สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

"จำนัล" ย้ำ "ผู้แทนพิเศษ" หนุน"ศอ.บต."สร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง จชต.

 • photo , 640x359 pixel , 45,742 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 34,585 bytes.
 • photo , 1566x1046 pixel , 167,547 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 53,428 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 40,553 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 45,021 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 39,771 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 46,527 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 32,613 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 47,911 bytes.

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานปิดงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต.เข้าร่วม ที่โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


?นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรครู ก. ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2560 ในวันนี้

? ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่ประสานงานให้คำแนะนำส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 13 คน โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ พล. 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีนั้น

? "ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ได้เห็นความสำคัญของหมู่บ้าน เพราะหมู่บ้านคือฐานรากของประเทศ แพ้ชนะอยู่ที่หมู่บ้าน เราจึงได้ผลักดันงบประมาณให้กับ ศอ.บต. เข้ามาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

โดยโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีเป้าหมายปี 2560 จำนวน 40 หมู่บ้าน และในปี 2561 จำนวน 80 หมู่บ้าน


ทั้งนี้จากการติดตามทราบว่า ศอ.บต. ได้มีการเตรียมการขับเคลื่อนไว้เป็นอย่างดี และจากการได้มีโอกาสมาพบปะผู้เข้าอบรม ได้เห็นแววตาของทุกคน ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นกับการทำงาน

"ผมมีความเชื่อมั่น และมั่นใจได้ว่าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จะประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล"นายจำนัล กล่าว


นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร  ศอ.บต. กล่าวว่า ?เนื่องด้วยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านมิติด้านความมั่นคง การมีความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคล มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั่งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงาน และรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต  มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิต ?และแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558 ? 2560 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ โดยมีความมุ่งหมายให้  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1.เพื่อลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ จชต. และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 3.เพื่อให้สังคม จชต.  เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง 4.เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจ และสนับสนุนแนวทางการดำเนินการของฝ่ายรัฐ


ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.ได้พิจารณาเห็นว่า หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหา แพ้ชนะอยู่ที่หมู่บ้าน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์ประการแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน


?ประการที่ 2 เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการทำงาน และประการที่3 เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ?


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเตรียมทีมงานวิทยากรครู ก.  จากส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายพลเรือน และภาคประชาชน เพื่อลงพื้นที่ไปสร้างการรับรู้ และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ทีมงาน 4 เสาหลัก โดยดำเนินการมาตั้งแต่  วันที่ 8 จนถึงวันนี้ รวม 4 วัน 3 คืน


?" ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ต้องขอบคุณทุกคน" นายปรีชา กล่าว


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง