนไปตามนโยบายของผู้บริหาร ทำให้งบประมาณที่ลงในพื้นที่ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาฐานการผลิต ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาได้ในระยะยาว สถานการณ์ความไม่สงบก่อให้เกิด ผลกระทบกับคนในพื้นที่เป็นวงกว้างใน หลายมิติ จากสถิติเดือนมกราคม 2547
ถึงเมษายน 2557 มีผู้เสียชีวิต 6,097 คน
เป็นมุสลิม 3,583 คน เป็นพุทธ 2,356 คน
ผู้บาดเจ็บ 10,908 คน เป็นมุสลิม 3,475 คน เป็นพุทธ 6,462 คน
ประสบการณ์ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและความรุนแรงทั่วโลกพบว่า ?ผู้ชาย? มักตกเป็นเป้าของความรุน แรง เพราะถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งที่ พร้อมจะใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ ดังนั้นผู้ชายที่ตกเป็นเยื่อความรุนแรง จึงเป็นเรื่องที่รับได้มากกว่าผู้หญิงที่ เป็นเหยื่อ ?ชายแดนใต้? ก็เช่นกัน มี ผู้ชายเสียชีวิตจากสถานการณ์ไม่สงบ ตั้งแต่ปี 2547-สิงหาคม 2557 คิดเป็น ร้อยละ 90.60 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
ทั้งยังถูกเพ่งเล็งจากรัฐ เป็นอีกเหตุ ผลหนึ่งที่ผู้ชายเกิดความรู้สึกเครียด คับ ข้องใจ ประกอบกับที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นและ ไม่ไว้วางใจรัฐเป็นทุนเดิม เมื่อรู้สึกเป็น ฝ่ายถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม จะยิ่ง เจ็บปวดและเกิดความเคียดแค้น โดย เฉพาะเยาวชนชายที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและทางสังคม ไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมให้มีทักษะในชีวิตมากพอ ก็ง่ายที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มที่จับอาวุธต่อการรัฐ


ดังนั้น  กลุ่มผู้ชายและเยาวชน ชาย จึงเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่มี ความเสี่ยงสูง? งานวิจัยฉบับนี้ จึงเน้น ศึกษากลุ่มผู้ชายและเยาวชนชาย ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งได้ผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
กลุ่มผู้ชาย ที่ถูกจับกุมดำเนินคดี ความมั่นคง 4,082 คน ระหว่างปี 2547- กันยายน 2557 ยังคงมีผู้หลบหนีหมาย จับ 1,023 คน ซึ่งผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดี ความมั่นคง ทั้งผู้ที่ถูกจับดำเนินคดีจาก หลักฐานการเกิดเหตุและถูกจับกุมจาก การถูกซัดทอด โดยไม่ได้หลักฐานที่ชัดเจน เมื่อถูกดำเนินคดีร้อยละ 61 ได้รับ การประกันตัวและร้อยละ 39 ถูกคุมขังระหว่างสู้คดี ซึ่งแต่ละคนจะโดนหลายคดี
และการฟ้องร้องการสู้คดีทำไปทีละคดี จากสถิติพบว่า แต่ละคดีจะใช้เวลา พิจารณา 1-2 ปี ทำให้ต้องติดในกระบวน การสู้คดีนาน ทำให้ผู้ชายที่ถูกดำเนินคดี ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านระดับปัจเจก บุคคล เพราะถึงแม้จะหลุดพ้นคดีความ ศาลยกฟ้อง แต่ก็ถูกคนในสังคมตัดสินไป แล้วว่า เป็นคนผิด เกิดการไม่ยอมรับของ สังคม ผลกระทบระดับครอบครัว ส่งผล ต่อด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ในครอบ ครัว จากที่เคยมีกลับ ไม่มีเนื่องจากต้องเอาสินทรัพย์ไปใช้ในการต่อสู้คดี
ผลกระทบด้านอื่นๆ อาทิ ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน กับครอบครัว ผล กระทบด้านจิตใจ เกิดความหวาดกลัว ซึมเศร้า รู้สึกคับแค้น เกลียดชังเจ้าหน้าที่ แม้ผู้โดนคดีความมั่นคงจะให้ความสำคัญ รองลงมา แต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพราะเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูให้คนกลุ่มนี้และครอบครัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เร็วขึ้น


จากกรณีดังกล่าว กลุ่มนักวิจัยจึงมี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อาทิเช่น สร้าง ความเข้มแข็งให้กับกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย และมีเป้าหมายไปสู่ยุติ ธรรมสมานฉันท์ โดยสร้างความชัดเจนใน การตรวจค้น จับกุม และเชิญตัวมาสอบ ปากคำ ปรับปรุงชั้นตอนของการดำเนิน คดีให้กระชับ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นกับผู้โดนคดีความมั่นคง และบังคับใช้ กฎหมายอย่างเสมอภาค เท่าเทียม เป็น ธรรม ให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวน การยุติธรรม  ปรับทัศนคติในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยสร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพงานเยียวยาโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญสำคัญกับการฟื้นฟูความรู้สึกและศักดิ์ศรีผู้ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูคืนความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่
โดยสนับสนุนให้กลไกทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่แสดงบทบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วยกัน ทำความเข้า ใจหลักเกณฑ์ การเยียวยาผู้ได้รับผล กระทบและครอบครัวอย่างชัดเจน และ สื่อสารสร้างความเข้าใจในสังคม  กำหนดให้ผู้ชาย เยาวชนชายเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา กระตุ้นสนับสนุนผู้ชายเยาวนชายที่ได้รับผลกระทบให้มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย


เพื่อเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาตนเองและยกระดับไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่น ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะชีวิตให้เยาวชนชาย สร้างบรรยากาศทางสังคมของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมในกลุ่มต่างๆ เสริมสร้างการ อยู่ร่วมกันผ่านการเรียนและการธรรมกิจกรรมร่วมกันในวัยเด็ก ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการสื่อ สารต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพ การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องใช้ความเข้าใจ การแก้ไขอย่างจริง จังและตรงจุด การสร้างทักษะชีวิตใน เยาวชนชายหรือปลูกฝังทัศนคติที่ดี ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก การสร้างความเข้า ใจของคนในชุมชน และสร้างความเข้า ใจในวัฒนธรรมในกลุ่มต่างๆ จะเป็น การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง