สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สังคมคนใต้

เผย3เดือน"หนองจิก"ปลูกปาล์ม1.6หมื่นไร่ รับเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

by Focus Team @08-11-2559 15.48 ( IP : 134...5 ) | Tags : สังคมคนใต้
photo  , 508x213 pixel , 143,317 bytes.

ภาครัฐ-เอกชน ถกวางกรอบ เมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน อ.หนองจิ จ.ปัตตานี รับโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เลขาฯศอ.บต.เผย 3 เดือนขับเคลื่อนโครงการเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าพื้นที่ปลูกปาล์ม 1.6 หมื่นไร่

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559) เห็นชอบเป็นหลักการโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เฉพาะนําร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านความมั่นคง ปลอดภัยและกระตุ้นเพื่อให้เกิดการลงทุน เพื่อนําไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองหลักและเมืองข้างเคียงอื่นๆ สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง ส่งผลนําไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะต่อไปได้ ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 กลไกสานพลังประชารัฐในพื้นที่อําเภอหนองจิก จ.ปัตตานี  ในฐานะ เมือง ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน ประกอบด้วย ส่วนราชการใน พื้นที่ ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และตัวแทนภาคประชาชน ได้จัดประชุม เพื่อกําหนดกรอบการพัฒนา "เมืองต้น แบบหนองจิก" เพื่อเร่งรัดผลักดันการ ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม และเห็นผลการเปลี่ยนแปลง ที่ชัดเจนและประโยชน์การดําเนินการ ต่างๆ ไปถึงประชาชน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์สูงสุดของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้  โครงการฯ นําประโยชน์และความสุขไป สู่ประชาชนอย่างแท้จริง


นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขา ธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาย แดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะเลขานุการฯ ของโครงการดังกล่าว เปิดเผยว่า
ภายใต้ผลสรุปจากการประชุมฯ ในห้วง เวลา 3 เดือนจากนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยว ข้อง จะร่วมมือกันขับเคลื่อนการทํางาน เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนคุณภาพชีวิตประชาชนตามเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเป็นการนําข้อห่วงใยของ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการเร่งรัดให้เห็นการทํางาน ที่ชัดเจน สามารถกําหนดได้ว่า การพัฒนา ต่างๆ นั้นจะเป็นอย่างไร ประชาชนจะได้ รับผลประโยชนน์จากการทํางานครั้งนี้อย่างไร


"ที่สําคัญคือ จะเตรียมการขยายผล ไปสู่เป้าหมาย สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลาในอนาคตอันใกล้นี้ ได้อย่างไร" นายศุภณัฐ กล่าว และว่า
แผนปฏิบัติการระยะสั้น 3 เดือน ใน การยกระดับเมืองหนองจิก ให้เป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์พร้อมด้วยเกษตรอุต- สาหกรรม ที่ประชุมฯ ได้แบ่งงานกันอย่าง ชัดเจน มีการบูรณาการการทํางานทุกเรื่องภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เพื่อเร่งรัดการทํางานให้เห็นผล เด่นชัดดังต่อไปนี้ การเตรียมพื้นที่การเพาะปลูกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วันนี้ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่มี ความต้องการปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อเขาสู่วงจรการผลิตปริมาณ หากแต่ยังมี ข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่การเพาะปลูก จึงได้หารือร่วมกันของหน่วยงานเกษตร ที่ดิน ชลประทาน และอําเภอ เพื่อจะวางแผน การบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มจํานวนมากขึ้น เช่น การทําแผนที่ (Mapping)
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งเรื่องความสมบูรณ์ของดิน ระบบชลประทาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนรูปแบบ "เกษตรแปลงใหญ่"


ซึ่งวันนี้ ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัด จะ เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน ประชาชนหลายๆ คน ต่างรอความหวังว่าตนเองจะเข้าไปมี ส่วนร่วมโครงการอย่างไร ประโยชน์และ ความสุขที่ประชาชนจะได้รับ ที่สําคัญคือ
การสร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชนที่จะต้องผนึกกําลังร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว
คาดว่าจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่การเพาะปลูกปาล์ม ทั้งในอําเภอหนองจิก และพื้นที่อื่นๆ ห้วงสามเดือนนี้ ประมาณ 1.6 หมื่นไร่? ขั้นตอนกระบวนการนี้ จะได้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

โดยเกษตรกรที่จะเขามาร่วมนั้น จะต้อง เตรียมความพร้อมในการรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน ทําเกษตรแบบผสมผสานที่ใช้นวัตกรรมอย่างง่ายและเป็นต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่จะนําผล ไปขยายในห้วง 6 เดือนหลังด้วย
นายศุภณัฐ กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบนี้ สถาบันการศึกษาจะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องอาศัย องค์ความรู้ ผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนาทุกเรื่อง


วันนี้ ศอ.บต. ร่วมมือกับมหาวิทยา- ลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาลัยอาชีวะ ศึกษา วิทยาลัยเกษตร รวมทั้งมหา วิทยาลัย ทั้งในและนอกพื้นที่ พัฒนาระบบข้อมูล GIS เพื่อทําการเกษตรแม่นยําสูง หรือ Precision Agriculture เพื่อให้ พื้นที่เกษตรที่จะทํามีผลผลิตเป็นจํานวน มาก แต่ต้นทุนต่ำ รวมทั้งการส่งเสริมให้ หน่วยศึกษาในพื้นที่ร่วมมือกันพัฒนา นวัตกรรมที่เป็นความต้องการของเอกชน เช่น การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักร (บางตัว) สําหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม อาทิ Decanter Separation และเครื่องอบ ปาล์ม เพื่อจะไม่ต้องซื้อ และพึ่งพิงจากต่างประเทศ สำหรับการสร้างความมั่งคง มั่งคั่งให้กับประชาชน ขณะนี้ ศอ.บต. ส่วนราชการและธุรกิจเอกชนมุ่งเป้าไปที่ การ กระจายรายได้ที่จะเกิดกับประชาชน ท้ัง รายได้รายวัน รายเดือน และรายปี


ดังนั้น
ต้องดําเนินการส่งเสริม ผลักดันอาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริมให้กับประชาชน ต้องเชื่อมโยงทุกเรื่องเข้าด้วย กัน เชื่อมโยงทุกหน่วยงานเข้ามาทํางาน ในวงเดียวกันให้ได้ เช่น การทําเกษตร กรรม เชื่อมโยงกับปศุสัตว์ ประมงการตลาด/พาณิชย์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ร่วมกัน เช่น เนื้อปาล์มเมื่อหีบแล้ว ก็นํามาทําเป็นอาหารสัตว์ มูลสัตว์ เมื่อมีเกิดขึ้น ก็นําไปผลิตเป็นปุ๋ย ที่บํารุงพืชผลทางการเกษตร
"การทํางานนี้ มีผลสําเร็จจากอดีตเลขาธิการ ศอ.บต. นายภาณุ อุทัยรัตน์ ที่ได้ทําไว้เป็นแบบอย่างที่ดีในพื้นที่แล้ว และต่อไปก็จะเร่งรัด ผลักดันการทํางานเรื่องนี้ให้เกิดการขยายผล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยที่ท่านเองในฐานะผู้รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจที่ 5 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็พร้อมจะผลักดันผ่านกลไกผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ที่มี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็นหัวหน้าผูแทนพิเศษฯ และท่านก็พร้อมจะสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนี้ ให้เกิดขึ้นโดยเร็วด้วยเช่นกัน?


โดยการเป็นเมืองเกษตรอุตสาห กรรมต้นแบบนั้น นอกจากการเป็นพื้นที่ เพาะปลูกปาล์มแล้ว ยังจะได้พัฒนาระบบปศุสัตว์ในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะ เข้ามาพัฒนาระบบ "ศูนย์แม่ข่ายปศุสัตว์" ที่ดูแลทั้งระบบและครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในรูปแบบปศุสัตว์อุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะการเลี้ยง การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงและการแปรรูปปลาลูกผสมปลาบึก-สวาย เพื่อทดแทน ปลาทะเล เนื่องจากปลาดังกล่าว มีงานวิจัยรับรองว่า มีโอเมกา 3 สูงสุด และยังจะ ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมนิล ที่ชลประทานได้ทําไว้ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยจะจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ- ศาสตร์ (Geographical Indication: GI) สาย พันธุ์ข้าว รวมทั้งพัฒนา package การทํา
Nutritional Quality และ ทําตลาดไปพร้อมกัน


อีกทั้ง วันนี้ธุรกิจเอกชนพร้อมเดินหน้าและต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน การเงิน การธนาคารเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ ให้เดินไปข้างหน้าได้ เป็นการทํางานที่กล่าวได้ ว่าเป็น Quick Win Projects จากนี้ตัวแทน ธุรกิจเอกชน จะได้กลับไปจัดทํา Master Plan การลงทุนของธุรกิจตามที่มีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาไปแล้ว เช่น การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มแห่งที่ 2 โรงงานผลิตกระแสไฟ โรงงานน้ำมันมะพร้าว โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องจะเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในที่ดินของเอกชนและที่ดินราชพัสดุ เกือบ 10,000 ไร่ ของอําเภอหนอง จิก เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดขึ้นโดย เร็ว และเชื่อมั่นว่าหากโครงการฯ สามารถ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาอื่นๆ ของประชาชนได้
ก็เชื่อมั่นได้ว่าจะนําไปสู่ การแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืนเช่นกัน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง