สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ศอ.บต.ยึดยุทธศาสตร์ชาติ20ปี สร้างข้าราชการใหม่ หัวใจนักพัฒนา

 • photo , 640x359 pixel , 51,416 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 49,268 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 39,060 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 46,357 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 40,096 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 35,497 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 39,192 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 38,082 bytes.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. มอบหมายให้ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยมี นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. ตัวแทน นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. เข้าร่วมที่โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต.กล่าวว่า เลขาธิการ ศอ.บต.ได้ให้สำนักพัฒนาพัฒนา (สพบ.) จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560ขึ้น โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่กำหนดวิสัยทัศน์ : ประเทศมีความมั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นระเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านมิติ ด้านความมั่นคง การมีความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ชุมชน ครัวเรือน และปักเจกบุคคล มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงาน  และรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต


ซึ่งแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560 ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ โดยมีความมุ่งหมายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานให้บรรลุผลที่สำคัญ 4 ประการ 1.เพื่อลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ จชต. และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 3.เพื่อให้สังคม จชต.เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง 4.เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต.รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจ และสนับสนุนแนวทางการดำเนินการของฝ่ายรัฐ


สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้ง 75 คน ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร และภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกของหมู่บ้าน ที่เป็น คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำสี่เสาหลัก ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความต่อเนื่อง เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน ชุมชน "พื้นที่ปลอดเหตุ" ประชาชนปลอดภัย" และเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางการพัฒนานำไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน


นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การอบรมวิทยากร ครู ก.โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2560 ในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพบปะพูดคุยกับพวกเราพี่น้องข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนวาระประเทศชาติ ในการคืนความสุขให้กับพี่น้องชายแดนใต้ของเรา


"นับว่าทุกคนเป็นผู้ที่มีความเสียสละและมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ผมชื่นชมและขอบคุณแทนพี่น้องประชาชน"นายอิสระ กล่าว


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง