สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

''ศอ.บต.''แก้ยาเสพติด บำบัด-พัฒนาทุกมิติ

by Waenuraihan @05-09-2561 19.59 ( IP : 223...125 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x640 pixel , 81,876 bytes.

สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561  นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ? 5 กันยายน 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมที่ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ  ซึ่ง ศอ.บต. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ  ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 ? 2564 ตามกลยุทธ์การบำบัดรักษายาเสพติดในแผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจงานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งมีเป้าหมายดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ให้ลดระดับลง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 4 ด้านประกอบด้วยด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัดรักษาและด้านการบริหารจัดการโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งแต่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษา แต่ยังขาดหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด


''ศอ.บต. เป็นหน่วยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและหายขาดจากการติดยาเสพติด ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาและหายขาดจากการติดยาเสพติดจากทุกระบบ ทุกหน่วยงานโดยนำบุคคลดังกล่าวเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ"

นายสนั่น กล่าวต่อว่า ศอ.บต.ได้ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษา โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เช่น ด้านการประกอบอาชีพ  ด้านการศึกษา ด้านการกีฬาและการสาธารณสุขซึ่งจะเน้นตามความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจและเป็นไปอย่างปกติสุขคืนคนดี สู่สังคม การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคัดเลือกผู้แทนจากทุกภาคส่วนหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจังหวัดละ 10 คน เพื่อทำหน้าที่ในการร่วมกันคัดกรอง กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสามารถประสานสอดคล้องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหน่วยที่สำคัญ          ในการขับเคลื่อนงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบลและสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจ มั่นคงและเป็นไปอย่างปกติสุข


ทั้งนี้ที่ประชุมมีการพูดคุย นำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และภายหลังการพูดคุยมีการกำหนดทิศทางในการดำเนินการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดให้ดีขึ้นต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง