สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

สงขลาพร้อมรับมือ อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม

photo  , 640x433 pixel , 52,655 bytes.

จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน พัดผ่าน ซึ่งมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคม ส่งผลให้จังหวัดสงขลาเข้าฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักมากเป็นบริเวณกว้าง อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


โดยเมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2559 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราช การจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุม จัดตั้ง?ศูนย์บัญชา การเหตุการณ์อุทก ภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2559?  เพื่อเตรียมความ พร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในด้าน อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ตาม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พ.ศ.2558 ซึ่งได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดสงขลาที่จะได้นำมาใช้อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพและ ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนป้อง กัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นที่ปฏิบัติการ และแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ส่วน 2 ศูนย์ฯ และ คณะ ที่ปรึกษา ประกอบด้วย


1. คณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำ ข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ด้านสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 


2.ส่วนอำนวยการ ทำหน้าที่ ในการ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัยประสานงานข้อมูลความจำเป็นของทุกส่วนและหน่วย งานอื่นๆ


3. ส่วนปฏิบัติการ ทำหน้าที่ การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย ประสานการ ปฏิบัติการและการบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุข การคมนาคม การรักษา ความเรียบร้อย การประสานขอรับการ สนับสนุนทรัพยากรทางทหารให้กับหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติการภารกิจใน แต่ละด้าน หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ หมาย


4. ส่วนสนับสนุน ทำหน้าที่ ตอบ สนองการร้องขอในทุกๆ ด้านที่จำเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสื่อสาร คมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การ พลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สาธารณูป โภค การโยธาธิการและซ่อมบำรุง การ ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม และชุมชนหรืองาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


5.ศูนย์ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ร่วม ทำหน้าที่ ประสานข้อ มูลเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อสื่อสารประชา สัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารกับประชาชนสื่อ มวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยา มวลชน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและ


6.ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ทำหน้าที่ ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอก- ชน ประชาสังคมด้านกฎหมาย ธุรการ กำลังพล และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งทุกหน่วยงาน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เมื่อเกิดเหตุขึ้น ก็สามารถประสานติดต่อช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันที

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง