สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ศอ.บต.หารือรมต.มาเลเซีย แก้ปัญหารถตู้-ทัวร์จีน กระตุ้นท่องเที่ยว จชต.

  • photo  , 640x359 pixel , 32,694 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 46,458 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 50,677 bytes.

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันกับ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กับ Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ที่ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหลังการพูดคุยในครั้งนั้น ศอ.บต.จึงได้มีหนังสือถึง รมว. ท่องเที่ยวฯของมาเลเซีย เพื่อดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกมาตรการเพื่อผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการรถตู้ไทย - มาเลเซีย และการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทท่องเที่ยวขาเดียวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวต่อในประเทศไทย


โดย ศอ.บต.ได้รับการประสานจากหน่วยงานของมาเลเซียแจ้งว่า รมว. ท่องเที่ยวฯ ของมาเลเซีย ได้ดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่ง กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ได้สรุปประเด็นการหารือที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.การแก้ไขปัญหากรณีผู้ประกอบการรถตู้ไทย - มาเลเซีย  เนื่องจาก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ผู้ประกอบการรถตู้ไทย - มาเลเซีย ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือถึงเลขาธิการ ศอ.บต. ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศดธ.จชต.) โดยเนื้อหาสาระจากเอกสารและการพูดคุยเป็นกรณีความเดือดร้อนจากการถูกเจ้าหน้าที่มาเลเซียจับกุม โดยมีการเสียค่าปรับครั้งละ 6,000 บาท ใน 2 ข้อหา คือ ไม่มีใบอนุญาตนำรถต่างชาติเข้า (ICP) (ป้ายวงกลม) และไม่มีประกันและค่าธรรมเนียม ซึ่งทั้ง 2 ข้อหา ผู้ร้องอ้างว่า ได้ดำเนินการครบตามระเบียบการขออนุญาตนำรถเข้าประเทศมาเลเซียแล้ว แต่ยังถูกจับกุมอยู่และมีการเรียกเก็บผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่มาเลเซียระหว่างที่นำรถเข้าประเทศมาเลเซีย


?วันที่ 29 มีนาคม 2559 ผมในฐานะเลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายให้ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว และได้มีหนังสือถึงกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อประสานถึงแนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมายที่ถูกต้องในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการรถตู้ไทย - มาเลเซีย และได้รับแจ้งว่าการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือในแนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมายที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการรถตู้ไทย - มาเลเซีย เป็นอำนาจอนุมัติของรัฐบาลมาเลเซีย?


นายศุภณัฐ กล่าวต่อว่า จากการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย - มาเลเซีย (BMWG) ครั้งที่ 25 ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 รมว.คมนาคมของไทยได้เข้าพบหารือกับ รมว.คมนาคมของมาเลเซีย โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบที่จะให้มีการจัดทำร่างข้อตกลงเรื่องการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย - มาเลเซีย ให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงของอาเซียนเพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศจะได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับรถโดยสารที่ผิดกฎหมาย และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ฝ่ายไทยโดยคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างข้อตกลงดังกล่าว และกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต.ก็ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอทราบความคืบหน้าในการจัดทำร่างความตกลงระหว่างไทย - มาเลเซีย เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการรถตู้ไทย - มาเลเซีย ดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 หลังจากนั้นวันที่ 6 มกราคม 2560 กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือแจ้งข้อมูลความคืบหน้าในการจัดทำร่างความตกลงระหว่างไทย - มาเลเซีย ว่า ฝ่ายไทยและฝ่ายมาเลเซียเห็นพ้องในการจัดทำความตกลง 2 ฉบับ ซึ่งไม่รวมการขนส่งทางรถไฟและการขนส่งผ่านแดน (1) ความตกลงด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนนระหว่างไทย - มาเลเซีย โดยใช้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนและ(2) ความตกลงด้านการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนนระหว่างไทย - มาเลเซีย โดยใช้ร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนนเป็นแนวทาง


โดยฝ่ายไทยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำร่างความตกลงด้านการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามพรมแดนระหว่างไทย - มาเลเซีย และความตกลงด้านการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนระหว่างไทย - มาเลเซีย เพื่อพิจารณาจัดทำร่างความตกลงฯ และรายงานผลการดำเนินการในการจัดทำร่างความตกลงฯ แก่คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงเกี่ยวกับการขนส่งทางบกกับรัฐบาลต่างประเทศ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำร่างความตกลงฯ ได้จัดการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ กระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาร่างความตกลงทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับหน้าที่เป็นผู้ยกร่าง โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกนำไปปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ เมื่อกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมทั้ง 2 ครั้ง และได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการฯ แล้ว จะได้นำร่างความตกลงทั้ง 2 ฉบับ เสนอต่อคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลฯ เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายมาเลเซียพร้อมทั้งเชิญประชุมในการร่วมกันพิจารณาร่างความตกลงฯ ต่อไป


? ขณะนี้กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ได้ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก และได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 19 - 20 เมษายน 2560 ว่าฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะทำงานว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างความตกลงฯ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยในห้วงเดือนกรกฎาคม 2560 ฝ่ายมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2?นายศุภณัฐ กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นที่ 2 การตรวจลงตราวีซ่า ประเภทท่องเที่ยวขาเดียวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวต่อในประเทศไทย เนื่องจากว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเทศบาลเมืองเบตงได้มีหนังสือนำเรียน ศอ.บต. เพื่อขอพิจารณางดใช้วีซ่าแก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่ผ่านด่านจากประเทศมาเลเซียเข้ามาเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน เนื่องด้วยอำเภอเบตงมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ จีนมาท่องเที่ยวประกอบการค้าขายเป็นจำนวนมาก


?การงดใช้วีซ่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้าในพื้นที่อำเภอเบตงมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองชายแดนและเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวเมืองเบตง?


ซึ่งเมื่อสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา (สทก.)ได้รับเรื่องดังกล่าวได้ให้ความเห็น การขอพิจารณางดใช้วีซ่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายซึ่งผ่านขั้นตอนตามระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ และอาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต. ที่ให้ความสำคัญในการตรวจตราดูแลคนที่เข้ามาในพื้นที่ จชต. แต่หากจะพิจารณางดใช้วีซ่าก็ได้ให้ ศอ.บต. ดำเนินการประสานต่อไป ซึ่งผมได้ให้ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต.ดำเนินการแล้ว โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ศอ.บต. ได้มีหนังสือแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองเบตงใน 2 ประเด็น คือ แนวทางปฏิบัติในการตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติ (ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์และจีน) ที่เดินทางเข้าประเทศไทย และการพิจารณางดใช้วีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน) เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญข้อกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีข้อยกเว้นดังกล่าวแก่ประเทศใดมาก่อน เราจึงให้สำนักงานเทศบาลเมืองเบตงรวบรวมข้อมูล สถิติ ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์และจีน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขอตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งขณะนี้ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต.ยังไม่ได้รับการตอบกลับและแจ้งข้อมูลใดๆ จากสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงทั้งนี้การหารือร่วมกับ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการผู้แทนพิเศษฯ และ Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz รมว.การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของมาเลเซีย ศอ.บต.ได้นำ 2 ประเด็นดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1.การแก้ไขปัญหากรณีผู้ประกอบการรถตู้ไทย - มาเลเซีย และ 2.การตรวจลงตราวีซ่าประเภทท่องเที่ยวขาเดียวของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวต่อในประเทศไทยดำเนินการแล้ว


?กรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ประสงค์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวต่อในประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงวีซ่าจะหมดอายุทันที เมื่อเดินทางข้ามแดนมายังฝั่งไทย จึงทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวต้องขอวีซ่าเข้ามาเลเซียใหม่อีกครั้งที่สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวต่อในประเทศไทยมีจำนวนลดลง?


อย่างไรก็ดี เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รมว.ท่องเที่ยวฯ ของมาเลเซีย แจ้งว่า กรณีนี้อาจจะอนุโลมให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แสดงตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้ามาเลเซียอีกครั้ง ซึ่ง ศอ.บต. จะต้องมีหนังสือเพื่อดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง