สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ปชช.มีส่วนร่วม"1ปี"ผู้แทนพืเศษฯ
ผลงานเกินเป้าโรดแมป-นำสันติสุขยั่งยืน

by Focus Team @27-09-2560 19.31 ( IP : 171...86 ) | Tags : ทั่วใต้
 • photo , 720x480 pixel , 135,212 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 157,779 bytes.
 • photo , 800x534 pixel , 166,805 bytes.
 • photo , 800x311 pixel , 94,074 bytes.

ปชช.มีส่วนร่วม"1ปี"ผู้แทนพืเศษฯ ผลงานเกินเป้าโรดแมป-นำสันติสุขยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ 6/2560 โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ทั้ง 7 กลุ่มภารกิจงาน สมช./สล.คปต กอ.รมน. และส่วนราชการในพื้นที่  ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 สน. ภ.9 เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวถึงการประชุมวันนี้ว่า เป็นการสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ 2560 ติดตามงานสืบเนื่อง จากการประชุมผู้แทนพิเศษฯ ครั้งที่ 5 / 2560การจัดกำลังปฏิบัติงาน ของ คปต.ส่วนหน้า และโครงการของผู้แทนพิเศษที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 และหลังจากเลิกประชุม จะเป็นงานแถลงข่าว ผลงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านความมั่นคง 1.จัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 60ชุด โดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน ขณะนี้ได้มีการบรรจุสมาชิกอาสาสมัครไปแล้ว ๗๒๐ อัตรา อยู่ระหว่างการฝึก ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.ขยายงานป้องกันและบำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างจิตอาสา ในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 1,300 หมู่บ้าน เข้าทำงานในพื้นที่แล้ว 1,228 หมู่บ้าน โดยมีจิตอาสาแล้ว 3,852 คน 3.เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้บังคับหมวด ผู้บังคับกองร้อย ปลัดอำเภอ และตำรวจระดับสารวัตร โดยให้ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ระดับหมู่บ้าน/ตำบล แล้วนำแผนไปปฏิบัติร่วมกัน 4.บูรณาการระบบการช่วยเหลือเยียวยาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกฎหมายเยียวยากลาง เพื่อแก้ไขความซ้ำซ้อนและให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบร่างกฎหมายเยียวยากลาง 5.บูรณาการระบบงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในทุกตำบลใน จชต. ให้ครบ 290 ตำบล 6.บูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคงและทางคดี เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการใช้ร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ 7.เสนอขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง 8.เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง โดยจัด ?ชุดพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง?จำนวน 9 ชุด ทำให้ สามารถสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีความมั่นคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 9.จัดตั้งกองกำกับการเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด เพื่อยกระดับขีดความสามารถของงานเก็บกู้วัตถุระเบิด เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบวัตถุพยาน และสร้างความน่าเชื่อถือในการออกหมายจับดำเนินคดี กับผู้กระทำความผิด 10.จัดตั้ง ?คณะกรรมการร่วมบริหารพื้นที่ปลอดภัย? โดยสร้างกลไกความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และแนวร่วมกลุ่มผู้เห็นต่าง ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย ตามแนวทางสันติวิธี สนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 11.พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ซึ่งต่างตื่นตัวต่อกระบวนการสันติภาพ และพร้อมให้การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข

ด้านการพัฒนา 1.โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จชต. เพื่อสร้างโอกาสและจูงใจเยาวชนในพื้นที่เข้าสู่สถานศึกษาของรัฐมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง นักเรียนในโครงการ 919คน และในปีการศึกษา 2561 จะขยายไปยังโรงเรียนอีก 4 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.โครงการห้องเรียนอาชีพ โครงการห้องเรียนดนตรี การพัฒนาห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และโครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าไปส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะอาชีพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งทางโลกและศาสนาควบคู่กัน 3.จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 4.จัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาสำหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อป้องกันการบิดเบือนหลักศาสนา และลดการบ่มเพาะ ในสถานศึกษา 5.ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาและการทำงาน 6.ฟื้นฟูชุมชนไทยพุทธที่ต้องการกลับภูมิลำเนา ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน จัดระบบความปลอดภัย และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี 7.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เช่น งานวัฒนธรรมสืบสานประเพณี อ.สุไหงปาดี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นโบราณ โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข ?กริชาภรณ์ : ภูมิปัญญาอาเซียน? 8.ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บูรณาการงบประมาณปี 2560 ถึง 2561 ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ในพื้นที่ และประสานการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งในส่วนของ 3 เมืองต้นแบบ และจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวม    9.จัดตั้ง ?ศูนย์ประสานการบริการและการลงทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้? เพื่อบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ โดย ศอ.บต. ทำหน้าที่ประสานและเชื่อมโยงงาน ให้เป็นกระบวนการเดียว 10.อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการให้เข้าถึงบริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft Loan โดยมีธนาคารออมสินเป็นตัวกลาง ระหว่างผู้กู้กับแหล่งเงินกู้ในโครงการ  11.ขับเคลื่อนงานประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 12.ช่วยเหลือเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน ผ่านการผลักดันและสนับสนุนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ การใช้ประโยชน์ บนพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 3 ไร่ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560 ทำให้สมาชิก 25 กลุ่ม 52 หมู่บ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น จากโรงแปรรูปอาหารทะเล 13.ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตชุมชนเมืองยะลาและปัตตานี โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบการใช้พื้นที่ป่าชายเลน 165 ไร่ เพื่อขุดคลองระบายน้ำ D๒ ลงสู่อ่าวปัตตานี สำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างพนังกั้นน้ำสุไหงโก-ลก 14.ติดตามการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทำกินและพัฒนาชุมชนบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรแล้ว รวม 12,700 แปลง

ด้านการสร้างความเข้าใจ 1.ประสานงาน และร่วมต้อนรับคณะผู้แทนองค์การความร่วมมืออิสลาม ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างดี 2.สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม และแก้ไขสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน โดยประสาน การถอนฟ้อง 3 นักสิทธิมนุษยชน ส่งผลดี ต่อการชี้แจงในเวที ICCPR นครเจนีวา นำไปสู่ความร่วมมือป้องกัน การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน 3.จัดตั้ง ?สมาพันธ์เครือข่ายไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้? เพื่อเป็นองค์กรเชื่อมโยงเครือข่ายชาวพุทธ ในการร่วมมือแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 4.จัดทำร่างยุทธศาสตร์ ?ชุมชนศรัทธากำปงตักวา? เพื่อแก้ปัญหาด้านความคิดความเชื่อ ซึ่งเป็นงานนโยบาย ตามข้อสั่งการของ ประธาน คปต. แล้วเสร็จ เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 5. จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งได้คัดเลือกหมู่บ้านในปีงบประมาณ 2560 แล้ว จำนวน 40 หมู่บ้าน ในพื้นที่ จชต. และดำเนินการขับเคลื่อนไปตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และมีการจ่ายเงินอุดหนุนในรูปกองทุนสำหรับหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 จำนวนหมู่บ้านละ 400,000บาท เมื่อ 22ก.ย. 60 และ 6.ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองโครงการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง 7. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองเรื่องปัญหาการขาดแคลนกำลังพลตำรวจภูธร และกำลัง ตชด. 8. ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำการจัดทำคำของบประมาณ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ที่จัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 9. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ยกร่างรายงานการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์/ภัยคุกคาม ใน จชต. ตามข้อสั่งการของ นรม. โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามหลักที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 10.เสนอแนะการพิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการที่สนับสนุน โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการขยายผลแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน และการกำหนดพื้นที่โดยรอบเมืองต้นแบบให้มีความพร้อม รองรับการดำเนินงานในระยะต่อไป 11.พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำศาสนา ผู้นำจิตวิญญาณ และผู้เห็นต่าง เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข 12.ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีองค์กรภาคประชาสังคมเสนอโครงการทั้งหมด 488 องค์กร จำนวน 492 โครงการ ประเด็นที่องค์กรภาคประชาสังคมสนใจมากที่สุด คือ งานการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน มีจำนวนองค์กรเสนอโครงการ 203 องค์กร 203 โครงการ

โดยสรุป จะเห็นได้ว่าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ดำเนินงานต่างๆ ตาม Road Map ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน นอกจากนั้น ยังได้ริเริ่มจัดทำโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนใน จชต. ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง