สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

สังคมคนใต้

ยกพื้นที่พิเศษแก้"แรงงานต่างด้าว" "ผู้แทนพิเศษ"ให้ศอ.บต.ร่วมแก้กับทุกฝ่าย

by Focus Team @09-11-2559 17.39 ( IP : 134...5 ) | Tags : สังคมคนใต้
 • photo , 409x512 pixel , 215,618 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 33,183 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 41,287 bytes.

ผู้แทนพิเศษรัฐบาลร่วมประชุมภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยก แรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นพื้นที่พิเศษ ให้ศอ.บต.นำเสนอแก้ไข พร้อมให้ดูแลสวัสดิการครูโรงเรียนสอนศาสนา

            เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนายจำนัล เหมือนดำ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหาต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับประธานหอ การค้า ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด และ นายกประมงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน ทั้ง 3
จังหวัด และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้า ร่วมเสนอแนวทางร่วมกัน ที่ห้องประชุม โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายภาณุ เผยว่า จากกรณีผู้ประกอบการภาคเอกชนเดือดร้อนเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวนอกระบบ ส่งผล กระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้สั่งการให้ตนในฐานะเลขานุการฯและนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เชิญส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจเอกชนทั้ง 3 จังหวัด ร่วมหาทางออกโดยด่วน


การประชุมครั้งนี้ ได้นำเสนอ ปัญหาจากผู้ประกอบการและแรงงานจังหวัด โดยกำหนดเป็นมาตรการให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น ?พื้นที่พิเศษ? ในการกำกับควบคุมแรงงาน ต่างด้าว โดยสนับสนุนงานพัฒนาในพื้นที่พิเศษตาม ?สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน? จากกรณีดังกล่าว ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ในฐานะของฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) มีความสามารถในการนำเสนอให้ประกาศพื้นที่ใดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น การประกาศให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการกำกับดูแล การอนุญาตแรงงานต่างด้าวในพื้นที่พิเศษ โดยให้มีการศึกษาข้อกำหนดเงื่อนไขในการประกาศเขตควบคุมดังกล่าว คือ


1. กำหนดกลุ่มแรงงานแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรงงานประมง กลุ่ม แรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการ และกลุ่มแรงงานการ เกษตร

 1. การดำเนินการในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตใช้แรงงานอย่างถูกต้องในคราวที่จะเปิดอนุญาตในคราวต่อไปของกระทรวงแรงงาน 3.เสนอให้มีการแก้ปัญหาแรง งานเคลื่อนย้ายจากผู้ประกอบการเดิม ทำให้ยากต่อการควบคุม ซึ่งได้กำหนดให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบจัดทำร่างเสนอ ขึ้นมา ภายในวันอังคารที่ 15 พ.ย. นี้
  โดย ศอ.บต.ในฐานะฝ่ายเลขา- นุการ คปต.จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยัง คปต.ต่อไป
  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวยังได้มี ข้อเสนอให้รับพิจารณา กรณีที่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ได้มีข้อเสนอใน การขอรับสวัสดิการ ในการเข้ารับการ ดูแลรักษาค่าพยาบาล

โดยปัญหาดังกล่าวพบว่า ผู้บริหารและบุคลากรทาง การศึกษาในสังกัดของการศึกษาภาคเอกชนได้อ้างว่า ไม่ได้รับการดูแลจากสวัสดิการการรักษาพยาบาล เนื่องจากมีการกำหนดวงเงิน 100,000 บาท/ต่อ ราย ซึ่งจากกรณีดังกล่าว ประกันสังคมทั้ง 3 จังหวัดได้ รายงานเป็นข้อมูลว่า
มีข้อจำกัดทางสำนักงานศึกษาเอกชนได้ กำหนดเป็นระเบียบข้อจำกัดของฝ่ายบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอกชนของตนเอง โดยการแก้ปัญหาดังกล่าวตนจึงเห็นควรให้ จัดวางมาตรการที่เป็นทางเลือกให้กับ
บุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน โดยให้เลือกหารใช้สวัสดิการของสำนักงานการศึกษาเอกชน กับ สำนัก งานประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเป็นข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้พิจารณารับดำเนินการ เพื่อประสานงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้เร่งแก้ไขปัญหาสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของการศึกษาภาคเอกชนต่อไป


นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ว่าที่รองเลขาธิการ ศอ.บต.และรองหัวหน้าสำนัก งาน คปต.ส่วนหน้า กล่าวว่า กรณีดังกล่าว ผู้แทนหอการค้าจังหวัดยะลาได้เสนอประเด็นปัญหาในที่ประชุม เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2559 ให้กับผู้แทนพิเศษของ รัฐบาล ได้รับทราบกรณีผู้ประกอบการมี แรงงานต่างด้าวอยู่ในความดูแล และตั้ง ใจที่จะลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว แต่หน่วยงานราชการไม่เปิดให้ลงทะเบียน
ขณะที่แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไปแล้วนั้น ก็ได้เคลื่อนย้ายไปทำ ที่อื่นทำให้ไม่มีแรงงานต่างด้าว เมื่อผู้ ประกอบการรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้ามาก็กลายเป็นแรงงานผิด กฎหมาย


ซึ่งถูกจับกุมและดำเนินคดี ส่งผลให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนมาก  โดยผู้ ประกอบการได้มองว่า รัฐบาลควรทำ ควบคู่กับมาตรการการปราบปรามแรง งานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายกับเรื่องขึ้นทะเบียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย และความเข้าใจของภาคเอกชน โดยการประชุมวันนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มอบหมายให้ ศอ.บต.นัด ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมี สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก และสำนัก งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงสำนักงานประกันสังคม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมหารือกัน ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่า แรงงานต่างด้าว ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแรงงานที่จดทะเบียนไว้หลายปีแล้ว ตามมติ ครม. แต่ล่าสุด พ.ศ. 2557 เป็นการ อนุญาตเปิดให้จดทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยขอใบอนุญาต แต่ไม่ใช่การเปิดให้ทะเบียนแรงงานต่างด้าวรายใด
การเสนอให้เปิดลงทะเบียนแรง งานต่างด้าวครั้งนี้เป็นการต่อยอดการ ลงทะเบียนจากเดิมเท่านั้น ซึ่งการจำกัดการลงทะเบียนดังกล่าวขัดกับข้อ เท็จจริงและสภาพพื้นที่ที่มีความต้อง การใช้แรงงานต่างด้าวจากหลายประเภท ไม่เพียงเฉพาะ ด้านการแปรรูป และประมงสัตว์น้ำ รวมทั้งการก่อสร้าง และการประกอบการในด้านอื่นๆ ด้วย


ฉะนั้น จึงเห็นควรให้เปิดรับจด ทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งต้อง ดูจำนวนแรงงานต่างด้าวที่สามารถขึ้น ทะเบียน และให้สิทธิได้ รวมถึงต้องดูแรง งานต่างด้าวที่เคยต่อใบอนุญาตว่าหมดอายุเมื่อไหร่ สามารถต่อได้อีกเมื่อไหร่ ทั้งนี้ การที่จะดึงให้จดทะเบียน ต้องเป็นประเด็นที่จะต้องทำตามมา แต่ ประเด็นเฉพาะหน้าที่เป็นการแก้ปัญหา อยากให้ทาง คปต.ที่มีผู้แทนพิเศษเป็น คณะกรรมการอยู่ให้พิจารณากำหนด ให้ชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษ ที่จะผ่อนผันให้มีแรงงานต่างด้าวที่ยัง ไม่จดทะเบียน แต่ที่มีความพร้อมและขึ้นทะเบียนก่อน และพร้อมที่จะขึ้นทะเบียนให้ทำงานกับผู้ประกอบการได้
อย่างไรก็ดี ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ก็ได้ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำร่างรายละเอียดตรงนี้ โดยกระทรวงแรงงานเป็น หลักที่จะต้องจัดทำร่างขึ้น

โดยกำหนดว่า ต้องการผ่อนผันเรื่องอะไร มีเงื่อนไขอย่างไร เช่น คนต้องการมีงานทำจริง และ ต้องการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้ประกอบการ หรือมีความตั้งใจจริงที่จะขึ้นจดทะเบียนโดยไม่มีเจตนาหลบหลีก รวมถึง ต้องการแก้ปัญหาแรงข้ามชาติหรือการค้ามนุษย์ นายฉิ้น ประสบพิชัย หัวหน้าจัด หางานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เนื่อง จากสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ตลาดแรงงานในพื้นที่ ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการ จึงทำให้ในพื้นที่มีความต้องการตลาดแรงงานต่างด้าวมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันส่วนกลางก็ได้กำหนดจำนวนแรงงานต่างด้าวในแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งจากกรณีดังกล่าวจึงทำให้พื้นที่ 3 จังหวัดขาดแคลนแรงงานที่จะไปป้อนตลาด ดังนั้นผู้ประกอบการ นายจ้าง ใน พื้นที่จึงได้มีข้อเสนอให้เปิดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นกรณีพิเศษ
"เห็นควรให้ขยายระยะเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานที่หลุดออกนอกระบบสามารถเข้ามาสู่ในระบบได้"


นายภูเบศ จันทรนิมิ นายกสมาคม ประมงจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดวันนี้ประสบปัญหาอย่าง หนักเรื่องแรงงาน ที่ผ่านมาเราใช้แรงงาน ต่างด้าวในทุกสาขาอาชีพ ทั้งเกษตร ก่อสร้างพัฒนา ประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมานายจ้างที่เป็นผู้ประกอบการก็ได้นำแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ขึ้นทะเบียน แต่ต่อมาประสบปัญหาเมื่อแรงงานเหล่านี้หนีหาย หรือกลับประเทศ
"ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิด การขาดแคลนแรงงานอย่างมาก แรงงาน บางรายไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ เนื่อง จากหน่วยงานราชการไม่เปิด กลายเป็นแรงงานเถื่อน และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมใน ที่สุด"

นายภูเบศ กล่าว และว่า พื้นที่สามจังหวัด ควรจัดเป็นพื้นที่ พิเศษ โดยเฉพาะเมื่อมีนโยบาย สาม เหลี่ยม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน  ซึ่งแน่นอนว่า ทั้ง 3 จังหวัดต่างประสบปัญหาการขาด แคลนแรงงาน แรงงานเถื่อน จึงเห็นควร ให้รัฐบาลจัดให้พื้นที่สามจังหวัดสามารถขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทุกอาชีพ "รัฐบาลควรเปิดให้ 3 จังหวัดเป็นพื้นที่พิเศษให้สามารถขึ้นทะเบียนได้ทุกอาชีพ ซึ่งประโยชน์ตรงนี้จะช่วยให้ง่ายต่อการควบคุมรวมถึงยังช่วยดึงให้นายจ้างเข้ามาในระบบมากขึ้น แน่นอนว่า ความมั่นคง และความเป็นอยู่ย่อมดีขึ้น" นายกสมาคมปัตตานี กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง