สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยผ่าน ธ.ก.ส.กว่า 286 ล้านบาท ด้านเกษตรกรรู้สึกดีใจและกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือ

  • photo  , 1566x1045 pixel , 200,248 bytes.
  • photo  , 640x427 pixel , 50,104 bytes.

วันที่ 19 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น.ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จำนวนเงิน 286,348,758.85 บาท  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมพิธี


นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ประสบอุทกภัย 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น 23 อำเภอ 164 ตำบล 1,525 หมู่บ้าน 6 เทศบาล 35 ชุมชน  ส่งผลต่อเกษตรกรด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานได้ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟู สำหรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ มีจำนวนกว่า 308,263,391.81 บาท แยกเป็นด้านพืช 168,031,496.50 บาท ด้านปศุสัตว์ 26,004,067.50 บาท และด้านประมง  114,227,827.81 บาท  รวมเกษตรกร 27,216 ราย  โดยได้จ่ายเงินจากกรอบวงเงินทดรองราชการในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว จำนวน 21,914,632.96 บาท  ส่วนที่เหลือที่จ่ายในวันนี้ 286,348,827.85 บาท  ใช้กรอบวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.ให้เกษตรกรครบทุกรายแล้ว อย่างไรก็ตามในนามของพี่น้องเกษตรกรชาวนครศรีธรรมราชต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ และขอแสดงความดีใจกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยขอให้นำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากเป็นหนี้ก็ขอให้นำไปใช้หนี้บ้างก็จะดี ส่วนการช่วยเหลือที่อาจจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เร่งรัดติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า ถือว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสมบูรณ์แล้ว โดยแบ่งได้เป็น 3  ส่วนหลัก ๆ คือ ด้านการซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้รับจัดสรรงบประมาณมาแล้วกว่า 500 ล้านบาท จากที่ขอไปกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือกำลังทยอยมาตามแผนงานที่ได้เสนอไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ด้านเกษตรกรถือว่าจบแล้วเช่นกัน วันนี้จ่ายไปกว่า 286 ล้านบาท หลังจากที่เคยจ่ายชดเชยให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติครัวเรือนละ 3,000 บาท และด้านสถานศึกษาได้มีการฟื้นฟูอยู่ในแผนของกระทรวงศึกษาธิการและเปิดเรียนตามปกติหมดแล้วถือว่าจบแล้วเช่นกัน ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักเรียนที่สูญเสียผู้ปกครอง บิดาหรือมารดา ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ดูแลทุก 3 เดือน ส่วนเรื่องของการฟื้นด้านอื่น ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาล ด้านลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รวมทั้งนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม เพื่อสร้างเศรษฐกิจภายในของจังหวัดเอง รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้มาเกือบ 2,000 ล้านบาท ก็ได้ขับเคลื่อนเอาเม็ดเงินลงไปสู่พื้นที่ให้เร็วขึ้นหลังจากที่ชะงักในช่วงที่เกิดอุทกภัย


ด้านตัวแทนเกษตรกร นายทรงพล  เภรีพล เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร หมู่ที่16 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ช่วงเกิดอุทกภัยสุกรตายไป 8 ตัว ได้รับเงินช่วยเหลือครั้งนี้ 14,000 บาท ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านนายรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมทั้งผุ้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ไปฟื้นฟูอาชีพต่อไป


ขณะที่นายสมคิด  อิตกี เกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเล ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ช่วงเกิดอุทกภัยบ่อปูทะเลได้รับความเสียหาย 5 ไร่ ได้รับเงินช่วยเหลือครั้งนี้ 54,600 บาท ซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งต้องขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟูอาชีพ


ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 341 ราย เป็นเงิน 3,200,000บาท  แยกเป็นด้านพืช 215 ราย ปศุสัตว์ 80 ราย ประมง 46 ราย เนื่องจากบัญชีธนาคารไม่มีความเคลื่อนไหว หรือปิดบัญชีไปแล้ว ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประสานกับเกษตรกรโดยตรงทั้ง 341 ราย แล้ว เพื่อให้เปิดบัญชีธนาคารใหม่ จากนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันที

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง