สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

ลังกาสุกะโมเดล ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2559

photo  , 297x257 pixel , 608,145 bytes.

แฟนเพจเฟสบุ้คต่างๆ ได้แซร์ข่าว ?แมเนเจอร์ออนไลน์? ที่นำเสนอ ?สุนทรพจน์? ของ ?ศ.ดร.กฤษณา ไกร สินธุ์? ผู้ได้รับรางวัล ?อนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2559? เมื่อวันที่ 27
กันยายนที่ผ่านมา ?ภาคใต้โฟกัส? เห็น คุณค่าในถ้อยคำดังกล่าวที่จะเป็นประโยชน์ จึงนำมาเผยแพร่อีกครั้ง

เรียน?ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ?ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของดิฉันอีกแห่งหนึ่ง
ดิฉันเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่นี่ หลังจากที่เรียนจบปริญญาเอกด้านเภสัชเคมี (Pharmaceutical Chemistry)
จากมหาวิทยาลัย Bath สหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2524  โดยเป็นอาจารย์ที่คณะ เภสัชศาสตร์ ม.อ.ระหว่างปี พ.ศ. 2524 ?
26 หลังจากนั้น ดิฉันก็เดินทางมา ม.อ.เป็น ประจำ เพื่อมาสอนวิชาเภสัชเคมีเป็นเวลาติดต่อกัน 7 ปี
ทุกวันนี้ ดิฉันยังติดต่อและพบปะกับลูกศิษย์และรุ่นน้องจาก มอ.อยู่เสมอ ศิษย์เก่าของ มอ.หลายคนก็ไปทำงานกับดิฉันที่วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ?ดิฉัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะชุมชน ในจังหวัดภาคใต้ เพราะคิดว่า ถ้าชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยของเราโดยรวม ก็ จะเข้มแข็งด้วย รางวัลที่เคยได้รับมาล้วน เกี่ยวข้องกับงานชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรางวัลแม็กไซไซ สาขาบริการสาธารณะใน ปี พ.ศ. 2552  รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นผลงานจาก ?ลังกา สุกะโมเดล? ในการพัฒนาการผลิตยา สมุนไพรในชุมชนของสามจังหวัดชาย แดนใต้ และงานในทวีปแอฟริกา เป็นการสอนให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตน เองได้ เพราะดิฉันเชื่อว่าหากชุมชนเข้มแข็งแล้ว พวกเขาก็จะมีความสุข นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืน เมื่อวันที่  4 มกราคม 2547 กว่า 12 ปี แล้วที่เกิด เหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกิดความกดดัน สูญเสีย ขาดโอกาส และส่งผล กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ความไม่สงบทำให้ไม่มีใครอยากลงไปช่วยเหลือ ประชาชนและชุมชน แต่พื้นที่นั้นอุดม สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สมุน ไพรนานาชนิด
ในปี 2551 ดิฉัน และ ผศ.ดร.สิริรัศมิ์
ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้ริเริ่มแผนพัฒนา (Roadmap) การผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน 11 จังหวัดภาคใต้ และเห็นว่า ควรจะขยายเครือข่ายการดำเนินงานและสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขให้แก่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย
จากเริ่มต้นที่ชาวบ้านมีความระแวงสงสัย และไม่เข้าใจ เวลาผ่านไป 8 ปี
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเครือข่ายลังกา สุกะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความไว้วางใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เนื่องจากการทำงานภายใต้ลังกาสุกะโมเดลมีแนวทางปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ไว้ว่า "เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา? และความคิดว่าพื้นฐานของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สิ่งนี้คือ จุดเด่นของประเทศไทย การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นอาหารและเป็นยาได้สอดคล้องกับ จุดเด่นของประเทศ และช่วยชาวบ้าน เกษตรกร กลุ่มสตรี และชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านสาธารณสุขมูล ฐาน สร้างอาชีพ รักษาความรู้และถ่าย ทอดภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพรของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
เพราะฉะนั้น จุดมุ่งหมายของลังกาสุกะโมเดลคือ ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความยั่งยืนให้พวกเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองในระยะยาว โดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ประสบการณ์ในอุตสาหรรมยาให้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ชุมชน และเกษตร กรในสามจังหวัดชายแดนใต้ ?ลังกาสุกะโมเดล ดำเนินงานอย่างครบวงจร มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยเรื่องการตลาดด้วย โรงงานผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลในเครือข่ายล้วนผ่านมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice
(GMP)) ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ ราชสายบุรี จ.ปัตตานี โรงพยาบาลสม เด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา และโรง พยาบาลจะแนะ จ.นราธิวาส และมีโรง งานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร ที่โรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี  สร้างประโยชน์ มากมายแก่ชาวบ้านและชุมชน ทั้งเรื่องการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของชุมชน ทำให้เกษตรกรในท้องถิ่นสามารถผลิต เก็บเกี่ยว และแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานสากล และเป็น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย มี การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยพืชสมุนไพรไทยในสถาบันการศึกษาไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีการผลิตยาจากสมุนไพรในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง และสร้างความมีส่วนร่วมคิดและร่วมทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นำไปสู่ความภาคภูมิใจและความเข้มแข็งของชุมชน ?ดิฉันขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณ ?1. มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้เกียรติมอบ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ให้แก่ดิฉัน, ?2. คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดี ซึ่งได้เดินทางไปช่วยงานในสามจังหวัด ชายแดนใต้แทบทุกครั้ง, ?3. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ยะหา จ.ยะลา โรงพยาบาลจะแนะ จ.นรา ธิวาส และโรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี, ?4. เภสัชกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส, ?5. นายแพทย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส, ?6. คลินิกแผนไทยและแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง, ?7. วิทยาลัยการ แพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ที่ได้มอบโอกาสให้ดิฉัน ทำงานนี้อย่างเต็มความสามารถ ?8. บุคคลที่ดิฉันอยากขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคือ ชาวบ้านและชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้สำหรับความเข้าใจ ความเต็มใจให้ความร่วมมือ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายก็ตาม ?สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังว่า ลังกาสุกะโมเดล จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะสร้าง แรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังในการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและส่วนรวม ดัง คติพจน์ของ ม.อ. ที่ว่า ขอให้ถือประโยชน์ ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

(ขอขอบคุณ ข้อมูลข่าวจากแมเน เจอร์ออนไลน์ และเฟสบุ้ค ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ และ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง