สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีสงขลารับสมัครสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่น 28

by Focus Team @03-01-2548 14.12 ( IP : 203...35 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสตรีและเยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพรุ่น  28  หลักสูตร  3 เดือน  ระหว่างวันที่  4 มกราคม  2547  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2548  ณ  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพภาคใต้ จังหวัดสงขลา

นางสาวสุดา  รัตนมาโร    ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาว่า ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ฯ ได้กำหนดเปิดรับสมัครสตรีและเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ สาขาวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า  นวดแผนไทย  และเคหะบริการ สาขาละ  20  คน  โดยผู้สมัคร ต้องมีอายุระหว่าง  14  35 ปี  ว่างงาน  หรือขาดโอกาสทางการศึกษา  มีความตั้งใจจะเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  ทางศูนย์มีบริการด้านอาหาร  ที่พัก  วัสดุฝึกอบรม  แบบฟอร์ม  และตรวจสุขภาพฟรีตลอดหลักสูตร  ผู้สนใจมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น สามารถนำหลักฐาน รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)  ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)  และรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมระหว่างการฝึกอบรม พร้อมรูปถ่าย 2 รูป  ไปยื่นติดต่อขอสมัครได้ ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้    หรือศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา  ตำบลกำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์หมายเลข  0-7438-8006

Relate topics

Comment #1
ยัสมี
Posted @30-03-2551 20.34 ip : 202...161

ต้องการทราบว่าหลังจากหลักสูตรนี้มีเปิดรับสมัครอีกหรือไหม เมื่แไร มีหลักสตรหนึ่งเดือนไม กรุณาส่งข้อมูลทางเมลย์ด้วย  ขอบคุณ