สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

"อุดมเดช" ย้ำเดินไปพร้อมกัน เพือความสุขพี่น้องชายแดนใต้

 • photo , 640x359 pixel , 49,349 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 122,468 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 136,129 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 53,523 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 131,642 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 176,509 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 123,594 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 142,869 bytes.

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล      เป็นประธานเปิดกิจกรรม ?ศอ.บต. สานพลังประชารัฐ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวไกลสู่ความมั่นคง      มั่งคั่ง ยั่งยืน?


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ?ศอ.บต. สานพลังประชารัฐ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวไกลสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ กล่าวว่า  กิจกรรม ?ศอ.บต. สานพลังประชารัฐ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวไกลสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารสิ่งที่ ศอ.บต. ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนชาวไทย ได้รับทราบโดยมีประเด็นหลักที่ต้องการนำเสนอ ประกอบด้วยการพัฒนาที่นำไปสู่การสร้างความมั่นคง อาทิ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความเป็นธรรม การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี  การพัฒนาที่นำไปสู่ความมั่งคั่ง อาทิ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน การพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน อาทิ  การเสริมสร้างประสิทธิภาพภาครัฐ การเสริมสร้างความเข้าใจ กับบุคคลทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปีของรัฐบาลและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ คปต. ซึ่งมีคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่ได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตลอดมา 


กิจกรรมในครั้งนี้ได้สื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนด้วยการจัดนิทรรศการและจากการบอกกล่าวโดยผู้ที่ได้รับผลจากการพัฒนาและมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยตรง รวมทั้งยังได้ดำเนินการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีวิทยุ ศอ.บต. ตลอดจนสถานีวิทยุเครือข่ายในพื้นที่ อีกจำนวน 23  สถานี เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบในเวลาเดียวกัน      การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน    ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ในลักษณะของประชารัฐอย่างเต็มขีดความสามารถ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาบางส่วนมีการวางรากฐานที่เข้มแข็งและเห็นผลในอนาคตอันใกล้


พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล      กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ภาครัฐทุกภาคส่วนได้ดำเนินงานในทุกมิติเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บนเส้นทางการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)มีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นอกเหนือไปจากการเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับการจัดกิจกรรม ?ศอ.บต. สานพลังประชารัฐ พัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวไกลสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่าย ศอ.บต.  ทุกกลุ่ม พลังมวลชนทุกท่าน ทุกพื้นที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบความสุขให้กับทุกๆ คนที่ได้รับโอกาสในการร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนได้รับทราบแนวทางและผลการดำเนินงานตามภารกิจของ ศอ.บต. ที่ขับเคลื่อนภายใต้ความมุ่งหวังให้พี่น้องทุกท่านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งเรื่องของความก้าวหน้าโครงการ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการพัฒนาในทุกมิติ


จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน ม.2 บ.ปายอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อรับทราบการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืนตามแนวทางสานพลังประชารัฐ" ที่แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน คือ ต้นทางเป็นฐานการผลิตและเพาะพันธุ์แพะ กลางทางมีหน่วยงานวิชาการคอยให้คำแนะนำกระบวนการเลี้ยง และปลายทางเป็นการส่งเสริมการตลาด เพื่อตอบความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการแพะเนื้อมากถึง 20,000 ตัว รวมถึงรับฟังข้อมูล "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการปลูกอ้อยคั้นน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 3 จชต. ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือพัฒนาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บริษัทน้ำตาลมิตรผล และชาวบ้านจำปูน ม.6 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา


โดยการลงพื้นที่วันนี้ นอกจากได้รับทราบกิจกรรมของ ศอ.บต.แล้ว ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมการทำงานของหน่วยต่างๆที่มีความร่วมมือร่วมใจและพร้อมแก้ปัญหา เพื่อสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


"รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สำเร็จลุล่วง อยากให้พวกเราทุกคนเดินไปพร้อมๆกับรัฐบาล ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผ่านไปด้วยดี เพื่อความสุขของพี่น้องชายแดนใต้ทุกคนก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" พลเอกอุดมเดช กล่าวทิ้งท้าย


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง