สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

"บิ๊กน้อย"คิกออฟส่งครูกศน.จชต.
ร่วมอสม.เสริมสร้างสุขภาวะประชาชน

by Focus Team @25-07-2561 15.57 ( IP : 101...223 ) | Tags : ทั่วใต้
  • photo  , 960x720 pixel , 67,110 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 99,094 bytes.
  • photo  , 960x1280 pixel , 95,452 bytes.

"พลเอก สุรเชษฐ์" หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเปิดอบรมครูกศน.ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งลงพื้นที่ทำงานร่วมกับอสม. แบบเคาะประตูบ้านให้ความรู้ด้านสุขภาพแก้ปัญหาสุขภาวะประชาชน

              เวลา 09.30 น. (25 ก.ค.61) ณ โรงแรมเจ.บี.หรรษา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มนโยบายและแผน  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมพัฒนาครู กศน. โครงการพัฒนาครูกศน.เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีครูกศน.ตำบลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  320 คน พร้อมผู้บริหารกศน.จังหวัด, กศน.อำเภอ , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, สาธารณสุขอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังนโยบาย จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561
                ทั้งนึ้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายว่า  ได้รับทราบปัญหาสุขอนามัยหรือสุขภาวะของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการที่ได้เห็นข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อต้นดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา               ?ตอนที่เห็นข้อมูลตกใจมาก โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราน่าเป็นห่วงมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ไม่ควรจะมีอยู่แล้วในประเทศไทยที่เป็นโรคระบาดร้ายแรง อย่างเช่น โรคเท้าช้าง และโรคเรื้อน รวมถึงโรคอื่นๆ ที่มีสถิติสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ หลายโรค หลายเรื่อง ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กน่าห่วงใย?                 จึงมาคิดว่า ต้องเกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งมีมีหน้าที่ในการประสานงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการการแก้ปัญหาต่างๆ กับทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะต้องเข้ามาทำหน้าที่ประสานทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการจัดอบรมในวันนี้เกิดขึ้น                   เพื่อนำข้อมูลต่างที่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวเรื่องสุขภาวะนำไปถ่ายทอด สร้างการรับรู้ เพื่อนำไปสู่การป้องกัน และลดปัญหาทางด้านสุขภาวะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูกนศ.กับกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องประสานการทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อสร้างการรับรู้ทางด้านสุขภาวะไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด
                ?ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็มีกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหน้า และมีครูกศน.ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งจะมีการทำงานในลักษณะที่คู่ขนานกัน เพราะกระทรวงสาธาณสุข นอกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานธารณสุขอำเภอ ก็ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วย? รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าว และว่า
                การเน้นให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึง ความรู้เกี่ยวการป้องกันโรคเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และจำเป็นไม่หยิ่งหย่อนไปกว่าการศึกษา เพราะหากประชาชนสุขภาพดี การศึกษา ก็จะสนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ ให้มีเข้มแข็ง มีความก้าวหน้าได้ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจร่วมกัน
                นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.  กล่าวว่า จากการประชุมหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกับศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใค้ และสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  ที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  แจ้งให้ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในระดับพื้นที่ และให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะชุมชนให้ครูกศน.ก่อนลงปฎิบัติงานในระดับพื้นที่
                  ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1. ปัญหาแม่และเด็ก 2. ปัญหาทันตสุขภาพ เด็กวัยเรียนมีปัญหาฟันผุมากที่สุด 3. ปัญหาได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 4. ปัญหาการสูบบุหรี่ ยาเสพติด 5. ปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย มีจำนวนเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 6. ปัญหาระดับ IQ ต่ำ เด็กมี IQ ต่ำที่สุดในประเทศ 7. ปัญหาความคิดความเชื่อ และ 8.ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
              ?เพื่อให้การขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างอสม. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยการทำงานร่วมกับครูกศน. จึงได้จัดให้มีการอบรมร่วมกัน? นายกฤตชัย กล่าว และว่า
                  โดยเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมการเรียนรู้ อ. อารมย์ 2. ปัญหาสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย แม่และเด็ก NCD  (กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) 3. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน 3 เรื่อง คือ ฐานที่ 1 ปัญหาแม่ (1.อนามัยวัยรุ่น 2.การดูแลหญิงตั้งครรภ์ 3.การดูแลหลังคลอด 4.โรคและความเสี่ยง)                 ฐานที่ 2 ปัญหา เด็ก (1.พัฒนาการ 2.วัคซีน 3.ทันตสุขภาพ 4.โภชนาการ) ฐานที่ 3 ปัญหา NCD (กลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง) และ 3 อ 2 ส (1ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 2.โรคมะเร็ง 3.อาคาร 4.โรคหัวใจและหลอดเลือด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง