สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่น

ประชาคมสงขลาพอใจ3ปี นิพนธ์ อบจ.จ้าง?นิด้า?ทำแผน20ปีรับยุทธศาสตร์ชาติ

photo  , 640x422 pixel , 40,579 bytes.

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบ ประมาณ 2560 โดย นายทรงพล สวาสดิ์ ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อม บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนาจังหวัดสงขลา
มี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมทีมสมาชิกสภาจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ และมีประชาชนร่วมประชุมนับพันคน นายทรงพล กล่าวตอนหนึ่งว่า การทำงานของจังหวัดสงขลาคือ การเน้นนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติภายในจังหวัด ทั้งยุทธศาสตร์ 20 ปีประเทศ หลักในการทำงานตอนนี้มี 6-7 อย่าง เช่น การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มากกว่ากระบวนการ ต่อมาการบูรณาการทั้งส่วนราชการ องค์กรเอกชน เชื่อมโยงจนถึงประชารัฐ
อีกหลักการที่สำคัญคือ การต่อ ยอด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ เช่น กรณีวัดถ้ำ ตลอด อ.สะบ้าย้อย ทาง อบจ.สงขลาใช้งบ ปรับปรุงไปพอสมควร จึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมศิลปากร ว่าถ้า เราจะขยายผลเชื่อมโยง เป็นการต่อยอด
รวมทั้งงานการริเริ่ม ซึ่งเป็นจุดบอดของภาครัฐบาล ปัจจุบันต้องเน้นกลยุทธใหม่ๆ ต้องคิดว่าปีนี้ต้องดีกว่าปีเก่าๆ ต้องเป้าว่า วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ ขณะที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า การทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น อบจ.สงขลา จึงต้องดำเนินการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความเห็น แผนพัฒนา กิจกรรมโครงการต่างๆ


เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสงขลานำไปสู่ความสำเร็จ ทางอบจ.สงขลาได้มอบหมายให้ นิด้า(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสงขลา 20 ปี
(พ.ศ.2560-2580) เป็นแผนที่เราจะบอก ได้ว่า อีก 20 ปี สงขลาจะพัฒนาไปทาง ไหน เพราะขณะนี้ยุทธศาสตร์ของประเทศเริ่มเดินไปแล้ว เฉกเช่นเดียวกับหลายประเทศที่มีแผนพัฒนา เช่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย การประชุมในครั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น และปัญหาความต้องการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน มีการประชุมแบ่งกลุ่มย่อยเป็น
4 กลุ่ม


เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งด้านโครง สร้างพื้นฐาน/ผังเมือง, ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ, ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรม โบราณสถาน และด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและ กีฬา โดยข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ อบจ.สงขลา จะ นำไปเป็นข้อมูลในการปรับใช้กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป ในโอกาสนี้ ?ภาคใต้โฟกัส? สุ่มสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มาร่วมประชุมถึงผลการทำงานในฐานะ ?นายก อบจ.สงขลา? ในโอกาสครบ 3 ปีของนายนิพนธ์ บุญญามณี นายสุนทร แก้วจรนัย เหรัญญิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางกล่ำ กล่าวว่า ครั้งที่แล้วทางอบจ.ก็เคยจัดการประชุมลักษณะนี้ ตนมาเข้าร่วมงานกับ อบจ.สงขลาจะจัดงบสำหรับสนับสนุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกปี


ส่วนตัวมองว่านายกนิพนธ์ ทำงานได้ดี ทุกงานไปได้เรื่อยๆ เพราะไม่มีงานไหนเสร็จได้อย่างรวดเร็ว


นายอัมพร จินดามณี ประธานสภาชุมชนตำบลบ่อดาน อ.สทิงพระ กล่าวว่า การมาในครั้งนี้รู้สึกดีมากเพราะจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ผลงานที่เป็นรูปธรรมของนายกนิพนธ์ ค่อนข้างดี ท่านสนับสนุนโรงเรียน ร่วมถึงโครงการของผู้สูงอายุต่างๆ
นางสายจิต แก้วเพชรกูล อสม. ต. คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง กล่าวว่า อสม. เราต้องการเสนอแผนสนับสนุนผู้สูงอายุให้ทางอบจ.ได้สานต่อ และตนติดตามการทำงานของนายกนิพนธ์มาโดยตลอด ส่วนมากเวลามีหน่วยงานไหนเสนอแผนใด ท่านจะรีบทำทันที ดำเนินการเร่งด่วน
ผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องสาธารณูปโภคทั่วไป ถนนที่มักจะปรับ ปรุงเสมอ หรือรถของผู้สูงอายุ รถฉุกเฉิน
นางสาวสุวรรณี มะถาวร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและเเผน อบต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย กล่าวว่า ปีนี้เราเสนอ สนามกีฬาประจำตำบล ทางอบจ.สงขลาจะส่งนิตยสารเผยแพร่การทำงานของ อบจ.ไปที่ อบต.ทุ่งพอเป็นประจำ ทำให้ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
?การทำงานของอบจ.สงขลา

ในภาพรวมค่อนข้างหลากหลายอย่าง ที่อำเภอสะบ้าย้อยมีการส่งเสริมถ้ำตลอด ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว? นางสาวสุวรรณี กล่าว และว่า อยากให้อบจ.สงขลาพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยทั้งเยาวชน และผู้สูงอายุ โดยอาจจะสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย สนามกีฬาขนาดย่อม นายนิพนธ์ ขาวนวล รองนายกอบต.บ่อดาน อ.สทิงพระ กล่าวว่า นายก นิพนธ์ทำงานค่อนข้างดี อย่างแผนพัฒนาสงขลา 20 ปีที่ได้เสนอไปยังรองนายกรัฐมนตรี ท่านวิษณุ เครืองาม ซึ่งถือ เป็นแผนพัฒนาสงขลาในอนาคต ก็ได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 4 กลุ่มว่าแต่ ละกลุ่มมีความคิดเห็นแต่ละด้านเป็นอย่างไร นายประสงค์ โชติช่วง โรงเรียนบ้านวัดใหม่ อ.สทิงพระ กล่าวว่า ทางเขต พื้นที่ส่งหนังสือไปเชิญเพื่อให้มาร่วมประชุมแผนของอบจ. การจัดงานวันนี้เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้เห็นภาพว่า ท้องถิ่นของเรามีอะไรที่ยังขาดตกบก พร่องอยู่

การพัฒนาท้องถิ่นตอนนี้อยากให้อบจ.สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากกว่านี้ นางปาณิภา กิตติภูมิธนิน อสม.เชี่ยวชาญ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ กล่าวว่า
รู้สึกยินดีที่มีส่วนร่วมในการมาประชุมประชาคม อย่างน้อยก็ได้แสดงความคิด เห็นไปในส่วนของแบบสอบถาม เพื่อส่งไปยังอบจ.สงขลา อยากให้อบจ.สงขลา ส่งเสริมเรื่องของอสม. เนื่องจากเป็นบุคคลกลุ่มที่อุทิศการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ยกตัวอย่างเช่น อสม. ป่วยไม่สามารถทำงานได้ จะไม่ได้รับสวัสดิการอะไร ทั้งที่ทำงานให้ประชาชนมาเป็นเวลานาน ตรงนี้อยากให้อบจ.สงขลา หาทางแก้ปัญหา


ชื่นชมนายกนิพนธ์ตรงที่มักจะมองเห็นรายละเอียดเล็กน้อย ของประชาชน เช่น โครงการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่านก็ทำได้ดีอยู่แล้ว


นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนา การอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการระดมสมองจากหลายองค์กรทุกภาคี โดยใช้หลักประชารัฐ มีหลายงานที่ทำงานร่วม กับอบจ.สงขลา ทั้งเรื่อง OTOP หรือศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP การทำงานของนายกนิพนธ์ค่อนข้างโอเค ประชาชนให้ การสนับสนุน เนื่องจากท่านเป็นส.ส. เก่า นายสมมาศ อัศมัด รองประธานชมรมอสม. อ.เทพา กล่าวว่า ผู้ว่าฯสงขลา กับท่านนายกอบจ.สงขลา ค่อนข้างชัดเจน และทำงานรวดเร็ว อย่างแผนพัฒนา 20 ปีที่มีการมานำเสนอให้ผู้นำต่างๆ ได้รับทราบ ตอนนี้ปัญหาคือ คนเรียนจบมาหางานทำไม่ได้ อย่างลูกตนเรียนจบมาต้องไปทำงานที่ภูเก็ต เพราะหางานที่สงขลาไม่ได้ อยากให้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ ?ติดตามการทำงานของนายกนิพนธ์ ตั้งแต่ท่านเป็นส.ส. ยอมรับว่าท่าน เป็นส.ส.ที่ดี มีบทบาท มีคุณภาพมายาว นาน แนวคิดของท่านค่อนข้างไปไกลกว่าผู้นำท้องถิ่นคนอื่น? นายสมมาศ กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง