สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ม.อ.เตรียมเปิดวิชา "ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

by whitney @11-07-2561 14.08 ( IP : 61...58 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา
photo  , 740x555 pixel , 245,266 bytes.

สงขลา : ม.อ. เตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนรายวิชา "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และเป็นรายวิชาที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง ม.อ.กับมูลนิธิรากแก้ว

เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.อ. เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่มุ่งให้การผลิตบัณฑิตอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม

ม.อ. มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรหมแดนโดยกำหนดให้โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558

วิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิรากแก้วในการออกแบบรายวิชา ซึ่งส่วนหนึ่งของเนื้อหาต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนทุกคณะ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้สอน จึงมีความสำคัญยิ่ง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง