สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ประเมินงานผู้แทนพิเศษฯ
"ดีมาก"ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนา

by Focus Team @22-11-2560 14.42 ( IP : 110...91 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 720x480 pixel , 130,313 bytes.

ประเมินงานผู้แทนพิเศษฯ "ดีมาก"ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนา

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าว การประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  พลเอกปราการ  ชลยุทธ  พลเอกมมณี  จันทร์ทิพย์ นายพรชาติ  บุญนาค  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
ร่วมแถลงข่าวก่อนการประชุม โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้

นับตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นั้น ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ดำเนินการ ภายใต้กรอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ที่เน้นย้ำการพัฒนา และลดความรุนแรงในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา และการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ในรอบ ๑ ปี สามารถสรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้ ด้านความมั่นคง  ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๒ (จากคะแนนเต็ม ๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๐  อยู่ในระดับมาก
เนื่องจาก สถานการณ์การก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย มากขึ้น  ประชาชนส่วนใหญ่ปฏิเสธและไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง นอกจากนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาญาลันนันบารู ในการเข้าไปลดความต้องการและแก้ไขผู้ติดยาเสพติด
ด้านการพัฒนา ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๘ (จากคะแนนเต็ม ๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๕ อยู่ในระดับมาก
เป็นผลมาจาก การเร่งรัดพัฒนาด้านต่างๆ ของรัฐบาล ที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตดั้งเดิม เช่น ประมงพื้นบ้าน ที่สามารถจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น การส่งเสริมการตลาดจำหน่ายได้มากขึ้น ราคาดีขึ้น มีการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มากขึ้น    มีโรงงานแปรรูปปาล์มและมะพร้าวที่จะลงทุนรับซื้อ มีการส่งเสริมการตลาดเพื่อช่วยเหลือช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนั้น สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ ยังได้รับการดูแล ทั้งในเรื่อง -การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ : เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้ง
-การออกโฉนดที่ดินทำกินและพัฒนาชุมชนบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติบูโด ? สุไหงปาดี
-การเร่งรัดติดตามการซ่อมและสร้างเส้นทางคมนาคมให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย  และอำนวยความสะดวกด้านการค้า -การดูแลสุขภาพ และความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล และเข้าไปดูแลประชาชนมากขึ้น ทั้งจากแพทย์ทหาร และสาธารณสุข

รวมทั้งการพัฒนาและสร้างโอกาสการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป เช่น การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  การมุ่งสู่อาชีวะเป็นเลิศ การขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่โรงเรียนปอเนาะ การสนับสนุนทุนการศึกษาทุกประเภท เป็นต้น

ด้านการสร้างความเข้าใจ ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๖ (จากคะแนนเต็ม ๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ อยู่ในระดับมาก โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้ -การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ
-การนำยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธากำปงตักวา มาสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ เพื่อป้องกันการนำหลักศาสนามาบิดเบือน สร้างความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุรุนแรงและ -การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาในพื้นที่

แนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้านความมั่นคง มุ่งเน้นลดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และแก้ปัญหายาเสพติด รวมทั้งให้ทุก  ภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย และยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ในพื้นที่ที่มีความพร้อม

ด้านการพัฒนา มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ลดความยากจนและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เพิ่มการบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง  ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลัdศาสนาที่ถูกต้อง ส่งเสริมกิจกรรมสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านการสร้างความเข้าใจ  มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ การรับรู้การดำเนินการของรัฐบาลให้กับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งร่วมมือให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ มีเรื่องสำคัญที่จะผลักดัน คือ
-การสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพ/ชีวมวล เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน และช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการร่วมผลิตจำหน่ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง
-โครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการขนส่งโลจิสติกส์ และ
-การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยในปี ๒๕๖๑ จัดให้มีคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผล อย่างใกล้ชิด

พลเอก ปราการ  ชลยุทธ จะนำเสนอในวาระเพื่อทราบมีด้วยกัน ๔ เรื่อง

๑.การดำเนินการจัดตั้ง ชคต. ๖๐ ชคต. ได้ดำเนินการฝึกจัดตั้ง อส. ชคต. ไปแล้ว ๑ รุ่น ๗๒๐ นาย        อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ ชคต. และในขณะนี้กำลังมีการฝึกจัดตั้ง อส. ชคต. รุ่นที่ ๒ จำนวน ๗๒๐ นาย ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนรัชน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

๒.การดำเนินการขับเคลื่อน จิตอาสาญาลันนันบารู เข้าปฏิบัติงานสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการติดตามการปฏิบัติงานของ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

๓.ติดตามงานต่อสู้ทางความคิดในนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ เด็กเล็ก นักเรียนตาดีกา นักเรียนปอเนาะ    จนไปถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

๔.ให้แนวคิดเรื่องการปิดล้อมตรวจค้นให้ได้ใจประชาชน การดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน หากมี    การปะทะจน ผกร. เสียชีวิต ประชาชนก็จะเข้าใจและยอมรับในการปฏิบัติงานของฝ่ายเราซึ่งจะได้ผลทางการเมือง ส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อตอบโต้ฝ่ายเราได้


พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ๑. การสร้างความเข้าใจ ๑.๑ การดำเนินงานของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ NGOs และ IGOs ที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ จชต. ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อน/บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศ
๑.๒ การหารือ/วางแผนการสร้างความเข้าใจโดยการประชาสัมพันธ์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจัดฝ่ายอำนวยการร่วมหารือกับหน่วยงานในกลุ่มภารกิจงานที่ ๓ และ สง.คปต.ส่วนหน้า

๒.งานสิทธิมนุษยชน ๒.๑ การสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ การติดตามความคืบหน้าในกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางกฎหมาย

๓. งานหนุนเสริมเพื่อการพัฒนา ๓.๑ การหนุนเสริมกิจกรรมการรวมตัวของชุมชนเพื่อการก่อตั้ง ?สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.? ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของชุมชนชาวไทยพุทธในพื ้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นองค์กรเชื่อมโยงเครือข่ายชาวพุทธในการร่วมมือสร้างความปลอดภัยในชุมชน และ การสร้างความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๒ การพัฒนาหมู่บ้านปิยะมิตร ๑-๕ ในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรกรรม สืบเนื่องจาก เดือน พ.ค.๖๑ การขอใช้พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านปิยะมิตร ๑-๕ จากกรมทรัพยากรป่าไม้  โดยกองทัพบก (กองทัพภาคที่ ๔) จะสิ้นสุดลง

นายพรชาติ  บุญนาค ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้จัดทำ Road Map เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเริ่มต้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กำหนดการดำเนินการไว้ ๓ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๙)  เป็นการบูรณาการ
ระยะที่ ๒ (ม.ค.-ก.ย.๖๐)  เป็นการขับเคลื่อนงาน
ระยะที่ ๓ (ต.ค.-ธ.ค.๖๐)  ความต่อเนื่องเป็นการขยายผลการบูรณาการทำงานต่อไป

การปฏิบัติ ได้เชื่อมโยงจาก ๗ กลุ่มภารกิจงาน เป็น ๓  ด้าน คือ ความมั่นคง ด้านการพัฒนา
และ การเสริมสร้างความเข้าใจ  ดังนี้

๑. ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๑.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑.๒ การพัฒนางานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ๑.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย

๒. ด้านการพัฒนา ประกอบด้วย
๒.๑ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม ๒.๒ การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓. ด้านการสร้างความเข้าใจ ประกอบด้วย
๓.๑ การเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน ๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ สิ้น ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๐ (ก.ย.๖๐)  คือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนา ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข  และประชาชนมีความเข้าใจและร่วมมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  จากการประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์มาก (ร้อยละ ๗๐ )

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ต.ค.๖๐ ถึง ธ.ค.๖๐ เป็นห้วงขยายผล และปฏิบัติงานต่อเนื่องต่อไปในปี ๒๕๖๑  โดยกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑  คือ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชน มีความเข้าใจและร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ  เศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีรายได้สูงขึ้น  ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักศาสนา ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายสุดท้ายให้ได้มากที่สุด คือ สันติสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืนRelate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง