สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวสงขลา

ท้องถิ่นขานรับ "หนองจิก" ต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน"

  • photo  , 640x411 pixel , 38,989 bytes.
  • photo  , 640x677 pixel , 100,527 bytes.

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติ (เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559) เห็นชอบเป็นหลักการโครงการเมืองต้นแบบ ?สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะนําร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านความมั่นคง ปลอดภัยและกระตุ้นเพื่อให้เกิดการลงทุน เพื่อนําไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองหลักและเมืองข้างเคียงอื่นๆ สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชน


สำหรับในพื้นที่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในฐานะเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน เนื่องจากเป็นประตูสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ใน อ.หนองจิกถือเป็นต้นแบบทั้งทางภาคเกษตรกรรมที่ผสมผสาน และภาคการประมง มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อโครงการฯดังกล่าวได้เลือกพื้นที อ.หนองจิกเป็นเมืองต้นแบบ ทำให้ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ต่างขานรับโครงการฯดังกล่าว


และพร้อมร่วมมือกันผลักดันให้เป็นรูปธรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยล่าสุด ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมวางกรอบยุทธศาสตร์ร่วมกัน ทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อเร่งรัดผลักดัน โครงการเมืองต้นแบบ ?สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน?ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้โครงการนี้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน นายเอก ยังอภัยย์ นายอำเภอหนองจิก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สิ่งสำคัญอันดับแรก ในการผลักดัน โครงการเมืองต้นแบบ ?สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ก็คือ การสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้าใจต่อทิศทางและนโยบายของภาครัฐเป็นพลังหนุนเสริมในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ที่จะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าประชาชนไม่เข้าใจ ว่าสิ่งที่รัฐบาลประกาศว่าเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนคืออะไร ประชาชนจะได้อะไร


จากนโยบายนี้ ประชาชนควรวางตัวอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร ในลักษณะปัจเจกหมู่บ้านชุมชน สังคมของตัวเองอย่างไร เป็นเรื่องที่เราต้องให้ข้อมูลความรู้กับชาวบ้าน ผ่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้นำศาสนาหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่ได้ทำมาจากได้รู้เรื่องนี้


ประการที่สองข้อมูลจำเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการที่จะวางแผนพัฒนา เพราะการที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบไม่ใช่ว่าคิดวันนี้แล้วจะให้เป็นรูปเป็นร่างวันนี้เลย ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทุกอย่าง เพราะว่าถูกกำหนดให้เป็นเรื่องของเมืองเกษตรและอุตสาหกรรมผสมผสาน


ฉะนั้นความแข็งแกร่งในส่วนเมืองหนองจิกคือความหลากหลาย ในภาคการเกษตร ปศุสัตว์ บริการ ด้านการคมนาคมขนส่งและด้านการประมงเป็นต้น โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งและรวบรวมมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาในแต่ละด้าน และได้จัดทำข้อมูลประสานศูนย์ราชการ ส่วนที่เกี่ยวข้องรวบรวมเป็นรูปเล่มส่งให้จังหวัดและศอบต ซึ่งป็นข้อมูลที่ได้ติดตามเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการตัดสินใจ การขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตกลงใจ


ประการที่สาม เป็นเรื่องของ กลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อย ซึ่งมีความหลากหลาย โดยจะมีการเชื่อมโยงกับในอำเภอและเกษตรกรในตำบลและอีกหลายๆตำบล เรื่องเกษตรกรที่ปลูกปาล์มในพื้นที่หนองจิก จะเชื่อมโยงกับจังหวัดยะลา นราธิวาสได้อย่างไร ส่วนเรื่องข้าวที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ตอนนี้ได้ทำเป็น 3 ระดับ ทำกินเองในครัวเรือน อีกส่วนยกระดับพื้นที่เยอะขึ้นอาจจะเก็บไว้กินบ้างขายบ้าง ส่วนที่สามคือเอาไว้ขายอย่างเดียว ?เป็นแนวคิดที่จะต้องพัฒนา 3 กลุ่มนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องทำข้อมูลเชิงลึกในทุกกลุ่มทุกด้าน ให้สอดคล้องกับเมืองสามเหลี่ยมเศรษฐกิจควรที่จะปรับปรุงไปในทิศทางไหน ในเมื่อเราจะต้องพัฒนาเมืองต้นแบบ เราก็ควรจะพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำคือการที่นำเข้าสู่กระบวนการของโรงงานหรือการแปรรูปและตลาด


นายเอก กล่าวและว่า คำว่าเมืองต้นแบบ ไม่ได้ความหมายว่าทุกคนจะรวย ทุกคนจะประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ แต่เราควรต้องเริ่มต้นอย่างมั่นคงเป็นหลัก ตระหนักถึงทุนที่มีสามารถนำทรัพยากรที่มีในพื้นที่ นำมาทำให้เกิดมูลค่าและคุณค่าได้อย่างแท้จริง ซึ่งในอดีตเมืองหนองจิกเป็นเมืองเก่าที่มีความหลากหลาย


โดยตำแหน่งภูมิศาสตร์ เป็นประตูสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากจะทางเข้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องผ่านเมืองหนองจิกก่อน ก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดอื่นๆ เป็นจุดเชื่อมต่อของทุกจังหวัด ในโครงข่ายขนส่งคมนาคมต่างๆ เช่นเส้นทางของวงเวียนมะพร้าวต้นเดียวจะมีการขยายเส้นทางตัดผ่านเลี่ยงเมืองไปยังแยกบ้านดี เป็นการระบายการจราจรได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องผ่านเมืองปัตตานี

หรือแนวคิดที่จะขยายสนามบินบ่อทองตอนนี้เป็นสนามบินของทหาร ซึ่งมีแนวคิดศึกษาที่จะต่อขยายสามารถดำเนินการได้ ประเมินความคุ้มทุนไม่ติดเรื่องที่ทางต่างๆ จะเป็นจุดแข็งจุดหนึ่ง เพราะว่าหนองจิกเป็นศูนย์กลาง สงขลาบางส่วน เทพาก็อยู่ไม่ห่าง สามารถใช้สนามบินนี้ได้ หรือแม้กระทั่งการที่ภาคเอกชนพูดถึงท่าเรือในพื้น บางเขา ท่ากำชำ เอกชนบอกว่า ถ้ามีท่าเรือ จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมาก ซึ่งนโยบายของภาครัฐในการจัดทำ โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในครั้งนี้ จึงเป็นการยืนยันเจตนารมว่ารัฐต้องการแสวงหาความร่วมมือจากทุกคนทุกภาคส่วน ถ้ามีการร่วมมือดีก็เป็นจุดเริ่มที่ดี และเห็นผล อาจจะไม่เห็นผลในวันเดียวแต่ความยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อมั่นในแนวทางนี้

นายอรุณ สะนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ที่ขานรับโครงการฯนี้ เนื่องจากเชื่อว่า จะช่วยส่งเสริมภาคเกษตรกรรม และภาคการประมงในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น แรงงานคนในพื้นที่จะได้มีงานทำมีรายได้เสริม สำหรับในส่วน ตำบลท่ากำชำ นอกจากมีภาคเกษตรกรรมแล้ว ตำบลท่ากำชำถือ เป็นด่านแรกของเมืองหนองจิก และมีแหล่งท่องเที่ยวคือ หาดบางราพา


"อยากให้รัฐบาลได้สนับสนุนงบในการพัฒนาแหล่งตรงนี้ด้วย หาดบางราพาเป็นหาดที่สวยงามไม่แพ้หาดทรายในแถบจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่อนได้อย่างดีสำหรับการคลายความเครียดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ จึงอยากจะขอให้รัฐบาลช่วยผลักดันโครงนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย"

นายดุลเลาะ มามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวว่าตำบลบางเขามีเนื้อที่ 42 ตารางกิโลเมตร ชาวบ้านมีอาชีพในด้านการเกษตร ซึ่งตอนนี้ทางองค์การบริหารสนับสนุนในด้านเกษตรให้ชาวบ้านทำการเกษตรและหาแนวทางพัฒนาการเพาะปลูกและผลิตให้เพิ่มมากกว่าเดิมที่มีอยู่


"จากโครงการที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการนั้น ถือเป็นโครงการที่ดี ที่จะส่งผลต่ออาชีพและรายได้ให้ชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหวังว่าถ้าหากโครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้แล้วอาจทำให้สถานการณ์ในสามจังหวัดของเราดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้"

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง