สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

"ที่ได้เรียนมาทำให้ผมสำเร็จ"
'ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ'ศิษย์เก่าดีเด่นม.อ.

by Focus Team @26-09-2560 10.15 ( IP : 110...178 ) | Tags : ข่าวเด่นประจำวัน
photo  , 720x480 pixel , 126,571 bytes.

"ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ" เลขาธิการ ศอ.บต. ภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ.ปี 2560 เผยนำความรู้จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมาใช้ในการทำงานจนประสบความสำเร็จ

 

ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ในฐานะประธานคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2560 เผยว่า ม.อ.ได้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1. ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 2. ศิษย์เก่าที่มี ผลงานดีเด่น 3. ศิษย์เก่าผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมหาวิทยาลัย 4. ศิษย์เก่าคนดี และ 5. ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 35 ปี

โดยในปีที่ผ่านมา ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกว่า ศิษย์เก่าดีเด่นในแต่ละประเภทต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง และจะทำการพิจารณาโดยคณะกรรมการชุดใหญ่ เมื่อผ่านคณะกรรมการชุดใหญ่ ก็จะแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อ 5 ชุด เป็นประธานตัวแทนจากวิทยาเขตต่างๆ เช่น วิทยาเขตภูเก็ตหรือปัตตานี เป็นต้น  ซึ่งการพิจารณาจะเป็นไปตามการเสนอของศิษย์เก่า และนำการพิจารณาจากกรรมการชุดย่อยดังกล่าว กลับสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้ง พร้อมให้การรับรอง  ซึ่งกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเสร็จสิ้น และมีผู้ได้รับรางวัลในปี 2560 ประมาณ 48 คน

?ศิษย์เก่าดีเด่น โดยทั่วไปต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ ต้องเป็นคนดี ครองตน ครองคน ครองงาน เป็นคนดีโดยพื้นฐาน? ผศ.สุพจน์ กล่าว และว่า

นอกจากศิษย์เก่าดีเด่นที่จะรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานการเป็นคนดีแล้ว ยังมีคุณสมบัติเฉพาะด้วย เช่นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หากเป็นข้าราชการ ตำแหน่งซี 10 ขึ้นไป เทียบเท่าระดับอธิบดี ยกเว้นศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนออยู่ระดับซี 9 เทียบเท่ารองอธิบดี รองผู้ว่าฯ แต่เป็นปีที่เกษียณ ก็จะพิจารณาด้วย

สำหรับภาคธุรกิจ ต้องเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจใหญ่ระดับชาติ ต้องมีขอบข่ายหน้าที่ในการบริหารงานขนาดใหญ่พอสมควร เช่น หากทำงานธนาคารอาจอยู่ในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แต่ในกรณีที่ธุรกิจ SME คณะกรรมการจะพิจารณาที่ความโดดเด่น พัฒนาการ เช่น เริ่มต้นใช้เงินเท่าไหร่ ต่อมาได้ขยายการดำเนินงาน และเติบโตเท่าไหร่ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะรักษามาตรฐาน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

สำหรับ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น ?ศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ.ปี 2560? ประเภทศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้น ผศ.สุพจน์ กล่าวว่า เนื่องจากนายศุภณัฐ เป็นข้าราชการระดับสูง ดำรงตำแหน่งเป็น ?เลขาธิการ ศอ.บต.? เท่ากับระดับ 11 ซึ่งตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรม การคัดเลือกทุกประการ  นอกจากนี้ท่านก็มีคุณสมบัติพื้นฐานคือ เป็นคนดี ทำหน้าที่ดี สามารถบริหารงานได้ดี

?ท่านศุภณัฐ เป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น และปฏิบัติงานในภาคใต้มานาน รวมถึงมีผลงานปรากฎเป็นที่ประจักษ์? ผศ.สุพจน์ กล่าวต่อว่า นายศุภณัฐ ถือเป็นข้าราชการคนหนึ่งที่มีความก้าวหน้าชีวิตราชการ จำได้ว่า ตอนที่เข้ามาเรียนต่อปริญญาโท ที่คณะวิทยาจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตตอนนั้นท่านยังเป็นข้าราชการตัวเล็กๆ ที่จังหวัดนราธิวาส และต่อมาได้เป็นจ่าจังหวัดสงขลา

หลังจากนั้น ท่านได้เป็นนายอำเภอยะหา จ.ยะลา และมาทำงานที่ ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานประสานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการ ศอ.บต. ไม่ใช่จะได้เป็นกันง่ายๆ เทียบเท่าข้าราชการระดับสูงของประเทศ และมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องความไม่สงบและงานการพัฒนาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

?คุณงามความดีตรงนี้ถือเป็นประโยชน์ให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และท่านศุภณัฐ นับเป็นบุคคลหนึ่งที่ ทำงานหนัก มีความตั้งใจในการทำงาน และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาที่กำลังเล่าเรียน มีความฝันที่ อยากทำงานภาคราชการ หรือภาคประชาสังคม รวมถึงเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ ที่เป็นข้าราชการทั้งหลายด้วย? ผศ.สุพจน์ กล่าว

ด้าน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ ม.อ. นับโอกาสสูงสุดที่ได้รับ และดีใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการ ที่ถือเป็นคณะหลักแห่งหนึ่งของ ม.อ.

?ผมดีใจที่เลือกมาเรียนต่อปริญญาโท ที่คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ขณะที่ผมมีโอกาสได้มาเรียนหนังสือ ผมยังเป็นข้าราชการเล็กๆ ระดับ7 เป็นท้องถิ่นจังหวัด ตอนนั้น เรียกว่า ผู้ตรวจการท้องถิ่น ผมมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาตัวเองและนำไปใช้ในการทำงานพัฒนาเพื่อพี่น้องชาวบ้าน? นายศุภณัฐ กล่าว และว่า

ได้นำสิ่งที่เรียนมาใช้ในการทำงานเพื่อประเทศชาติ บ้านเมือง จนผมได้รับโอกาสก้าวหน้ามาเป็น นายอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จนได้มาเป็น รองเลขาธิการ ศอ.บต.และปัจจุบัน เลขาธิการ ศอ.บต.

?สิ่งที่ได้เรียนมา ช่วยให้ผมประสบความสำเร็จในวันนี้? นายศุภณัฐ กล่าว


35ปีที่จชต.สู่เลขาฯศอ.บต.

สำหรับ นายศุภณัฐ นั้น ปัจจุบันอายุ 59 ปี (28 พ.ย. 2500) จะเกษียณอายุ ราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการ ศอ.บต.)ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แทน นายภาณุ อุทัยรัตน์ ที่เกษียณอายุราชการ

นายศุภณัฐ จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ (วจก.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงในการทำงาน ทั้งประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 5 ธันวาคม 2553 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 5 ธันวาคม 2555 และรางวัลมหาวิชรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2558 ด้วย

ส่วนความอาวุโส นายศุภณัฐ เป็นรองเลขาศอ.บต. ลำดับที่ 1 ด้านความรู้ความสามารถ นายศุภณัฐ เริ่มรับราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตั้งแต่ ปี 2525 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง 3 ทั้งปลัดอำเภอระแงะ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก ปลัดอำเภอยิ่งอ ปลัดอำเภอสุคิริน และปลัดอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส มาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2525 ? 15 ธันวาคม 2539 รวม 14 ปี

ปี 2548 นายศุภณัฐ ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอยะหา จ.ยะลา ในฐานะเจ้าพนักงานปกครอง 8 (อำนวยการต้น) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 ? 5 ธันวาคม 2552 จนปีวันที่ 1 กันยายน 2554 ? 10 มีนาคม 2556 ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการสูง) สำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. และ 11 มีนาคม 2556 ? 13 พ.ค.2556 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการสูง) สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนกระทั่ง ปี 2556 ได้ขึ้นเป็น ?รองผู้ว่าราชการจังหวันราธิวาส? ตำแหน่งบริหารต้น ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 -21 ธันวาคม 2557 และ 22 ธันวาคม 2557 ต่อเนื่องจนได้เป็น ?รองเลขาธิการ ศอ.บต.?ตำแหน่งบริหารสูง

เรียกได้ว่า นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่คนที่รับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องติดต่อกันมาตลอด 35 ปี ทำให้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน รวมทั้งผู้นำศาสนาในพื้นที่

ทั้งนี้ นายศุภณัฐ ยังสามารถพูดและฟังภาษามลายูท้องถิ่นได้ รวมทั้งได้ศึกษาหลักคำสอนในพระคัมภีร์ อัล-กุรอาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านมวลชน โดยเฉพาะงานด้านการข่าว ทำให้มีเครือข่ายด้านการข่าวค่อนข้างกว้างขวางมาก

จากความรู้ความสามารถด้านภาษามลายู ตลอดจนอายุราชการที่อยู่ในพื้นที่ทำให้คือ ข้อได้เปรียบ และเมื่อมีประกาศคสช.ฉบับที่ 98/2557 เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ ศอ.บต. ทำงานเป็นสองระดับ คือ ศอ.บต. ส่วนกลาง ที่กทม. และศอ.บต.ส่วนหน้า ที่จ.ยะลา นายศุภณัฐ ในฐานะรองเลขาธิการ ศอ.บต. คนที่ 1 สามารถบริหารงานทั้งระบบ ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปตามประกาศทุกประการ ส่งผลดีต่อทางราชการและประชาชนเป็นอย่างมาก

นายศุภณัฐ ยังถือได้ว่าเป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการเชื่อมประสานกับฝ่ายความมั่นคง ซึ่ง นายศุภณัฐ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ?รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า? และปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผลงานที่เป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนผ่านการทำงานไปสู่ระยะที่ 3 การสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการสร้างมวลชนให้หัวใจอยู่กับประเทศไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและครบวงจร การประสานงานการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเจตคติและสร้างการยอมรับของประชาชน และสร้างความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง ?เลขาธิการ ศอ.บต.? ซึ่งหมายถึงตำแหน่งสูงสุดสำหรับข้าราชการพลเรือน เทียบเท่า ?ปลัดกระทรวง? จึงมีคนลงแข่งด้วยมากกว่า 6 คน โดยมีทั้งข้าราชการ ระดับ 10 จากกระทรวงมหาดไทย 4 คน จาก สำนักนายกและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกแห่งละ 1 คน รวม 6 คนโดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เป็นผู้ได้รับเลือก และผ่านมติครม.เห็นชอบ ทั้งหมดเป็นไปตามนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นเงื่อนไข

?ต้องทำงาน บูรณาการงานพัฒนาความมั่นคง และมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ? นั่่นเป็นเหตุผลในการเลือกนายศุภณัฐ ที่สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ตามที่มีการประกาศแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่

?ผมเป็นคนอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่มาเรียนจบ
ม.ศ.3 ที่โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ.รือเสาะจ.นราธิวาส และเข้าศึกษาต่อ
ม.ศ.5 แผนกวิทย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลาจนจบ แต่ไม่ยอมเอนทรานซ์ และเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัยเปิด ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแทน จนจบปริญญาตรี และจบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์? นายศุภณัฐ กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง