สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

อบจ.สงขลาลุยผังเมืองรวมจะนะ รับพัฒนาโครงการขนาดใหญ่รัฐ

photo  , 303x350 pixel , 42,818 bytes.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  จ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำผังเมืองรวมจะนะ รองรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่รัฐบาลและการขยายตัวชุมชนในอนาคต  เผยเป็นผังเมืองรวมแห่งที่สาม  เตรียมทำผังเมืองรวมนาทวีเป็นแห่งที่ 4 รองรับการค้า-การลงทุนเมืองชายแดน


เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2559 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมอ.จะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองจะนะ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธำนเปิดการประชุม นายนิพนธ์ กล่าวว่า ความจำเป็นของการจัดทำผังเมืองรวมจะนะ เป็นการดำเนินการเพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมและการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ และการขยายตัวของชุมขนในอนาคต เมืองจะนะจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม


สำหรับการวางแผนรองรับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระบบ โดยกำหนดบริเวณการใช้ประโยขน์ที่ดินประเภทต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัย ย่านพาณิชกรรม ย่านอุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันในการใช้พื้นที่ และไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต พร้อมทั้งวางผังระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการกำหนดการวางผังเมืองรวมจะนะ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีการวางและจัดทำผังเมืองรวม ทำให้ไม่สามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาได้  การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างที่ควรจะเป็น


ซึ่งอบจ.มีอำนาจหน้าที่ในการจัดวางและจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งในขณะนี้ทางอบจ.สงขลาดำเนินการคือ ผังเมืองรวมหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ. ผังเมืองรวมสิงหนคร กำลังจะแล้วเสร็จ ซึ่งรวมพื้นที่อ.เมืองสงขลาบางส่วนเข้าไปด้วย คือ ต.เกาะยอ กับ ต.พะวง  และล่าสุดที่คือผังเมืองรวมจะนะ ในขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำผังเมืองรวมสะเดา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และต่อจากผังเมืองรวมจะนะ ทางอบจ.สงขลาได้ขออนุมัติสภาฯไว้แล้วก็คือ การจัดทำผังเมืองรวมนาทวี ซึ่งการทำผังเมืองแต่ละผังต้องใช้เวลาและต้องให้ข้อมูลให้รายละเอียด


?วันนี้เราจะปล่อยให้ใครทำอะไรตามใจชอบ บางครั้งมันก็จะเกิดปัญหาตามมาในอนาคต การมีผังเมืองและการไม่มีผังเมืองมองข้อดีข้อเสียมันก็มีทั้งสองด้าน บางคนบอกว่าไม่ต้องมีผังเมืองก็ได้ ผมก็บอกว่าถ้าไม่มีผังเมืองก็ได้ วันหนึ่งใครมายื่นข้อสร้างโรงงานแล้วมายื่นกับท้องถิ่น แล้วท้องถิ่นไม่อนุมัติท้องถิ่นจะต้องมีเหตุผลอธิบายเขาว่าที่ไม่อนุมัติเพราะอะไร? ถ้าไม่อนุญาตให้ตั้งโดยไม่มีเหตุผล ผู้ประกอบการก็จะนำเอาคำสั่งที่ท้องถิ่นไม่อนุญาตไปฟ็องศาลปกครอง ซึ่งถ้าศาลปกครองเห็นด้วยกับคำฟ้องของผู้ประกอบการ  ศาลปกครองสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตถือว่าเป็นคำสั่งโดยไม่ชอบ แสดงว่าคำสั่งที่ไม่อนุญาตใช้ไม่ได้ ซึ่งถ้าจบแค่นั้นก็ดีไป  แต่ถ้าไม่จบแค่นั้นเป็นเจอคนหัวหมอเข้า


เขาเอาคำสั่งศาลปกครองที่สั่งเพิกถอนคำสั่งไปฟ้องเป็นคดีอาญา ฟ้องเจ้าหน้าที่ในข้อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ก็อาจจะมีความผิดเป็นประมวลกฎหมายอาญาขึ้นมา เพราะว่าการไม่อนุญาต ไม่ใช่เป็นนายกอบจ. เป็นนายกอบจ.แล้ว ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่ใช่ ทำได้ตามกฎหมาให้อำนาจ และแต่ละอย่างต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผังเมืองก็จะอยู่ที่ดุลยพินิจ หรือในนัยนายกฯท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะอนุมัติก็ได้ โดยประชาชนไม่เห็นด้วย ก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งในชุมชน ฉะนั้นการมีผังเมืองมันจะเป็นเครื่องมือเพราะหากมีการประกาศผังเมืองถือเป็นกฎหมาย แต่ก่อนที่จะประกาศผังเมืองจ้ะต้องมีการทำประชามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพราะหากมีการประกาศไปแล้วจะต้องปฏิบัติตาม ?สมมุติเมื่อมีการประกาศผังเมืองแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมมาขออนุญาต พอโรงงานอุตสาหกรรมมาขออนุญาตมันขัดกับผังเมือง ผังเมืองบอกว่าไม่ให้ตั้ง โรงงงานจะมาตั้ง โรงงานจะไปฟ้อง พอไปขออนุญาตนายกฯท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นบอกว่าไม่สามารถอนุญาตได้ เพราะขัดกับผังเมือง  ซึ่งเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ผู้บริหารจะไม่อนุญาต  ไม่มีใครไปสามารถฟ้องร้องผู้บริหารได้ เป็นเกราป้องกันผู้บริหารท้องถิ่น? เพราะฉะนั้นการมีผังเมืองและไม่มีผังเมืองมีทั้งข้อดีและข้อเสีย สรุปก็คือการไปจะกำหนดอะไรแล้วไปกระทบกับสิทธิของคนอื่นกันให้รอบคอบ วันนี้จึงเป็นการมารับฟังและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  ว่าผังเมืองรวมจะนะจะครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล จาก 14 ตำบล ในอ.จะนะ  ส่วนหนึ่งเรายังไม่ทำผังเมืองในอีก 5 ตำบล แต่เราจะทำเฉพาะในพื้นที่ 9 ตำบลก่อน 


ฉะนั้นวันนี้จะเป็นการมาอธิบายหลักเกณฑ์เบื้องต้นเท่านั้น การทำผังเมืองกว่าจะแล้วเสร็จ คาดว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี การทำผังเมืองจนถึงขั้นประกาศมันมีทั้งหมด 13 ขั้นตอน กว่าจะประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง จะประกาศใช้บังคับ วันนี้นับเป็นขั้นตอนที่1 เป็นการปฐมนิเทศน์
อบจ.สงขลาจึงให้สำคัญกับการจัดผังเมือง  โดยเฉพาะผังเมืองรวมนาทวี ที่ทางอบจ.จะจัดทำต่อไป เนื่องจากอ.นาทวี แม้ว่าความหนาแน่นของประชากรอาจจะไม่มาก แต่เนื่องจากอ.นาทวีเป็นเมืองชายแดน ปัจจุบันเรามีด่านศุลกากรที่บ้านประกอบ จึงจำเป็นจะต้องมีผังเมืองรองรับ   


นายสุรัตน์ ภัทรภูติ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อ.จะนะเป็นพื้นที่ๆอยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย มีศักยภาพในการพัฒนา มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางทะเล  อีกทั้งมีนโยบายการพัฒนาและโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระบบ โดยการกำหนดบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัย ที่ดินพาณิชยกรรมและพื้นที่เกษตรกรกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเกิดปัญหาตามมาในอนาคต พร้อมทั้งการวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมประเภทต่างๆในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ทางอบจ.สงขลาจึงได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจะนะ โดยมีวัตถุประสงค์คือ


เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองจะนะให้สอดคล้องกับบทบาทของพื้นที่ ศักยภาพ ปัญหา และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ตลอดจนความต้องการของประชาชน เพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน อันประกอบด้วย แผนผังการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท  แผนผังโครงการการคมนาคมขนส่ง และข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาอื่นๆ โดยทั้งหมดจะมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 อย่างเข้มข้น เพื่อให้มีมาตรการทางผังเมืองเป็นเครื่องมือในการควบคุมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเมือง  เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในด้านการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาตามผังเมืองที่มีการบูรณาการสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


เพื่อให้มีแผนผังใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อกำหนดตามพระราชบัญัติการผังเมืองพ.ศ.2518  และทั้งนี้จะได้นำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการของท้องถิ่นในระดับพื้นที่ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง