สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

เปิดแผนพัฒนา"ม.อ."15ปี ทั้งวิจัย-บัณฑิตสู่ท็อป "100เอเซีย-10อาเซียน"

photo  , 508x369 pixel , 135,515 bytes.

เปิดยุทธศาสตร์ "ม.อ." 15 ปี เน้นวิจัย แก้ปัญหาประเทศ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการ มีความยั่งยืน ทั้ง 5 วิทยาเขต มุ่งสู่ท็อป 100 ของเอเซีย และท็อปเท็นอาเซียน


รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เผยว่า ร่างกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) เป็นการวางแผนระยะยาวของม.อ. ว่าเราจะพัฒนามหา วิทยาลัยอย่างไร อะไรบ้างที่ต้องทำในอนาคต 15 ปี เราจะเน้นการแก้ปัญหาประเทศไทย เช่น การเกิดสังคมผู้สูงอายุ ,
ปัญหาประเทศไทยติดกับดัก รายได้ปานกลาง ทำยังไงจะก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับสูง, ปัญหาความเลื่อมล้ำทั้งการรักษาพยาบาล การศึกษา
สิ่งเหล่านี้ เป็นปัญหาของประเทศ มหาวิทยาลัยจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหายังไง โจทย์ปัญหาเหล่านี้มหาวิทยาลัยจะเข้าไปแก้ปัญหา รวมทั้งภารกิจหลักคือการจัดเรียนการสอน, การวิจัย


"มหาวิทยาลัยฯจำเป็นต้องมีเป้าหมายหลักว่า 15 ปีข้างหน้าเราจะต้องพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่อันดับ 100 ของเอเชีย และอันดับที่ 10 ของอาเซียน และต้องมีระบบการศึกษาที่เปิดกว้าง ต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศ และมีความยั่งยืนมีระบบการบริหารทั้ง 5 วิทยาเขตอย่างเข้มแข็ง" อธิการบดี ม.อ.กล่าาว พร้อมขยายความว่า เราเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรง กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของมหา วิทยาลัยคือ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา และมีจิตสาธารณะ ร่างกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี จะมี 5 ยุทธศาสตร์


1. การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของคน เรามองภาพว่าการพัฒนาคนของประเทศ โดยผ่านระบบของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพ เน้นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาตลอดช่วงชีวิต ระบบการศึกษาต้องยืดหยุ่น เช่นผู้ที่เข้ามาศึกษาไม่จำเป็นต้องจบม.6 อาจจะเป็นคนทำงาน คนหลังเกษียณมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ การเรียนอาจไม่จำเป็นต้องเป็นเทอม มาเก็บเป็นบล็อกได้ เราต้องการพัฒนาบัณฑิตให้จบออกมาเป็นผู้ประกอบการใหม่  รวมทั้ง พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยเฉพาะหลักสูตรที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ด้าน ตามจุดเน้นของประเทศ ไทยคือ Thailand 4.0 ต้องปรับงานวิจัยให้เป็นระบบคลัสเตอร์มากขึ้น
การเรียนการสอน ต้องเป็นแบบ Active Learning นักศึกษาต้องมีส่วนร่วม เพราะอนาคตความรู้ต่างๆ ไม่ได้มาจากอาจารย์ นักศึกษาสามารถหาความรู้ได้จากอินเตอร์เน็ต อาจารย์เป็นผู้ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้มาสังเคราะห์


2. การพัฒนางานวิจัยและนวัต-กรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ เป้าหมายหลักคือ การช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากปัญหาประเทศไทยติดกับดัก รายได้ปานกลาง อาศัยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากมหา วิทยาลัย จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการวิจัย อาจารย์จำเป็นต้องมองว่าจะงานวิจัยของตนจะนำไปสู่นวัตกรรมได้ยังไง ต้องให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับประเทศ
โจทย์วิจัยต้องเน้นความต้องการของประชาชน เช่น แก้ปัญหาเรื่องยาง พารา การวิจัยในอนาคตต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย ดึงมหาวิทยาลัยอื่นๆ มาสร้างเป็นเครือข่าย จัดตั้งกองทุนนวัตกรรม จะเป็นการดูแลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตจริง


3. ยุทธศาสตร์พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เป็นภารกิจที่จะนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยจะเป็นแกนนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละชุมชน โดยมีนักวิชาการเข้าไปเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งให้ทุกส่วนงานวิชาการทำงานด้านวิชาการรับใช้สังคมในทุกศาสตร์ ในลักษณะ หนึ่งคณะหนึ่งชุมชน และเน้นการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนากับหลายภาคส่วน?


4. เน้นความเป็นนานาชาติ ต้องสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
ตอนนี้เราพยายามสร้างหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนา เพราะเรามีศักยภาพในการจัด การเรียนการสอนให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ในบางสาขาวิชาต้องเพิ่มจำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและนักศึกษาชาวต่างประเทศ ต้องสร้างระบบรองรับ อย่างเรื่องเอกสารต้องเปลี่ยนมาใช้เป็น สองภาษา?
รวมทั้งการพัฒนาภาษาอังกฤษ อย่างปี 2559 นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ได้ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันเรามีโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคือ โปรแกรม TELL ME MORE นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์จึงจะสำเร็จการศึกษาเช่นกัน


5. การพัฒนาศักยภาพระบบการ บริหารจัดการภายใน การจะไปถึงยุทธ- ศาสตร์ทั้ง 4 ด้านข้างต้นได้ การบริหารจัด การภายในต้องเข้มแข็ง โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากอนาคตงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลลดน้อยลง
"เราต้องหารายได้จากสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งที่ดิน หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องพัฒนาต่อไป" รศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง