สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการ
เร่งการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

by Focus Team @17-09-2560 18.20 ( IP : 171...18 ) | Tags : ข่าวเด่นประจำวัน
photo  , 720x480 pixel , 135,211 bytes.

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการ ผู้ว่าฯ นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ทุกจังหวัด เร่งการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

 

นายกฤษฎา บุญราช เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับรายงานว่า มีพื้นที่หลายจังหวัดเกิดภาวะฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่บางแห่ง และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้นั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถนำน้ำท่วมขังดังกล่าวมากักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย จึงให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. สำรวจพื้นที่ใกล้เคียงว่ามีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือพื้นที่สาธารณะเพียงพอที่จะใช้ทำเป็นพื้นที่รับน้ำได้หรือไม่ เพื่อหาวิธีการชักน้ำหรือขุดเจาะทำเป็นหลุม/รูดึงนำลงไปเก็บไว้ใต้ดิน/ใต้พื้นหรือทำเส้นทางระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมมากักเก็บไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้งหรือในยามขาดแคลน

๒. การทำเส้นทางระบายน้ำหรือการเปิดทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลออกมานั้น อาจใช้รถแบคโฮ (backhoe) หรือรถขุด/ตักดิน หรือเครื่องมือ เครื่อง จักรที่มีในพื้นที่ โดยให้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น อบจ./เทศบาลในพื้นที่เข้าไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือประสานหน่วยทหารพัฒนา หน่วยทหารช่าง หรือภาคเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือดังกล่าว โดยจังหวัด/อำเภอ หรือ อปท. ในพื้นที่อาจสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามระเบียบของทางราชการ

สำหรับกรณีที่จะใช้วิธีการขุดเจาะรูเพื่อระบายน้ำลงไปเก็บไว้ใต้ดินนั้น ให้ประสานงานกับหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดหรือภาคเพื่อหารือร่วมกันในการทำโครงการขุดเจาะรูหรือขุดหลุมเพื่อนำนำ้ไปเก็บไว้ใต้ดินหรือในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในการดำเนินการตามแนวทางข้างต้นนี้ให้พิจารณาใช้งบประมาณของสำนักงานปภ.จังหวัดหรือเงินงบประมาณพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่เหลือจ่ายจากโครงการอื่นๆหรืองบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดหรือแจ้งอปท.ให้พิจารณาใช้งบประมาณการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของอปท.ที่ได้ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติจังหวัดหรือเทศบัญญัติด้วยก็ได้ แต่ให้กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณทุกส่วนราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดการทุจริตจากโครงการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ด้วย

๓. ในกรณีที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่มีพื้นที่ของประชาชนที่มีความเหมาะสมในการทำเป็นที่พักน้ำหรือแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ให้หาวิธีการเจรจาเพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจากเจ้าของพื้นที่ โดยอาจใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกันโดยให้เจ้าของพื้นที่ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำอื่นโดยทางราชการจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ส่วนราชการด้านการประมงหรือการเกษตรนำพันธุ์ปลาหรือสัตว์น้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่เป็นการเเลกเปลี่ยนในการสละพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่พักน้ำในฤดูฝนซึ่งมีบางจังหวัด เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ใช้วิธีการนี้ดำเนินการแล้ว จึงให้จังหวัดอื่นๆได้นำแนวทางนี้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตนเองหรือใช้วิธีการขอเช่าที่ดินจากเจ้าของ โดยให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และค่าเช่า มาที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนงบประมาณตามระเบียบกฎหมายต่อไป

๔. ให้จังหวัดและอำเภอสำรวจคูคลองทั้งหมดในทางกายภาพ พร้อมทั้งจัดหา/รวบรวมแผนที่แสดงระดับความสูง-ต่ำของพื้นที่ในแต่ละแห่งรวมทั้งเส้นทางการไหลของน้ำ และเส้นทางการระบายน้ำ พร้อมทำการขุดลอกคลองหรือเส้นทางน้ำสายหลัก ตลอดจน อาจจัดหาโดรนเพื่อใช้ประกอบการทำแผนที่ วางแผนและเตรียมเส้นทางการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนและกำหนดตำแหน่งศูนย์อพยพในแต่ละพื้นที่ รวมถึงเส้นทางการเข้าถึงศูนย์อพยพนั้นทุกทางด้วย

๕. ในการบริหารจัดการตามวิธีการตามข้อ ๑ - ๔ ข้างต้น จังหวัดอาจแต่งตั้ง รอง ผวจ. เป็นหัวหน้าคณะทำงานดำเนินการ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรวมทั้งผู้แทนอปท.ในพื้นที่และ หน่วยงานทางวิชาการ/องค์กรวิชาชีพเข้าร่วมด้วย

อนึ่ง จังหวัดอาจติดต่อประสานงานกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เพื่อขอคำแนะนำหรือเชิญมาร่วมในการกำหนด/จัดทำยุทธศาสตร์รับมือภัยพิบัติจากน้ำท่วมหรือภัยแล้ง ด้วยก็ได้ โดยติดต่อที่คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ โทร. ๐๒-๑๘๔๔๖๐๐ ถึง ๙

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดถือเป็นนโยบายสำคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทุกมิติรอบด้านอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบเชิงลูกโซ่ตามมาเมื่อปัญหาใดปัญหาหนึ่งสิ้นสุดลง ....

Cr.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๗ ก.ย.๖๐

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง