สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ผู้แทนพิเศษเดินหน้าแผนสอดคล้อง เมืองต้นแบบผ่านงบ19โครงการ1,072ล้าน

 • photo , 640x359 pixel , 58,387 bytes.
 • photo , 640x854 pixel , 56,389 bytes.
 • photo , 640x854 pixel , 114,141 bytes.
 • photo , 640x854 pixel , 77,521 bytes.
 • photo , 640x854 pixel , 69,519 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 56,639 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 60,107 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 42,174 bytes.

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 พล.อ.อุมเดช สีตบุตร รมช.กระทรวงกลาโหมและหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อนและติดตามงานเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค4สน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงประชุมร่วมกัน ที่กองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี


พลเอกอุดมเดช กล่าวว่า วันนี้เป็นการเน้นยำ และรับทราบเรื่องต่างๆ หลายเรื่องด้วยกัน ที่เราดำเนินการที่ผ่านมาและที่เราต้องเดินงานกันต่อไป ซึ่งต้องเน้นยำในทุกเรื่องที่ครอบคลุมกับกลุ่ม 7 ภารกิจงาน ทั้งงานด้านความมั่นคง  เราได้มีการพูดคุยถึงโครงการที่เราจะทำ เพื่อเสริมสร้างงานด้านความมั่นคง โดยการทำชุมชนเข้มแข็ง เช่น การเสริมสร้างโครงการญาลันนันบารู ที่เป็นประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติด พร้อมขยายไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป


นอกจากนี้ ยังรวมถึงการทำ ?ตำบลต้นแบบ? โดยวางแผนขยายตำบลต้นแบบ ซึ่งหากในปีนี้ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งจะขยายได้อีกใน 60 ตำบล ถือเป็นขีดความสามารถที่เราทำได้ 


"ผู้แทนพิเศษไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับงบประมาณ เราเป็นเพียงหน่วยหารือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องว่า เราจะดำเนินงานอะไรในปีนี้ และสำหรับปีนี้เราก็ร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป"


นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า ผลสรุปจากการประชุมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่อง ?การจัดทำตารางประสานสอดคล้อง? ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่จังหวัดนราธิวาส โดยแผนงานประสานสอดคล้องดังกล่าว ได้นำยุทธศาสตร์ แนวนโยบายต่างๆ เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจะทำอย่างไรให้มีความสอดคล้อง กับ แนวนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมช. และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สสช. และแผนของ กอ.รมน. โดยได้นำยุทธศาสตร์ และนโยบายต่างๆ มาประมวลและจัดทำแผนงานร่วมกัน เพื่อบูรณาการงานร่วมกันให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นรอบไตรมาศ และนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายของงานที่มีความชัดเจน


?การทำงานเรามีการประสานสอดคล้องกับทุกกระทรวง ทบวง กรม และตอบโจทย์นโยบายของชาติ พร้อมวางแผนความคืบหน้า แผนงานในแต่ละไตรมาสของเดือนที่มีความชัดเจนด้วย ขณะนี้แผนประสานสอดคล้องอยู่ระหว่างนำเสนอในการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี?


ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีความห่วงใยในเรื่องการจัดการศึกษา เกี่ยวกับภาษาไทย โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิมากขึ้น


พร้อมกันนี้ เรื่องงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนงบปกติจะเป็นแผนงานที่บูรณาการ จำนวน 19 โครงการ และยังได้พิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติม 10 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 1,072 ล้านบาท


?ทั้งหมดถือเป็นโครงการสำคัญที่คณะผู้แทนพิเศษได้ดำเนินการ 3 เรื่อง ในเรื่องที่ช้า เราทำให้เร็ว ซึ่งปรากฏผลงานในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมาในหลายเรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ยาก เราทำให้ง่าย รวมทั้งการประสานงานกับ กระทรวง ทบวง กรม เราได้ดำเนินการช่วยเหลือดูแล สนับสนุนงานของหน่วยงานปกติ?


โดยเฉพาะเรื่องของแผนงานงบประมาณที่ต้องประสานสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราใช้เรื่องการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ?สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ซึ่งจะมีโครงการเพิ่ม เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว อีก 10 โครงการโดยใช้งบประมาณ 1,072 ล้านบาท


นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการลงทุนในรูปแบบ one stop service ที่ ศอ.บต. เพื่ออำนวยความสะดวกต่อภาคเอกชน ที่สนใจลงทุนในพื้นที่โครงการ


พลตำรวจโท ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า โดยเนื้อหาที่ประชุมได้มีพูดถึง เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง ที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดี และการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้แยกพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง ควรจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และอยู่ในตำแหน่งระดับ "สารวัตร" ขึ้นไป โดยจะมีค่าตอบแทนเพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ พร้อมให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดหาพนักงานสอบสวนมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทดแทนกลุ่มเดิมที่จะครบกำหนดการช่วยราชการโดยเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดปัญหาด้านการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


อย่างไรก็ดี หลังจากเสร็จการประชุมนั้น ในช่วงบ่าย พล.อ.อุมเดช สีตบุตร รมช.กระทรวงกลาโหมและหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนฟื้นฟู ให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้นำศาสนา และผู้ด้อยโอกาส ที่ ต.บางเขา และ ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง