สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่อำเภอสิงหนคร เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • photo  , 1200x800 pixel , 143,885 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 134,529 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 137,643 bytes.

ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่อำเภอสิงหนคร เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการปลูกกล้วยน้ำว้า  พืชอาหารสัตว์และหญ้าเลี้ยงสัตว์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้(11พ.ย.59)นาย ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อม นายชาญวิทย์  รัตนชาติ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านหัวลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการปลูกกล้วยน้ำว้า พืชอาหารสัตว์และหญ้าเลี้ยงสัตว์

อำเภอสิงหนคร เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกตาลตะโหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บ้านหัวลำภู หมู่ที่1 ตำบลป่าขาด มีจำนวนประชากร 3,000 คน มีพื้นที่ประมาณ 2,800  ไร่ เกษตรกรปลูกข้าว 2,500 ไร่และพืชหลังนาอื่นๆ เช่นกล้วยน้ำว้า มะม่วงเบา แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ไร่        จากจำนวน 40 ครอบครัว และยังมีแผนงานที่จะปลูกพืชหลังนาอื่นๆ เช่น ข้าวโพด อ้อยคั้นน้ำ ดาวเรือง ฯลฯ แต่เนื่องจากปัญหาแหล่งน้ำที่ใช้ในการดูแลพืชหลังนาดังกล่าวมีไม่เพียงพอ เกษตรกรได้รับความเสียหายเนื่องจากผลผลิตไม่มีคุณภาพ หรือแห้งตายก่อนได้รับผลผลิต  จังหวัดสงขลาจึงได้จัดทำโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด ปี2560  ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรขึ้น จำนวน 3 จุด มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าและระบบท่อส่งน้ำ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายสร้างหลักประกันให้เกษตรกรมีอาชีพ รายได้มั่นคงมีคุณภาพที่ดี    ตลอดจนได้หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายผู้รับซื้อ กล้วยน้ำว้า ในพื้นที่

            นายสุชาติ มณีโชติ เกษตรกรในพื้นที่ ม.1 บ้านป่าขาด กล่าว่า ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ปฏิบัติจนนำไปสู่การเป็น  " บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ " ที่มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพึงพาตนเองและเป็นตัวอย่างให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ ซึ่งมีพื้นที่ 70 ไร่ โดยทำพื้นที่แบบผสมผสาน มีการเลี้ยงปลา ปลูกกล้วยน้ำว้า มะม่วงเบา และปลูกหญ้าเนเปียเพื่อส่งขายให้กับผู้เลี้ยงวัวชนและสวนสัตว์สงขลาเป็นประจำทุกวัน ถือได้ว่า เป็นแนวทางในการพัฒนาคนและหมู่บ้านของตัวเองต่อไป  .......... ประชา โชคผ่อง //ข่าว จักริน แก้วมณีโชติ //ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง