สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

"ม.อ.โพล" สำรวจความเชื่อมั่น โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง 3 เมืองหลัก ของ ศอ.บต. พบส่วนใหญ่เชื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

  • photo  , 740x394 pixel , 93,692 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 388,019 bytes.

ม.อ.โพล สำรวจความเชื่อมั่น โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง 3 เมืองหลัก ของ ศอ.บต. พบส่วนใหญ่เชื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยขอให้มีการดำเนินโครงการได้อย่างจริงจัง

คณะทำงานการสำรวจความคิดเห็น ม.อ.โพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อแผนงาน ต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นการร่วมมือกับทุกภาคส่วนกำหนดกรอบการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ 3 เมือง คือ เมืองหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมืองเบตง จังหวัดยะลา และ เมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ภายใต้แนวคิด สานพลังประชารัฐ ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ของธุรกิจเอกชน พัฒนาให้มีความโดดเด่นทั้งด้านเอกลักษณ์ และด้านเศรษฐกิจ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจำนวน 580 กลุ่มตัวอย่างในทุกตำบล ของอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอเบตง และอำเภอหนองจิก


โดยคำถามประกอบด้วยข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ความเชื่อมั่นต่อโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในด้านการรับรู้ข้อมูลโครงการดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่เมืองต้นแบบได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ถึงร้อยละ 80.10 โดยผ่านสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.90 และประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีการรับรู้มากที่สุด โดยประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ มากที่สุด


จากการสำรวจพบว่า ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมของโครงการต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต้ อยู่ที่ระดับค่าคะแนน 3.79 โดยประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นสูงสุด อันดับแรกคือ เชื่อมั่นว่าแผนงานจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ มีระดับค่าคะแนน 3.86 อันดับที่สอง คือ เชื่อมั่นว่าแผนงานจะนำพาอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศซึ่งจะมีการจับจ่ายใช้สอยของคนทุกระดับทั้งในและนอกประเทศ มีระดับค่าคะแนน 3.85 และประเด็นที่สาม คือ เชื่อมั่นว่าแผนงานจะนำพาอำเภอเบตงเป็นเมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มีระดับค่าคะแนน 3.83 นอกจากนั้นยังพบว่า อำเภอเบตง เป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีระดับค่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อโครงการสูงที่สุด โดยมีระดับค่าคะแนน 3.82 รองลงมาคือ อำเภอหนองจิก ส่วนอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งมีการรับรู้โครงการมากที่สุด กลับมีระดับความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ 3.75

ผู้ทำแบบสอบถาม ยังให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การพัฒนาอยากให้คำนึงถึงความเป็นจริงในพื้นที่ให้มากที่สุด อยากให้คำนึงถึงอัตลักษณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ครอบคลุมในทุกศาสนา และอยากให้แผนดังกล่าวมีการดำเนินการได้อย่างจริงจังดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ เพื่อสันติสุขและเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

http://www.psu.ac.th/th/node/7702

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง