สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ยื้อเวลา ปิดโรงไฟฟ้าขยะจีเดค ให้ม.อ.เสนอทางออกหลังโรงงานแก้ไม่ผ่าน

photo  , 640x455 pixel , 58,517 bytes.

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. จะทำ รายงานภายใน 1 สัปดาห์ เสนอทางแก้ ปัญหาโรงไฟฟ้าขยะ ?จีเดค? ต่อผู้ว่าฯ สงขลา ขณะที่ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมฯบอกให้โอกาสอีกครั้ง หลังแก้ไขมาหลายครั้งแต่ยังส่งผลกระทบชุมชน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมบูรณา การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณาจารย์จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.), สนง.ทสจ.สข.,สนง.อต.สข,สนง.สวล.ที่16,สนง.กกพ 12,อ.หาดใหญ่,ทน.หาดใหญ่ และทม.ควนลัง พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารของ ม.อ. อาทิ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ดร.เมธี สรรพานิช ดร.เริงชัย ตันสกุล เป็นต้น ได้ร่วมกันลงพื้นที่โรงงานกำจัดขยะของบจ.จีเดค จำกัด ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ซึ่งได้รับ สัมปทานการจัดการขยะจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาร่วมกันหลังจากทราบผลการตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษ โดยจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้คณะจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 59 ซึ่งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ แจ้งว่า จะเร่งดำเนินการจัดทำราย งาน พร้อมความเห็น และแนวทางการ แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
( 21 พ.ย.59) เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ ถึงรายละเอียด วิธีการ ตลอดจนห้วงเวลาในการแก้ไขปัญหา และในระหว่างนี้
สนง.ทสจ.สข.จะประสานให้กรมควบคุมมาตรวจสอบและวัดค่าอีกครั้ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว นายรุ่งโรจน์ และสูบ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตอนนี้จ.สงขลา มอบหมายให้คณะการจัด การสิ่งแวดล้อม ม.อ. ให้ช่วยดูแลแผนการ แก้ไขปัญหาของโรงงาน เนื่องจากการตรวจวัดค่าของกรมควบคุมมลพิษมีค่าบางตัวซึ่งเกินมาตรฐาน ส่วนเรื่องกลิ่นยังเหม็น
?เราทบทวนดูว่าแนวทางการแก้ไข เดิมๆ ที่บริษัทเคยรับปากไว้ ไม่สามารถแก้ไขได้? นายรุ่งโรจน์ กล่าวและว่า เดิมบริษัท จีเดค จำกัด แจ้งมาว่า จำเป็นต้องใช้เวลา 90 วัน แต่เมื่อถึงเวลาไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อตรวจวัดค่าเกินมาตรฐานคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ซึ่งเป็นหน่วยงานมีความรู้ด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อมมาดูแล จะอาศัยหน่วยงานของภาครัฐบาลอย่างเดียว เกรง ว่าจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง
?การแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าขยะของจีเดค ซึ่งล่วงระยะมาเป็นเวลามากกว่า 90 วัน ถามว่าเป็นการซื้อเวลาไม่ คงเป็นการให้โอกาสทางบริษัทแก้ไขมากกว่า เมื่อถึงเวลาแผนที่บริษัทเสนอมาแก้ไขไม่ได้ ก็จำเป็นต้องใช้วิธีอื่น และจะให้ทางโรงงานแก้โดยการใช้งบประมาณสูงๆ ดูจะไม่เป็นธรรมกับบริษัท?
นายฮาเล็ม เจะมาริกัน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16 สงขลา กล่าวว่า ปัญหาโรงไฟฟ้าขยะ บริษัท จีเดค จำกัด อยู่ในส่วนของการเฝ้า ระวังว่ามีค่ามลพิษ ผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด ตอนนี้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. เข้ามามีส่วนร่วมในการทำแผนฟื้นฟูให้กับโรงงาน
?เป็นห่วงเรื่องของค่าไดออกซิน ซึ่งไม่มีในมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรม และอยู่ในระหว่างการแปรผล ส่วนคุณภาพอากาศทั่วไปผ่านทุกตัว? รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ผู้ว่าฯสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม มอบหมายให้ทางม.อ.เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล เร่งดำเนินการจัดทำรายงานพร้อมข้อคิดเห็น ต้องมองในส่วนของวิชาการ ดูว่าอะไรสอดคล้องในส่วนของวิชาการ ตรงนี้ให้เวลาโรงงานอีก 3 เดือน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตน ได้ลงพื้นที่ไปดู มีส่วนร่วมในการรับฟังเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดย ตรง หลายตัวชี้วัดจากกรมควบคุมมลพิษค่อนข้างน่าห่วงใย เช่น ค่าไดออกซิน,
ค่าแคดเมียม ทางจังหวัดสงขลา รวมทั้ง ให้กรมควบคุมมลพิษเพิ่มความถี่ในการเก็บตัวอย่างให้มากกว่า 2 ครั้งต่อปี ต้องดูว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงต่อไป ?การประชุมคราวนี้ทราบผลวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษแล้ว ทางโรงงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน เช่น เรื่องเตาเผา ความชื้นของขยะ ซึ่งเข้าเตาเผาสูง ส่งผลให้เกิดค่าไดออกซิน? รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว
ส่วนเรื่องของค่าแคดเมียมนั้น เป็นเรื่องของขยะพิษ เช่น แบตเตอรี่ ซึ่งไม่ได้แยกก่อนเผา จำเป็นต้องคัดแยก
โดยบริษัท จีเดค จำกัด จำเป็นต้อง แก้ไขให้ได้โดยเร็ว เพราะถ้าแก้ไขไม่ได้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นผู้พิจารณา ปัญหาตอนนี้คือ การกำหนดค่ามาตร ฐานไดออกซิน ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะค่าไดออกซินส่วนใหญ่โรงงานส่วนใหญ่ยังไม่มีปัญหา ครั้งที่แล้วผู้ว่าฯสงขลา เคยกล่าวว่า ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 90 วัน จะดำเนินการปิดโรงงาน แต่ตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้าสั่งปิดโรงงานแล้วจะจบ เพราะถ้าโรงงานไม่สามารถทำงานได้ ขยะจะกองท่วมล้นทุกวัน เนื่องจากมีขยะมาจากเทศบาลต่างๆ วันละ 300 ตัน การเดินเครื่องของโรงงานต้องไม่มีผลกระทบ หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด
?ความเดือดร้อนของชาวบ้านควนลัง ปัจจุบันยังคงมีกลิ่นเหม็น ตราบใดที่การเผาขยะในโรงไฟฟ้าเป็นไปโดยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์? อดีตอธิการ ม.อ.กล่าว นายวิทวัส เพชรพรหมศร นักวิชาการด้านความปลอดภัย กล่าวว่า ปัญหานี้ยังไม่จบเพราะต้องรอคำสั่งผู้ว่าฯสงขลา อีก 1 อาทิตย์ ตอนนี้ปัญหากลิ่นยังส่งกลิ่นเหม็น ต้องปล่อยให้ทีมงานแก้ไขปัญหาต่อไป
รศ.ดร. ฉัตรไชย รัตนไชย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ เผยว่า ที่ ประชุมให้ทางคณะการจัดการสิ่งแวด ล้อม สำรวจและทำรายงาน ว่าทางบริษัท
จีเดค จำกัด มีปัญหาอะไรบ้าง ทางเราเป็น ผู้เสนอทางเลือกว่า จะแก้ปัญหาไหนได้บ้าง ส่วนผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงคือ ผู้ว่าฯสงขลา และ ทางเทศบาลนครหาดใหญ่
ด้านการจัดทำรายงาน พร้อมความคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหา ทางคณะตั้งใจว่าจะส่งให้ภายในอาทิตย์หน้าคือ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
?ต้องคุยกันแก้ปัญหากันอีกหลายครั้ง เราต้องทำรายงานเพราะถือเป็นส่วน หนึ่งของสังคม การตัดสินใจแก้ปัญหาจำเป็นต้องแก้ปัญหากันหลายฝ่าย คาดว่าผู้ว่าฯสงขลาจะเรียกประชุมอีกครั้งในเร็วๆ นี้ เนื่องจากกรณีนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน? นายวิทวัส กล่าว

ทางข่าว-ลำดับปัญหา?จีเดค? หากย้อนกลับไปดูปัญหาดังกล่าว จากที่ ?ภาคใต้โฟกัส? ได้นำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นพัฒนาการและพบว่า จังหวัดและส่วนราชการให้โอกาสกับทางบริษัทอย่างมาก 23 - 29 มกราคม 2559 : พนักงานทีโอที-ชาวควนลังออกโรงคัดค้าน อ.ประเสริฐ ชิตพงศ์ เสนอเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมเทศบาลเมืองควนลังแก้ปัญหา เชื่อหากทำจริง 5 ปีเห็นผล 6-12 กุมภาพันธ์ 2559 : อดีตผู้ว่าฯสงขลา นายปกครอง จินดาพล บอก ชาวบ้านควนลังขอความช่วยเหลือเรื่องปัญหาโรงไฟฟ้าขยะส่งกลิ่นเหม็น /พนักงาน TOT นำโดย นายวิทวัส เพชรพรหมศร ยื่นหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ด้านนายรุ่งโรจน์ และสูบ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา แจ้งให้เทศบาลนครหาดใหญ่เจ้าของโครงการรับทราบปัญหา และลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบ 13-19 กุมภาพันธ์ 2559 :  นายรุ่งโรจน์ และสูบ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรฯเชิญทุกฝ่ายถกปัญหา นายชาญไชย เข็ม วิเชียร กรรมการผู้จัดการ บริษัทจีเดคแจง บริษัทมีแผนทำ CSR ,ออกตรวจค่ามาตร ฐาน รับแก้ไขภายใน 3 เดือน ขณะที่นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง บอกแม้ไม่ได้ดูแลโดยตรงแต่ติดตามความก้าวหน้าตลอด ด้าน ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เผยจีเดคพลาด จี้ลงทุนเพิ่ม
12 - 18 มีนาคม 2559 : จีเดคยันไม่ได้ออกแบบผิดพลาด บอกใช้เงิน 15 ล้าน แก้ผลกระทบถูกร้องเรียน มั่นใจเสร็จ ทัน 90 วัน เผยขยะ 12 อปท วันละ 300 ตัน ขอพื้นที่เพิ่ม 10 ไร่ จะลงทุนอีก 100 ล้าน เตรียมโรงงงานผลิต 19-25 มีนาคม 2559 : นายทรงพล
สวาสดิ์ธรรม ลงพื้นที่ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรณีส่งกลิ่นเหม็น และเกิดมลพิษทางอากาศ ต่อพนักงาน TOT นายประทัศน์ จิระภาค เผย ผู้ว่าฯสงขลา ให้เวลา 90 วันแก้ไข ถ้าไม่เป็นผลคงต้องให้โรงงานหยุด ขณะที่หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมฯ เผยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากลิ่นควันน้อยลง ย้ำถ้าไม่แก้ปัญหาอาจต้องปิดโรงงาน 23 - 29 เมษายน 2559 :การประชุมแก้ปัญหาจีเดค 27 เมษายน หลังสนง.สวล.ภาค16 แจ้งผลการตรวจวัดค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ขณะที่คน TOT ไม่ยอมรับ ระบุช่วงสงกรานต์ควันมาก จี้ภาครัฐควรเป็นผู้ตรวจสอบไม่ใช่เอกชน 21 - 27 พฤษภาคม 2559 : จีเดค มั่นใจผลทดสอบหลังติดตั้งระบบป้องกันมลพิษ บอกพนักงาน TOT พอใจ สิ่งแวด ล้อมภาค 16 ตรวจอีกครั้ง 21 พฤษภาคม ขณะที่พนักงาน TOT ยังข้องใจ
14 พฤศจิกายน 2559 : จ.สงขลา มอบให้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล เร่งจัดทำรายงานพร้อมข้อคิดเห็น ให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์คือ 21 พฤศจิกายน 2559

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง