สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

รองผู้ว่าฯมอบประกาศฯ ร่วมเรียนรู้สร้างความสามัคคีและปรองดอง

by FOCUSedit @10-02-2561 15.39 ( IP : 119...86 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา
photo  , 1706x960 pixel , 173,258 bytes.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ "ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง" ประจำปี 2561 เพื่อเรียนรู้สร้างความสามัคคีและปรองดองของประชาชน ตลอดจนสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ

10 ก.พ. 61 ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ "ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง" ประจำปี 2561 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการ "ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง" ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีเยาวชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสามัคคีระหว่างกัน เพื่อเรียนรู้สร้างความสามัคคีและปรองดองของประชาชนและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ และให้เยาวชนร่วมกันคิดระดมสมอง เพื่อสร้างพลังโดยการปลูกฝังให้คนสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม อีกทั้งได้ร่วมกันสร้างสังคมปรองดอง โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม จากผลการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 115 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , มหาวิทยาลัยทักษิณ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ฝากถึงผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนว่า การเป็นเยาวชนที่ดีนั้น มีความสำคัญต่อตนเองและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ความสำคัญต่อตนเองนั้น คือ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต คิดดี ทำดี ทำดีเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม จะทำให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เป็นที่รักของคนรอบข้าง ความสำคัญต่อประเทศชาติ คือ เมื่อสังคมมีเยาวชนดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ย่อมเป็นพื้นฐานทำให้เกิดพลเมืองดีในอนาคต และเมื่อสังคมมีพลเมืองทีดี ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต แหล่งที่มา : สวท.สงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง