สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

"โอทอป"ภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะฯม.อ.

by Focus Team @26-11-2559 15.48 ( IP : 58...236 ) | Tags : การศึกษา , โอทอป , ภาคใต้ , ศูนย์บ่มเพาะฯม.อ. ,
photo  , 640x269 pixel , 43,141 bytes.

ม.อ.กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำผู้ประกอบการแถลงความสำเร็จ ?โอทอป? ภาคใต้ตอนล่างและเยี่ยมชมสถานประกอบการ

รศ.ดร.ชูศักด์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรม การการอุดมศึกษา และผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการสินค้าโอทอปเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด จาก นายนรินทร์ พสุนธราธรรม และนายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ กรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานจ้างของที่ปรึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งนางสาวสุมัณฑนา จันทโรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา และนางสาวนิตยา นิราศรพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.ดร.ชูศักด์ กล่าวว่า ในฐานะแม่ข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ยินดีกับความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของนักวิชาการม.อ.ที่ได้พัฒนาทักษะเชิงลึกและภูมิปัญญาให้ผู้ ประกอบการโอทอป และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ โอทอป เครือ ข่ายภาคใต้ตอนล่าง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับ สนุนผู้ประกอบการในประเทศ โอทอป
หรือ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

โดยทาง มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้องค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานคุณภาพ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ซึ่งโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยให้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น มีการกระจายรายได้สู่ประชาชน จากผลิตภัณฑ์เล็กๆ ตำบลเล็กๆ
เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการ เปิดโอกาส ช่องทางทางการตลาด และเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการมากขึ้น ดร.สุภัทร จำปาทอง กล่าวว่า สำนัก คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน ทุกเครือข่ายทั่วประเทศมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัย โครง การนี้ทำให้เห็นความสามารถของม.อ. กับผู้ประกอบการโอทอป ภาคใต้พัฒนาต่อยอดได้ไกล ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ได้หยุดอยู่ที่คำว่า โอทอป เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน ผศ.คำรณ พิทักษ์ เผยว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมผู้ประกอบการ มีผู้สมัคร 163 ราย
ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมอบรม 150 ราย เป็นผู้ ประกอบการกลุ่มอาหาร 138 ราย เครื่อง สำอางและสมุนไพร 12 รายมีผู้ประกอบ การและอาจารย์ทีปรึกษามานำเสนอผล งานและรับฟังข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย


กลุ่มที่ 1 กาละแม แม่ประคอง(กาละแมรส ข้าวสังข์หยด) กาละแม แม่ขิ้ม (กาละแม) เฉลาปลาดุกร้าบ้านโงกน้ำ (ปลาดุกร้า),

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง (ปลาส้มแดดเดียว)วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี (ลูกหยีกวนไร้เมล็ดสอด ไส้อินทผาลัม) ขนมเปี๊ยะสงวนศรี (ขนม เปี๊ยะไส้ลูกตาล),

กลุ่มที่ 3 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง (ข้าวพองอบ กรอบข้าวสังข์หยด) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญา (ขนมโบว์ไส้อินทผาลัม)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน ทรายขาว (ส้มแขกแช่อิ่มอบน้ำผึ้งตรา NP
Smile),

กลุ่มที่ 4 เครือข่ายแพทย์แผนไทย จ. ตรัง (ยาสีฟันสมุนไพรดอกกานพลู),

กลุ่มที่ 5 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโอบบุญ (น้ำสลัดโอเมก้าเพื่อสุขภาพจากถั่วดาวอินคา) วิสาหกิจชุมชนบุชรอ (ปลาสวรรค์),

กลุ่มที่ 6 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประชาบำรุง (โรตีกรอบพอดีคำ) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์ โตน (ส้มแขกจี๊ดจ๊าด) น.ส.พัชราภรณ์  มานะ ทวี (ข้าวสังข์หยดกวนกรอบผสมธัญพืช),

กลุ่มที่ 7 สมุนไพรตาน (สบู่สมุนไพรตาน),

กลุ่มที่ 8 ถั่วทอดโบราณข้าวเกรียบอร่อย จัง (ข้าวเกรียบอบรสทุเรียน ตราอร่อยจัง)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา (น้ำบูดูข้าวยำตูมิ) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ำพริกเซากูน่า (น้ำพริกขิงปลาดุกฟู)
จากนั้น ทีมงาน ม.อ.และคณะกรรม การอุดมศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโอบบุญ (น้ำสลัดโอเมก้าเพื่อสุขภาพจากถั่วดาวอินคา) อ.ป่าบอน วิสาหกิจชุมชนบุชรอ (ปลาสวรรค์) อ.บางแก้ว เฉลาปลาดุกร้าบ้านโงก น้ำ (ปลาดุกร้า) อ. ควนขนุน  วิสาหกิจชุมชน แปรรูปอาหารบ้านหนองปริง (ข้าวพองอบ กรอบข้าวสังข์หยด) อ.เมือง และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประชาบำรุง (โรตีกรอบพอดีคำ) อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง