สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

เปิดตัว"คปต. ส่วนหน้า" หนุนเสริมพืื้นที่-รายงานตรงนายกฯ

photo  , 508x260 pixel , 137,134 bytes.

เปิดสำนักงาน-ภารกิจ "คปต. ส่วนหน้า" หนุนเสริมการทำงานของหน่วยงานใน พื้นที่ มุ่งแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
"พันเอกเวชศักดิ์"ย้ำ คปต.เน้นประสาน
ติดตามปัญหา เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นวาระเร่งด่วน


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 นายสัมพันธ์ มูซอดี โฆษกสำนักงานคณะกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า  พร้อมด้วย พันเอกเวชศักดิ์ ขันธอุบล หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ คปต. ส่วนหน้า แถลงข่าว ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ คปต. ส่วนหน้า มีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมรับฟัง  ที่
ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ สำนักงาน คณะกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)  กองบัญชา การ กองพลทหารราบที่ 15 นายสัมพันธ์ กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ ครม. ได้แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็นหัวหน้าพิเศษ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นรอง หัวหน้าพิเศษ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และมีคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทั้งหมด 13 ท่าน และได้ประชุมไปแล้ว เมื่อ วันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อแบ่งภารกิจตาม 7 กลุ่มงาน ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-60 โดยได้มอบหน้าที่รับผิดชอบ 7 กลุ่มภารกิจงานของ คปต.          และกระทรวง กรม หน่วยงาน


ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก มี พลเอกปราการ ชลยุทธ รับผิด ชอบ กลุ่มภารกิจงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักมี พลเอกสกล ชื่นตระกูล และ  พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ รับผิดชอบ กลุ่ม ภารกิจงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชน กระทรวงการต่าง กลุ่มภารกิจงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก มี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจงานพัฒนาศักยภาพในพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงมหาดไทย  เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก มี นายภาณุ อุทัยรัตน์ และ นายจำนัล เหมือนดำ รับ ผิดชอบ กลุ่มภารกิจงานเพิ่มประสิทธิภาพ


ภาครัฐและ การขับเคลื่อนนโยบาย สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก มี พลเอกจำลอง คุณสงค์ และนายพรชาต บุนนาค รับผิดชอบ และกลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก มีพลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ และพลเอกอักษรา เกิดผล เป็นผู้รับผิดชอบ
นอกจากนั้น ในที่ประชุมยังได้ชี้แจงกรอบงานและนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน คปต. ที่สั่งการไว้คือ ให้ทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่าง ครม. รัฐมนตรีและส่วนราชการในส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ ประสานกับ คปต. กอ.รมน. ศอ.บต. จังหวัด  ส่วนราชการ กลุ่มที่ปรึกษา ภาคเอกชน ธุรกิจ และ  ภาคส่วนต่างๆ ในการเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติและการพัฒนา รวบรวมแผนงานโครงการ บุคลากร งบประมาณของ ทุกหน่วยงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการงานระดับพื้นที่ก่อนถึงระดับนโยบาย ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่


โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการรายงานปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่อนายกรัฐมนตรี เป็นระยะ
และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษ ได้นำคณะผู้แทนพิเศษ เข้าเยี่ยมคำนับจุฬาราชมนตรีและร่วมหารือแนว ทางสร้างสันติสุขกับคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านจุฬาราช มนตรี ได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า จะต้องใช้ความ เข้าใจ ไม่ใช้ความรุนแรงเพราะถ้ายิ่งใช้จะยิ่งขยายปัญหาออกไปมากขึ้น ซึ่งก็เป็น แนวทางเดียวกับที่รัฐบาลได้ดำเนินการ อยู่แล้ว ภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราช ทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" นอกจากนี้ ผู้แทนพิเศษฯที่รับผิดชอบตามกลุ่มภารกิจงานทั้ง 7 กลุ่ม ได้เข้า ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ร่วมหารือแนวทาง การฝึกอาชีพในสังคมได้อย่างปลอดภัยและได้ติดตามความก้าวหน้าของการขับ เคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ

"สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

ในพื้นที่ อ. สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไป พันเอกเวชศักดิ์ ขันธอุบล หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ คปต. ส่วนหน้า กล่าวว่า ใน
7 กลุ่มภารกิจงาน คณะผู้แทนพิเศษที่ลงมา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้ทำงานเจาะจงเฉพาะงานใดงานหนึ่ง แต่ในกลุ่มภารกิจงานอื่นในพื้นที่ ก็สามารถเก็บรวบรวมปัญหาเหล่านั้นและรับทราบปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อนำเรียนให้แก่นายกรัฐมนตรีทราบได้

"กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนก็จะรับรู้ไปสู่ระดับนโยบายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น" ส่วนกรอบการทำงานในพื้นที่จะไม่มีอำนาจในการสั่งการ แต่มีหน้าที่ในการประสาน รับฟังปัญหาต่างๆ รวมทั้งติด ตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่เดิม หรือเกินกว่าที่หน่วยงานในพื้นที่เดิมจะแก้ไขปัญหาได้
ด้านนโยบายหรือข้อกฎหมายก็จะนำข้อมูลไปพูดคุยหารือกับคณะกรรมการทั้ง 13 ท่าน และจะนำเรียนให้นายกรัฐ มนตรีได้ทราบ โดยการทำงานของ คปต.ส่วนหน้า ไม่ใช่การลดบทบาทหน่วยงานในพื้นที่เดิมแต่เป็นการเสริมการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น? ?เราไม่ได้เข้ามาลดบทบาทการทำงาน แต่จะเข้ามาเสริมการทำงานของ หน่วยงานในพื้นที่? พันเอก เวชศักดิ์ กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง