สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

'ม.อ.ตรัง'ชูแนวคิด'ย่านตาขาวโมเดล'
ร่วมชุมชนศึกษาวิจัยฟื้นฟูพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

by Focus Team @06-11-2560 13.27 ( IP : 110...100 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 720x480 pixel , 157,808 bytes.

'ม.อ.ตรัง'ชูแนวคิด?ย่านตาขาวโมเดล ร่วมชุมชนศึกษาวิจัยฟื้นฟูพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ 'โครงการย่านตาขาวโมเดล'

อาจารย์ชาวดี ง่วนสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า แนวคิดย่านตาขาวโมเดล จังหวัดตรัง มาจากการที่อำเภอย่านตาขาวเกิดการเปลี่ยนแปลง จากอดีตที่เคยเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของรูปแบบสินค้าเฉพาะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว จนปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจซบเซา ส่งผลให้พื้นที่เทศบาลเมืองย่านตาขาวขาดอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองขาดชีวิตชีวา เนื่องจากประชาชนย้ายไปทำงานต่างถิ่น ขาดเทศกาลและรูปแบบกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมอย่างในอดีต

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาลักษณะทางกายภาพ เมืองย่านตาขาวยังคงมีจุดแข็งในเรื่องต้นทุนทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ศึกษาวิจัยและสำรวจ เพื่อนำผลไปฟื้นฟูและพัฒนาเมือง ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลพื้นฐานสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ชาติพันธุ์ ประเพณีวัฒนธรรมและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองสำรวจแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมที่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและควรค่าแก่การอนุรักษ์ การค้นหาอัตลักษณ์ของพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมที่แสดงวิวัฒนาการ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สำรวจความต้องการพื้นฐานของบ้านพักอาศัยร่วมกับคนพิการ และการสำรวจความเป็นไปได้ของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยบางโครงการสามารถได้ผลสรุปบางส่วนในปีแรกแล้ว

'โครงการย่านตาขาวโมเดล จะทำให้มหาวิทยาลัยและชุมชน ได้ทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ใช้สถานการณ์และพื้นที่จริงเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning' อาจารย์ชาวดี กล่าว และว่า

ชุมชนจะได้ข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนาเมือง เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและอยู่ได้ด้วยตนเอง และบริหารจัดการทุนทางมรดกวัฒนธรรม ทางธรรมชาติและทางสถาปัตยกรรม

อาจารย์ชาวดี กล่าวด้วยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำเดือนตุลาคม ที่วิทยาเขตตรัง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลย่านตาขาว พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน ทั้งเยี่ยมชมสถานที่ตามโครงการรม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ย่านตาขาวโมเดลด้วยRelate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง