สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

''รมช.สุรเชษฐ์''ชูอาชีวะฯมีงานทำ โชว์ผลงานทุกวิทยาลัย-นร.ชายแดนใต้เรียนเพิ่ม20%

by Waenuraihan @15-08-2561 17.10 ( IP : 49...21 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x540 pixel , 61,793 bytes.

''ท่านนายกรัฐมนตรีฝากช่วยกันรณรงค์รู้รักสามัคคี และฝากขอบคุณที่ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาขนคลี่คลายไปตามลำดับ'' พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารถฐ ครั้งที่ 6/2561 ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี โดยเชิญ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้นาศาสนา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทน หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

ทั้งนี้ เพื่อร่วมรับฟังความคิดในการดำเนินงานด้านสุขภาพ พร้อมรับทราบความก้าวหน้า การขับเคลื่อนงานจากการประชุมที่ผ่านมาและติดตามความก้าวหน้าของโครงการท่ีสำคัญในรอบ 6 เดือน(เมษายน - กันยายน 2561) ที่หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อตไปสู่ผลสัมฤทธิ์ นำม่สู่ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการร่วมมือในการสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการประชุมที่ผ่านมาตั้งแต่ ครั้งท่ี 1 ? 5 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไ้ขปัญหาของรัฐบาล

การจัดประชุมที่วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา ครั้งนี้เป็นความตั้งใจของ ''หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ'' ที่มีความประสงค์ต้องการให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุม นอกจากการสร้างความร่วมมือในการ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ''อาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ'' และการบริการตรวจสุขภาพจากสำนักงานเขตสุขภาพที่1

ประชุมครั้งนี้ ได้มาขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เพื่อช่วยกันเผยแพร่ว่า การเรียนสายอาชีพมีความสำคัญมาก แต่ปีนี้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นเท่าตัว จากปีแรกที่มาทำงานนักเรียนในพื้นที่มาเรียนเพียง 11% ในปีนี้เพิ่มเป็น 20%

ในการดำเนินงาน เราได้น้อมนำพระราชดำริมาเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับการเรียนทางเ้านอาชีพให้มีทัศนคติที่ดี, มีคุณธรรม, มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี


พลเอก พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนกำลัง ทหารเหลือเพียงจากทีพภาคที่ 4 พร้อมหน่วยกำลีงในพื้นที่ ตำรวจ อละตชด. รวมทั้งในปีนี้ได้จัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลเพิ่มอีก 67 ตำบล ซึ่งจะรับสมัครอส.จากลูกหลานของพี่น้องประชาชนในตำบลนั่นๆ หรือใกล้เคียง ให้เขาเป็นข้าราชการที่ดี เป็นญาติ เป็นลูกหลาน นี่เป็นการแก้ปัญหาที่ดี สู่สันติสุขโดยคนในพื้นที่


นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กลุ่มภารกิจที่5 ร่วมกับนายภาณุ อุทัยรัตน์ กล่าวว่า สิ่งที่ได้ขับเคลื่อนที่สำคัญในขณะนี้ เช่น โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นไปตามโรดแมป ส่วนการเดินสำรวจรังวัดที่ดินเขนบุโด-สุไหงปาดี ได้พิสูจน์สิทธิ์ ทั้ง 9 อำเภอไปแล้ว 15,000 แปลง และรับรองสิทธิในที่ทำกินกว่า 7,000 แปลง รวมทั้งการจัดชุดเดินสำรวจ สามารถออกโฉนดได้เกินเป้าหมาย


ขณะเดียวกัน ได้พัฒนาคุณภาพขีวิต ทั้งด้านเกษตร ปลูกป่า ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น  สำหรับส่วนการจัดขึ้นทะเบียนบ้านให้ประชาขน 13,000 คน ซึ่งส่วนมากไปทำงานหรือมีครอบครัวที่มาเลเซีย ซึ่งคนเกล่านี้ไม่ได้มาแจ้งเกิด นายอำเภอจึงอนุมัติให้ไม่ได้ ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา(นทรงมีดระแสพระราชดำรัสให้ช่วยเกลือประชาชนเหล่านี้ ศอ.บต. จึงี่ใมกับม.อ. ตรวจดีเอ็นเอ ขณะที่ทำไปทำกว่า 600 คน โดยแต่ละคนมีต้นทุนเำเนินงานรายละ 4,800 บาท ยังเหลือ 12,000 ที่ต้องดำเนินการต่อไป


''รัฐบาลเราให้ความสำคัญกีบคนไทยทุกคนให้มีความเท่าเทียมกัน'' นายจำนัล กล่าว และว่า


แรงงานประมงในสามจังหวัดที่มีปัญหา กำลังขับเคลื่อนแก้ปัญหา รวมถึงกรณีคนยากคน ผู้ป่วยติดเตียง รวมกว่า 130,000 คนตามนโยบายของหัวหน้าผู้แทนพิเศษในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ก็ต้องดำเนินการต่อไป

พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภาคกิจที่ 6 กล่าวความคืบหน้าของโครงการชุมชนตักวา ซึ่งเป็นการสนทนากันเองในเรื่องหลักศาสนาที่ถูกต้อง และการอยู่ร่วมกันบนหลักพหุวัฒนธรรม ดำเนินการไปอล้ว 1,863 หมู่บ้าน คงเหลือในปั 2562 กว่า 200 หมู่บ้าน


อีกโครงการคือ การคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มอบเงินให้ 400,000 บาทให้มีแผนชุมชนโดยประชาชนดำเนินการกันเอง ผลประโยชน์เป็นของเขาเอง จะทำให้ครบ 250 หมู่บ้านในปี 2562 ซึ่งกรมการปกครองจะสานต่อจากศอ.บต.


''นายก อบต.ตลิ่งชัน อำเภอปันนังสตา บอกว่าชาวบ้านพอใจเศรษฐกิจดี ทุเรียนขายได้ราคาดี กิโลกรัมละ 70-80 บาท และอยากขอให้รัฐบาลช่วยให้ราคายางพาราดีขึ้นด้วย''พลเอก จำลอง กล่าว


นายแวดือราแม มะมิงจิ  ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมของโครงการขุมชนตักวามาตลอด เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำความเข้าใจในเรื่องพหุวัฒนธรรม เรื่องหลักศาสนาที่จะให้เยาวชนได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งพวกเราทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะกรรมการอิสลามทุกระดับตั้งแต่ตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับชาติ สำนักจุฬาราชมนตรีมาร่วมดำเนินงานในโครงการชุมชนตักวาอย่างเต็มที่


นายรุสดี บาเกาะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากดารประชุมครั้งก่อนที่ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ก็ได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุม แต่ติดขัดที่เป็นหน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ก็มีแนวทางดำเนินการ เช่น การอบรมหนุ่มสาวก่อนแต่งงาน

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประชาราษฎร์นิกร กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ถือเป็นการจัดงานที่ดี เพราะที่ประชุมมีการสร้างความมั่นใจ จากนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเยอะมากกับความพยายามให้การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ


และเรื่องที่ 2 เป็นการเปิดโอกาสให้ทางอาชีวะศึกษาได้มีโอกาสได้นำผลงาน ที่เป็นผลผลิตทางด้านอาชีวะศึกษามานำเสนอในงานนี้ด้วย ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน รวมทั้งเยาวชนด้วย


''เมื่อเยาวชนมีความเข้าใจ เขาก็จะเลือกเรียนในทางอาชีวะมากขึ้นและตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อที่จะไปรองรับการสร้างงานในอนาคตต่อไป'' นายสุคนธ์ กล่าว


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง