สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

โรงเรียนจชต.ร่วมจัด | สัปดาห์วันภาษาไทย บิ๊กน้อย กำชับพัฒนาทุกมิติ-เผยผลสอบONETดีขึ้น

by whitney @28-07-2561 14.03 ( IP : 184...242 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 820x547 pixel , 118,427 bytes.

125 โรงเรียนชายแดนใต้ ร่วมจัด สัปดาห์วันภาษาไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยร่วมกัน  เผย บิ๊กน้อย ติดตามการพัฒนาคุณภาพทุกมิติ หลังตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทุกพื้นที่ พร้อมจัดอบรมครูแกนนำผู้สอน ส่งผลให้คะแนนสอบ ONET ดีขึ้น

ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี จังหวัดชายแดนภาคใต้ 125 โรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขึ้นทุกโรงเรียน เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยร่วมกัน ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง เผยพัฒนาการศึกษาภาษาไทยดีขึ้นทุกระดับ หลังรัฐบาลตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยถึงทุกพื้นที่

รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ ศึกษาธิการส่วนหน้า และได้จัดให้มี ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ภายใต้การกำกับติดตามของ ศปบ.จชต. ขึ้น ทำหน้าที่ ประสานงานและบูรณาการการจัดการศึกษาและส่งเสริม พัฒนา ด้านภาษาไทย ทั้งแก่บุคลากรและผู้เรียนภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในพื้นที่ให้เป็นเอกภาพ และติดตามประเมินผลบูรณาการการทำงานอย่างจริงจัง

รวมทั้ง สร้างการรับรู้สู่ภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยดีขึ้น นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ มีคุณภาพ ส่งผลให้มีความสันติสุขที่ยั่งยืน


ขณะที่ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลไทย ได้ให้นโยบายและติดตามการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จึงถือเป็นเรื่องที่เน้นเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้วิชาอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแล้ว ยังเป็นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองไทยที่มีความเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารแบบราชการที่มีการสืบทอดมายาวนาน

โดยการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาเป็นต้นไป ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในการดูแลของสังกัดใดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินงานตามเป้าหมายดังกล่าว ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระยะ 4 ปี (??2561-2564??) เป็นกรอบขับเคลื่อนงาน มีการกำหนดให้มี ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ มีการพัฒนาครูผู้สอนแกนนำ เพื่อไปนำขยายผลในพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินการประกวดเรียงความในระดับต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เป็นประจำทุกเดือน การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-3 การเร่งรัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT และ O-NET ซึ่งผลการประเมินมีค่าพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งจะต้องพัฒนาครูและนักเรียนในระยะเร่งด่วนและระยะยาว 4 ปี ต่อไป

สำหรับการประเมินการสอบระดับชาติ O-NET มีระดับคะแนนชั้น ป.6 ปี 2560 มีค่าคะแนนการสอบเฉลี่ย เป็นที่น่าพอใจ และได้มีการตั้งคณะนิเทศอาสา จำนวน 190 คน จาก 190 โรงเรียน ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2561 สร้างเครือข่าย 1 โรงมีเครือข่าย 10 โรง ขยายเต็มพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง โรงเรียนของรัฐ เอกชน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ดร.ประสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆ ที่แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน และในปีการศึกษา 2561 ได้รวบรวมนวัตกรรมและผลงานดีเด่นของโรงเรียนในพื้นที่ที่มีผลการประเมินการสอบ O-NET สูงกว่าระดับชาติ มานำเสนอที่ งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ หาดใหญ่ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งได้มีการคัดเลือก Best of the best practices เพื่อนำกลับไปใช้ในโรงเรียนต่อไป

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับคลังสมองของนักเรียน โดยส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีห้องสมุดที่มีคุณภาพ และมีหนังสืออ่านค้นคว้าให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ในการเข้ารับการศึกษาต่อในอนาคต ที่จะใช้สอบแข่งขันกับคนอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้  กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง